SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2010.01.X.csv

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Recykling materialowy to

 

 

spalanie odpadów

 

 

poszukiwanie miejsc składowania odpadów

 

 

wycofanie opakowań z użycia

 

 

powtórne wykorzystanie odpadów

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Wielkość dostaw lub wartość sprzedaży objętych analizą i uśrednieniem , to

 

 

trend

 

 

wartości średnie

 

 

wahania sezonowe

 

 

wahania losowe

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Wsażnik utrzymania powierzchni magazynowej ustalona na 2 zł/m kwadratowych powierzchni.Zaplanowano wzrost wskażnika w następnym kwartale o 1 % .Wartość wskaznika wynosi

 

 

2,20 zł

 

 

2,10 zł%

 

 

2,02 zł%

 

 

2,01 zł

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Badaniem kosztów logistyki generowanych przez maagazyn zajmuje się

 

 

transport wewnatrz-zakładowy

 

 

kontroling magazynowy

 

 

system marketingu

 

 

analiza sprzedaży

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Firma logistyczna ma wdrożony system ERP.Skrót ten oznacza planowanie

 

 

zapotrzebowania dystrybucji

 

 

zapotrzebowania materiałowego

 

 

zasobów przedsiębiorstwa

 

 

wynagrodzenia pracowników magazynów

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Układ technologiczny magazynu przedstawiony na rysunku to układ

 

 

przelotowy

 

 

kątowy

 

 

workowy

 

 

workowy ze wspólną strefą przyjęć - wydań

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Które z wymienionych przepływów występują w łańcuchu dostaw

 

 

przepływ informacji,kanał dystrybucji,przepływ opakowań

 

 

przepływ pracowników,przepływ pieniędzy,przepływ iformacji

 

 

przepływ pieniędzy ,przepływ opakowań,kanał dystrybucji

 

 

przepływ informacji,przeplyw produktów,przepływ pieniedzy

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Pojazd silnikowy nie mający stałego nadwozia, który współpracuje z naczepami lub przyczepami to :

 

 

samochód ciężarowy

 

 

samochód uniwersalny

 

 

ciągnik samochodowy

 

 

ciągnik specjalny

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Oświetlenie awaryjne ma umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku magazynowego po zaniku oświetlenia podstawowego i jest wymagane w magazynach

 

 

których kubatura budynku magazynowego lub jego części stanowiących odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000m sześciennych

 

 

w których poruszanie się w ciemnościach może spowodować wybuch,pożar lub inne zagrożenie dla zdrowia lub życia

 

 

o powierzchni użytkowej 1000 m kwadratowych

 

 

o kubaturze powyzej 1000 m sześciennych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Rysunki przedstawiają ranpy magazynowe o różnych kształtach.Rampę grzebieniową przedstawiono na rysunku

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Ile wynoszą koszty pracy w magazynie pracowników fizycznych i kierownika magazynu, na podstawie danych przedstawionych w tabeli

 

 

pracownicy fizyczni 22 200zł,kierownik magazynu 3400zł

 

 

pracownicy fizyczni 22 300zł ,kierownik magazynu 3 300 zł

 

 

pracownicy fizyczni 22 400zł,kierownik magazynu 3 200zł

 

 

pracownicy fizyczni 22 500zł,kierownik magazynu 3 100zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Wskaż strukturę procentową ( według krajów) wydatków na modernizację linii kolejowych

 

 

Niemcy 75,60%,Węgry 21,00%,Polska 4,88%

 

 

Niemcy 74,605,Węgry 21,00%.Polska 6,00%

 

 

Niemcy 76,60%,Węgry 18,52%,Polska 3,10%

 

 

Niemcy 74,60%,Węgry 21,00%,Polska3,10%

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych i warunkow ewakuacji określają przepisy dotyczace

 

 

środków ochrony indywidualnej

 

 

środków ochrony zbiorowej

 

 

ochrony przeciwpożarowej

 

 

ochrony sanitarnej

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Transport bimodalny,to transport

 

 

drogowo-morski

 

 

drogowo-lotniczy

 

 

kolejowo-drogowy

 

 

kolejowo-morski

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Ze względu na postać przechowywanych materiałów roaróżnia się magazyny

 

 

przemysłowe

 

 

dystrybucyjne

 

 

które stwarzają zagrożenie

 

 

materiałów sypkich składowanych luzem

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, na podstawie zebranych i pezdstawionych w tabeli danych, ustaliło całkowity miesięczny koszt fizycznego przeplywu materiałów do produkcji i wyrobów gotowych , który wynosi :

 

 

4 350 zł

 

 

3 500 zł

 

 

2 150 zł

 

 

1 200 zł

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

W grupie A wyznaczonej na podstawie analizy Pareto znajduje się około 20 % wszystkich pozycji asortymentowych, które generują

 

 

80 % przyjętego kryterium

 

 

35 % przyjętego kryterium

 

 

15 % przyjętego kryterium

 

 

5 % przyjętego kryterium

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Pociąg złożony z dwóch lub więcej wagonów trwale zespolonych i przeznaczonych do przewozu osób, to

 

 

lokomotywa

 

 

zespół trakcyjny

 

 

pociąg pasażerski

 

 

pociąg łączony

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Do sprzętu gaśniczego nie zaliczamy :

 

 

wody

 

 

koca gaśniczego

 

 

hydrantu

 

 

hydronetki

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

ECR oznacza

 

 

efektywną sprzedaż

 

 

efektywny zakup

 

 

efektywną obsługę klienta

 

 

efektywną organizację łańcucha dostaw

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Zakład produkujący samochody otrzymał zamówienie na wykonanie 50 samochodów.Biorąc pod uwagę zapas w magazynie i stan produkcji w toku.Ustal ile powinna zamówić fabryka,aby zamówienie zostało zrealizowane.

 

 

10 szt.

 

 

20 szt.

 

 

30 szt.

 

 

40szt.

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Przedsiębiorstwo logistyczne realizuje przewozy w systemie : jeden punkt zaladunku -dwa punkty przeładunkowe , w którym dokonuje się przeformatowania ładunku na mniejsze jednostki przewozowe- jeden punkt wyladunku . Opisane działanie stanowi przykład organizacji zadań transportowych realizowanych za pomocą modelu

 

 

wahadłowego

 

 

promienistego

 

 

sztafetowego

 

 

obwodowego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

W tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo Zodiak analizy dostawców A,B,C i D. Oceny dostawców dokonano według przedstawionych w tabeli kryteriów. Wskaż, który dostawca najlepiej spełni oczekiwania przedsiębiorstwa Zodiak

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Wtabeli podane są odległości drogowe pomiędzy Warszawą a innymi miastami Polski. Oblicz koszt całkowity przewozu towarów na trasie Warszawa - Poznań.Stawkaza 1 km. Trasy wynosi 3,OO zł

 

 

1 009 zł

 

 

999 zł

 

 

909 zł

 

 

899 zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Znak umieszczony na opakowaniu transportowym oznacza

 

 

dopuszczalna masa piętrzenia

 

 

dopuszczalna liczba warstw piętrzenia

 

 

nie piętrzyć

 

 

nie toczyć

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Tabela przedstawia wyniki oceny dostawców według wybranych kryteriów.Najlepszym dostawcą jest:

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

W układzie pezlotowym magazynu,strefa przyjęć jest usytuowana

 

 

bezpośrednio naprzeciw strefy wydań

 

 

pod pewnym kątem do strefy wydań

 

 

w zależności od ilości składowanego zapasu

 

 

w bezpośrednim sąsiedztwie do strefy wydań

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

oblicz ,na podstawie tabeli stawkę opłaty miesięcznej 2 zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 6,5 tony spełniających wymagania normy EURO 2

 

 

70 zł

 

 

90 zł

 

 

140 zł

 

 

150 zł

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Cykl dostawy , to

 

 

czas realizacji zamowienia klienta

 

 

planowanie przepływu materiałow

 

 

zapotrzebowanie niezalezne

 

 

zapotrzebowanie zależne

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Utrzymywanie zapasu nadmiernego w magaznie

 

 

nie wplywa na wzrost kosztów

 

 

podnosi koszty, a nie tworzy nowej wartości

 

 

dodaje nową wartość i podnosi koszty

 

 

dodaje nową wartość,a nie podnosi kosztów

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Strategia , której celem jest obniżenia poziomu zapasów, elastyczność planowania dostaw, minimalizacja kosztow logistycznych nazywa się

 

 

KANBAN

 

 

Jst for You

 

 

Just in Time

 

 

ABC

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Nieprzestrzeganie zasad BHP związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy może być przyczyną powstawania

 

 

urazów kręgosłupa

 

 

zapalenia gardła

 

 

zapalenia płuc

 

 

reakcji alergicznych

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Zintegrowana gospodarka odpadami (ZGO),to

 

 

maksymalizacja odpadów-minimalizacja ryzyka

 

 

proces wprowadzania rozwiązań zapewniajacych ochronę środowiska

 

 

segregacja odpadów

 

 

unikanie odpadów i ich utylizacji

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Składowanie towarów i działania manipulacyjne są podstawowymi zadaniami

 

 

magazynu

 

 

logistykow

 

 

spedytorów

 

 

transportu

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

System MRP I słuzy do określenia

 

 

potrzeb magazynu

 

 

potrzeb logistycznych

 

 

systemu logistycznego

 

 

potrzeb materiałowych

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Odpady ze względu na pochodzenie dzielimy na

 

 

przemysłowe , komunalne i rolne

 

 

stałe,ciekłe i rolne

 

 

przemysłowe , ciekłe i rolne

 

 

komunalne , gazowe i ciekłe

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Zbiór reguł postępowania w określonych warunkach, definiujących kolejność krokow prowadzących do wykonania zadania,to

 

 

plan finansowy

 

 

procedura

 

 

plan operatywny

 

 

plan taktyczny

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Przedsiębiorstwo przyjęło zamówienie na 100 plaszczy .W magazynie znajduje się zapas 100 metrow tkaniny.Z 10 metrów można wykonać 4 płaszcze .Ile metrów tkaniny należy zamówić, aby zrealizować zamówienie?

 

 

250 m

 

 

200m

 

 

150m

 

 

100m

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Do środków ochrony indywidualnej stosowanych przez pracowników narażonych na urazy kończyn dolnych należą ochraniacze

 

 

palców

 

 

dłoni

 

 

ramion

 

 

stopy

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Przedstawiony fragment dokumentu stanowi przykład

 

 

specyfikaacji

 

 

instrukcji wysyłkowej

 

 

zlecenia specjalnego

 

 

krajowego listu przewozowego

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Intermodalną jednostką transportową (ITU) ,nie jest

 

 

nadwozie samochodowe wymienne

 

 

naczepa siodłowa

 

 

kontener

 

 

przyczepa

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Międzynarodowy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz a transporcie

 

 

morskim

 

 

kolejowym

 

 

lotniczym

 

 

drogowym

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

EDI jest to

 

 

komputerowy system magazynowy

 

 

elektroniczny punkt magazynowy

 

 

elektroniczna wymiana danych

 

 

elektroniczny punkt sprzedaży

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

wW grupie Y analizy XYZ znajduje się asortyment

 

 

wydawany sporadycznie,jednostkowo

 

 

średniej wielkości wydań

 

 

wydawany w duzych ilościach

 

 

zużywany równomiernie,w duzych ilościach

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Dokumentem świadczącym o zawarciu umowy przewozu z przedsiębiorstwem transportu kolejowego jest list przewozowy

 

 

AWB

 

 

NMAWB

 

 

CIM

 

 

HAWB

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Zasadniczą funkcją magazynu w systemie logistycznym jest

 

 

recykling

 

 

utylizacja

 

 

zredukowanie kosztów transportu

 

 

sprostać wymaganiom ochrony środowiska

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Zaplanuj liczbę środkow transportu na miesiąc maj wiedząc,że dostępność pojasdu wynosi 20 dni w miesiacu,średnia długość trasy 4 dni,a średnia ładowność 6 ton

 

 

50 pojazdów

 

 

45 pojazdow

 

 

40 pojazdów

 

 

35 pojazdów

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Na 34 dostawy koł do produkcji rowerów stwierdzono, że 8 dostaw było niekompletnych w tym 4 dostawy były nieterminowe.Wskaznik niezawodności dostaw wynosi około

 

 

76%

 

 

66%

 

 

56%

 

 

46%

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Koszty usług magazynowania, których wysokość zależy od powierzchni zajmowanej przez zapas oraz od czasu składowania, to koszty

 

 

stałe utrzymania zapasów

 

 

zmienne utrzymania zapasów

 

 

stałe uzupełnienia zapasów

 

 

zmienne uzupełnienie zapasów

 

treść pytania odpowiedź Aodpowiedź Bodpowiedź Codpowiedź DWybierz

 

Prawidłowa kolejność magazynowania to :

 

 

przyjęcie składowanie, kompletacja wydawaniwe.

 

 

przyjęcie, kompletacja, składowanie, wydawaniwe.

 

 

kompletacja, przyjęcie, składowanie, wydawaniwe.

 

 

kompletacja, składowanie, przyjęcie, wydawaniwe.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania