SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2011.06.X.csv

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Eksploatacja regału magazynowego posiadającego trwałe odkształcenia jest dozwolona

 

 

po wykonaniu wymaganych napraw i przeglądów.

 

 

przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

 

 

przy zastosowaniu dodatkowych podpó

 

 

dla lekkich towarów.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wysokość kompletowanej paletowej jednostki ładunkowej (wysokość ładunku przewożonego w pionie wraz z paletą EUR) nie może przekroczyć 122 cm. Wskaż, ile warstw towaru zapakowanego w kartony o wymiarach 20 x 20 x 35 cm (dł. x szer. x wys.) można umieścić na jednej palecie

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi przedostała się do oka szkodliwa substancja. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na

 

 

nałożeniu opatrunku na oko.

 

 

przemyciu oka dużą ilością wody.

 

 

przewiezieniu pracownika do szpitala.

 

 

zakropleniu oka dostępnymi lekami.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie „Omega” w roku 2009 wynosiła 140 000 zł, a w roku 2010 wzrosła do 175 000 zł i stanowiła 125% sprzedaży z roku 2009. Wskaźnik 125% stanowi przykład

 

 

wskaźnika natężenia.

 

 

wskaźnika rotacji.

 

 

wskaźnika dynamiki.

 

 

wskaźnika struktury.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik magazynu przyjął w ciągu miesiąca 42 dostawy towaru, w tym 6 dostaw niekompletnych. Wskaźnik niezawodności dostaw wynosi około

 

 

14%

 

 

50%

 

 

86%

 

 

99%

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych w magazynie

 

 

powinna stanowić połowę masy środka transportu.

 

 

powinna być równa masie środka transportu.

 

 

nie powinna przekraczać ładowności środka transport

 

 

nie powinna przekraczać masy środka transp

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik magazynu przygotowuje dla klienta zróżnicowane asortymentowo zamówienie według następującego zestawienia: 12 szt. kawy o wadze 1 000 g, 40 szt. kawy o wadze 500 g, 100 szt. kawy o wadze 250 g oraz 200 szt. kawy o wadze 100 g. Pracownik ten realizuje czynności

 

 

przyjęcia

 

 

wydania

 

 

składowanie

 

 

konfekcjonowanie

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Udział procentowy wyodrębnionej w ramach klasyfikacji ABC grupy B obejmuje

 

 

5% wartości obrotu w obrocie całkowitym

 

 

15% wartości obrotu w obrocie całkowitym.

 

 

80% wartości obrotu w obrocie całkowitym.

 

 

95% wartości obrotu w obrocie całkowitym.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Dokument magazynowy, wystawiany w związku z wydaniem towaru z magazynu na zewnątrz, to

 

 

PW

 

 

PZ

 

 

WZ

 

 

Faktura VAT

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Jednym z najważniejszych zadań podsystemu logistyki dystrybucji jest

 

 

pozyskiwanie dostawców.

 

 

zarządzanie produkcją.

 

 

zarządzanie środkami transportu.

 

 

pozyskiwanie odbiorców i organizacja dostaw.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Koszt produkcji 2 500 szt. wyrobów wynosi 5 000 zł. Ustal jednostkowy koszt produkcji wyrobu

 

 

2,00 zł

 

 

1,50 zł

 

 

1,00 zł

 

 

0,50 zł

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Dokumenty wykorzystywane do przewozu towarów w transporcie kolejowym, to

 

 

list przewozowy CMR i karnet TIR.

 

 

list przewozowy CIM i list przewozowy SMGS.

 

 

konosament morski i kwit sternika.

 

 

list przewozowy AWB i list przewozowy HAWB.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie danych z tabeli określ, w którym tygodniu pracownik magazynu miał największą wydajność w stosunku do wydajności planowanej.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Ile pojazdów ciężarowych o ładowności 8 ton potrzeba do przewiezienia w ciągu miesiąca 1 960 ton ładunku, jeśli każdy z pojazdów dostępny jest w miesiącu przez 21 dni, a średni czas przewozu wynosi 3 dni.

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

40

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Do infrastruktury liniowej transportu należą

 

 

drogi i autostrady.

 

 

dworce i inne punkty przeładunkowe

 

 

stacje obsługi technicznej i stacje benzynowe.

 

 

wszystkie rodzaje pojazdów samochodowych.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Gestia transportowa określa

 

 

prawo i obowiązek do wykonywania usług transportowy

 

 

prawo i obowiązek do wykonywania usług spedycyjnych.

 

 

zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu i pokrycia jego kosztów.

 

 

zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu bez pokrycia jego kosztów.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Dwóch kierowców przebywających w delegacji zapłaciło za dwa noclegi łącznie 151,20 zł brutto. Stawka podatku VAT na usługi hotelarskie wynosi 8%. Wskaż cenę netto za jeden nocleg.

 

 

160 zł

 

 

140 zł

 

 

75 zł

 

 

70 zł

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Strategię, której celem jest obniżenie poziomu zapasów, zwiększenie elastyczności planowania dostaw oraz minimalizacja kosztów logistycznych nazywa się

 

 

Just in Time

 

 

Just for You

 

 

Just on Time

 

 

ABC

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Tabela przedstawia cennik usług przewozowych. Ustal wartość netto usługi przewozu 10 ton artykułów przewożonych w kontrolowanej temperaturze na odległość 100 km.

 

 

240

 

 

280

 

 

29

 

 

310

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Udział czynności kompletacyjnych w całości działań pracowników magazynowych określają wskaźniki

 

 

dziennego wydania.

 

 

dynamiki.

 

 

asymetrii.

 

 

struktury.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Kombinację zróżnicowanych jasnych i ciemnych kresek ułożonych liniowo według przyjętych zasad nazywamy

 

 

metką.

 

 

etykietą zbiorczą.

 

 

kodem kreskowym.

 

 

kodem matrycowym.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Firma konfekcyjna przyjęła zamówienie na 1 000 szt. ubranek dziecięcych. Na wykonanie jednego ubranka potrzeba 2,2 mb tkaniny. Zapas w magazynie to 800 mb materiału. Ile metrów tkaniny należy zamówić, aby zrealizować zamówienie?

 

 

800 mb

 

 

1 000 mb

 

 

1 400 mb

 

 

2 200 mb

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

MRP I oznacza planowanie

 

 

potrzeb dla procesów transportowych.

 

 

zapotrzebowania materiałowego.

 

 

zapotrzebowania magazynowego.

 

 

potrzeb dystrybucji

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Konwencja ATP dotyczy

 

 

czasu pracy załóg samochodów ciężarowych.

 

 

przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

 

 

praw i obowiązków stron umowy w przewozach międzynarodowych.

 

 

przewozów międzynarodowych artykułów żywnościowych szybko psujących się.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wyposażenie magazynu zapewniające optymalną rotację składowanych towarów oraz oszczędność czasu manipulacji paletami, to

 

 

regal przeplywowy

 

 

wózek widlowy

 

 

rampa magazynowa

 

 

dźwignica

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej wynosi 2 zł/m.kw. W przyszłym kwartale wskaźnik wzrośnie o 2%. Jego wartość wyniesie

 

 

1,60 zł/m.kw.

 

 

2,04 zł/m.kw.

 

 

2,40 zł/m.kw.

 

 

2,08 zł/m.kw.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Procesy zachodzące w obrębie całej gospodarki krajowej nazywamy

 

 

makrologistyką.

 

 

mezologistyką.

 

 

mikrologistyką.

 

 

logistyką globalną.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Stawka za usługi transportowe to 2,44 zł/km brutto. Wskaż całkowity koszt usługi transportowej, jeżeli długość trasy wynosi 150 km.

 

 

150

 

 

300

 

 

366

 

 

450

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Przedstawiony dokument, to

 

 

nota korygujaca

 

 

faktura

 

 

list przewozowy.

 

 

achunek uproszczony.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Zamówiono 160 szt. długopisów. Cena brutto jednego długopisu wynosi 3 zł, a uzyskany od całości zamówienia rabat wynosi 15%. Określ kwotę na jaką zostanie wystawiona faktura.

 

 

208 zł

 

 

320 zł

 

 

380 zł

 

 

408 zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Analizując zamieszczoną fakturę, określ kwotę zapłaconą za zakupione towary

 

 

4,28$

 

 

55$

 

 

82,5$

 

 

89,78$

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

W tabeli przedstawiono koszty transportu w latach 2009-2010. Wskaźnik dynamiki tych kosztów w roku 2010 wyniósł

 

 

105%

 

 

100%

 

 

95%

 

 

5%

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Koszt roboczogodziny wózka widłowego wynosi 20 zł. Ile wyniesie koszt wyładunku dostawy, jeżeli stawka pracownika wynosi 8 zł za godzinę, a wyładunek będzie trwał 6 godzin?

 

 

120 zł

 

 

168 zł

 

 

480 zł

 

 

488 zł

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Jeżeli tygodniowo średni zapas asortymentu wynosi 600 szt., a średni popyt 1 200 szt., to wskaźnik rotacji zapasu wynosi

 

 

0,5

 

 

1

 

 

1,5

 

 

2

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wskaźnik zgodności kompletacji zamówień w magazynie centrum dystrybucyjnego wynosił w kwietniu 95%. Wskaż, jaka była całkowita liczba skompletowanych zamówień, jeśli poprawnie skompletowano 1 292 zamówienia.

 

 

1 357

 

 

1 360

 

 

1 420

 

 

1 442

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Firma transportowa wykonała usługę, za którą wystawiła fakturę na kwotę 18 450 zł brutto. Podatek VAT na usługi transportowe wynosi 23%. Wskaż wartość netto tej usługi

 

 

18 326 zł

 

 

18 100 zł

 

 

15 000 zł

 

 

14 274 zł

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wymiary palety typu EUR, to

 

 

1200 x 800 x 144 mm

 

 

1000 x 800 x 144 mm

 

 

1200 x 900 x 144 mm

 

 

1200 x 1200 x 144 mm

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment

 

 

wydawany w dużych ilościach.

 

 

średniej wielkości wydań

 

 

wydawany sporadycznie

 

 

zużywany równomiernie.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Popyt na asortyment w czterech kolejnych tygodniach maja wynosił 60 szt., 48 szt., 64 szt., 56 szt. Zapas magazynowy stanowi 570 szt. Wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem wyniósł

 

 

0,4

 

 

1

 

 

2

 

 

2,5

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Dokumentem spedycyjnym będącym potwierdzeniem zawarcia umowy spedycji jest

 

 

instrukcja wysyłkowa.

 

 

zlecenie spedycyjne.

 

 

list przewozowy.

 

 

specyfikacja.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie danych podanych w tabeli, ustal średni miesięczny koszt magazynowania dla wszystkich magazynów łącznie.

 

 

8 zł/m.kw.

 

 

10 zł/m.kw.

 

 

12 zł/m.kw.

 

 

15 zł/m.kw.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik magazynu widząc w magazynie taki znak jest zobowiązany do stosowania środków ochrony

 

 

oczu.

 

 

twarzy.

 

 

głowy.

 

 

uszu.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wadą transportu samochodowego jest

 

 

najlepsza dostępność przestrzenna transportu.

 

 

bardzo korzystna oferta czasowa transportu.

 

 

wykorzystanie przewozów „door – to – door”.

 

 

szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Przedstawiony wykres ilustruje strukturę gałęziową transportu ładunków. Stanowi on przykład analizy wskaźnika

 

 

rotacji.

 

 

struktury.

 

 

dynamiki.

 

 

natężenia.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Wyładunek pięciu kolejnych dostaw trwał odpowiednio: 1 h 15 min, 1 h 30 min, 1 h 45 min, 1 h 15 min, 1 h 45 min. Średni czas wyładunku wyniósł

 

 

1 h 45 min

 

 

1 h 30 min

 

 

1 h 15 min

 

 

1 h 10 min

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Zapas świeżych owoców gromadzony w okresie ich dostępności przez przedsiębiorstwo produkujące soki owocowe w celu zapewnienia sobie ciągłości produkcji, to zapas

 

 

buforowy.

 

 

sezonowy.

 

 

spekulacyjny.

 

 

bezpieczeństwa.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Firma przyjęła zamówienie na 64 szt. skuterów. Zapas magazynowy wynosi 72 koła do skuterów. Aby zrealizować zamówienie firma musi zamówić

 

 

72 koła.

 

 

64 koła.

 

 

56 kół.

 

 

8 kół.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Znak przedstawiony na rysunku oznacza ostrzeżenie przed

 

 

promieniami laserowymi.

 

 

skażeniem biologicznym.

 

 

porażeniem elektrycznym.

 

 

substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem.

 

pytanieodp Aodp. Bodp Codp DWybierz

 

Koszt utrzymania magazynu o powierzchni 250 m. kw. wynosi 1 000 zł miesięcznie. Koszt jednostkowy utrzymania powierzchni magazynowej wynosi

 

 

1 zł/m.kw.

 

 

2 zł/m.kw.

 

 

4 zł/m.kw.

 

 

5 zł/m.kw.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania