SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2008.06.X.csv

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 100 sztuk wyrobów gotowych. Jeżeli koszty zmienne tego przepływu wynoszą 20 zł/szt., a koszty stałe 500 zł, to koszt całkowity wynosi

 

 

2 500 zł

 

 

1 500 zł

 

 

1 000 zł

 

 

2 000 zł

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminali przeładunkowych i portów, powiązane wzajemnie siecią dróg tworzą

 

 

sieci logistyczne

 

 

kanały dystrybucyjne

 

 

centrum zaopatrzeniowe

 

 

centrum przeładunkowe

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo produkujące sok malinowy potrzebuje 1000 litrów koncentratu. Jego zapas wynosi 200 litrów. Ile koncentratu należy zamówić, aby zapewnić ciągłość produkcji przez tydzień?

 

 

800 litrów

 

 

1 000 litrów

 

 

1 200 litrów

 

 

900 litrów

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

"Zapasy w drodze"" jako ilość towaru stale zamawiana, w czasie realizacji zamówienia mogą znajdować się"

 

 

w procesie przetwarzania

 

 

w procesie wytwarzania

 

 

w magazynie dostawcy

 

 

w magazynie zamawiającego

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W magazynie uległo zniszczeniu przemieszczane szkło. Pracownik zranił się w dłoń, w której pozostał widoczny fragment szkła. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na

 

 

ucisku okolic rany i nieusuwanie ciała obcego

 

 

odwiezieniu do szpitala

 

 

usunięciu ciała obcego

 

 

ucisku okolic rany i odwiezieniu do szpitala

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, na podstawie zebranych i przedstawionych w tabeli danych, ustaliło całkowity miesięczny koszt fizycznego przepływu materiałów do produkcji i wyrobów gotowych, który wynosi.

 

 

2 150 zł

 

 

3 500 zł

 

 

4 350 zł

 

 

2 200 zł

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powierzchni określa się jako

 

 

kontrolę kosztów

 

 

optymalizację kosztów

 

 

kalkulację kosztów

 

 

budżet kosztów

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorca realizując zadania logistyczne ma do czynienia z opakowaniami, które posiadają szczególne oznaczenia związane z gospodarką nimi i ochroną środowiska. Przedstawiony na opakowaniu znak informuje o ich przydatności do

 

 

Kompostowania

 

 

ponownego przetwórstwa

 

 

wielokrotnego użytku

 

 

Recyklingu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W przedstawionym łańcuchu dostaw

 

 

występuje integrator łańcucha

 

 

zadania dystrybucji przejmuje tylko odbiorca

 

 

zadania dystrybucji realizuje każde ogniwo

 

 

występuje operator logistyczny

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiony znak stosowany do oznakowania ładunku informuje o

 

 

dopuszczalnej liczbie warstw piętrzenia

 

 

zakazie piętrzenia dwuwarstwowo

 

 

co najmniej dwuwarstwowym układaniu

 

 

nakazie układania dwuwarstwowo

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na podstawie przedstawionego dokumentu strony transakcji handlowej dokonują rozliczenia wykorzystując

 

 

polecenie zapłaty

 

 

polecenie przelewu

 

 

czek rozrachunkowy

 

 

inkaso dokumentowe

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Obszar logistyki, który obejmuje recyrkulację odpadów powstających w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji nazywamy

 

 

ekonomią

 

 

ekonomiką

 

 

ekologistyką

 

 

eurologistyką

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Bezpośrednią wymianę informacji - dokumentów handlowych w postaci elektronicznych komunikatów pomiędzy różnymi partnerami: dostawcami, producentami, odbiorcami, bankami - umożliwia system

 

 

EDI

 

 

WWW

 

 

ERP

 

 

WMS

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiono cztery zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami. Która z nich dotyczy recyklingu?

 

 

C

 

 

A

 

 

B

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na podstawie fragmentu dyrektywy, preferowanym sposobem w zakresie postępowania z opakowaniami jest

 

 

utylizacja, zagospodarowanie, przetwarzanie, odzysk

 

 

ograniczenie, odzysk, wykorzystanie, zagospodarowanie

 

 

recykling, wielokrotne wykorzystanie, składowanie

 

 

składowanie, recykling, ponowne wykorzystanie

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi substancja ta przedostała się do oka. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na

 

 

nałożeniu opatrunku na oko

 

 

przewiezieniu pracownika do szpitala

 

 

przemyciu oka dużą ilością wody.

 

 

zakropieniu oka dostępnymi lekami

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przewóz towarów wózkiem platformowym obciążonym ponad jego maksymalny udźwig jest

 

 

dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko do tyłu

 

 

dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko na boki

 

 

niedozwolony

 

 

dozwolony, kiedy ładunek podtrzymują pracownicy idący obok

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Zestawienie prognozowanych kosztów związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów następuje na etapie

 

 

planowania procesu

 

 

realizacji zadania

 

 

analizy zadania

 

 

nadzoru procesu

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Efektem prowadzenia działalności przez firmę logistyczną wraz z firmą partnerską obsługującą przewozy w łańcuchu logistycznym, jest

 

 

wydłużenie czasu dostaw

 

 

zwiększenie kosztów produkcji

 

 

zwiększenie zapasów w łańcuchu

 

 

wzrost poziomu obsługi klienta

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Udział kosztów magazynowania w ogólnej wartości kosztów oblicza się dokonując analizy ich

 

 

rozproszenia

 

 

dynamiki

 

 

korelacji

 

 

struktury

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W procesie projektowania supra- i infrastruktury systemu logistyki produkcyjnej można wyodrębnić kolejne cztery etapy. Na którym etapie projektowania (patrz tabela poniżej) ustala się harmonogram dla transportu wewnątrzzakładowego?

 

 

D

 

 

B

 

 

A

 

 

C

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Podstawowe urządzenie służące do składowania towarów w magazynie o przestrzennej i wielopoziomowej budowie to

 

 

regał

 

 

szafa

 

 

półka

 

 

paleta

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi 100 000 zł, a magazyn ma powierzchnię 1 000 m2 , to wskaźnik kosztu utrzymania powierzchni magazynowej wynosi

 

 

10 zł/m2

 

 

100 zł/m2

 

 

1000 zł/m2

 

 

10 000 zł/m2

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Podmiotami gospodarczymi, które realizują usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne firmy w stosunku do nadawcy lub odbiorcy to

 

 

obiekty przeładunkowe

 

 

terminale transportowe

 

 

centra zaopatrzeniowe

 

 

centra logistyczne.

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Do tworzenia określonego strumienia informacji zawierającego zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, rozróżnianych za pomocą identyfikatorów, wykorzystywany jest system

 

 

WMS - zarządzanie magazynowaniem

 

 

SCM - wspieranie łańcucha dostaw

 

 

ZSI - zintegrowany system informacji

 

 

MRP - funkcje ekonomiczno-planistyczne

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Rozładunek środków transportu zewnętrznego, sortowanie, identyfikacja, kontrola ilościowa i jakościowa towarów to operacje wykonywane w strefie

 

 

przyjęć

 

 

składowania

 

 

wydania

 

 

kompletacji.

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Koszt eksploatacji urządzeń przeładunkowych w magazynie wynosi 30 000 zł, a ich wartość po czterech latach użytkowania wynosi 15 000 zł. Wskaźnik kosztu eksploatacji wynosi

 

 

2

 

 

0,4

 

 

4

 

 

0,2

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono sposób oznakowania opakowań zbiorczych. Jest to

 

 

etykieta znamionowa

 

 

taśma termotransferowa

 

 

przywieszka kartonowa

 

 

etykieta logistyczna

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Ustalenie harmonogramu zakupu materiałów wymaga systematycznej oceny i weryfikacji zamówień ze względu na

 

 

koszty ich realizacji

 

 

cenę usług

 

 

kursy walut

 

 

podatek dochodowy

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

System zaprezentowany na schemacie wspomaga procesy logistyczne w zakresie

 

 

planowania zapotrzebowania materiałowego

 

 

elektronicznej wymiany danych

 

 

efektywnej obsługi klienta

 

 

zarządzania procesami magazynowania

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Trasy wózków widłowych poruszających się po drogach transportowych w magazynie często się przecinają. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu obowiązuje zasada pierwszeństwa przejazdu wózka

 

 

posiadającego większy ładunek

 

 

nadjeżdżającego z prawej strony

 

 

nadjeżdżającego z lewej strony.

 

 

posiadającego mniejszy ładunek

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Dokument, którego fragment przedstawiono, to

 

 

zapytanie o ofertę

 

 

zlecenie spedycyjne

 

 

instrukcja spedycyjna

 

 

zamówienie handlowe

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Do przewozu partii ładunku do jednego odbiorcy zaplanowano wykorzystać cztery pojazdy. W tym celu nadawca wystawi

 

 

trzy listy przewozowe

 

 

jeden list przewozowy

 

 

dwa listy przewozowe

 

 

cztery listy przewozowe

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Ułożenie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, gdzie stosy ułożono w rzędach lub blokach, ma zastosowanie w magazynach

 

 

wysokich

 

 

niskich

 

 

specjalistycznych

 

 

wielopoziomowych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W tabeli przedstawiono koszty związane z funkcjonowaniem magazynu z podziałem na grupę kosztów zależnych od liczby realizowanych usług oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wykonanych usług. Dokonana klasyfikacja dotyczy kosztów

 

 

bieżących i przyszłych

 

 

bezpośrednich i pośrednich

 

 

stałych i zmiennych

 

 

rodzajowych i kalkulacyjnych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Projekt rozmieszczenia stref: przyjęć, składowania i wydania, przedstawiony na rysunku, jest charakterystyczny dla magazynu w układzie

 

 

specjalnym.

 

 

workowym.

 

 

kątowym

 

 

wahadłowym

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Którą część obszaru portu morskiego zajmuje akwatorium?

 

 

Lądową

 

 

Wodną.

 

 

Składową.

 

 

Przeładunkową

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jedną z najważniejszych zalet transportu morskiego jest

 

 

niska częstotliwość przewozów

 

 

duża dostępność przewozów

 

 

masowość przewozów

 

 

szybkość przewozów

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na wytworzenie planowanych 5 000 szt. skrzyń potrzebne jest 2 500 m2 płyty. W magazynie stwierdzono jej zapas 1 000 m2, a w toku produkcji znajduje się dalsze 800 m2. W celu wytworzenia planowanej ilości skrzyń należy zamówić

 

 

700 m2

 

 

70 m2

 

 

7000 m2

 

 

800 m2

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo wykonało zlecenie dostarczenia towaru do odbiorcy w pięciu dostawach. Czas ich realizacji wynosił odpowiednio: 8 godzin, 7 godzin, 9 godzin, 7 godzin i 9 godzin. Planując dostawy na następny okres, przyjęto, że norma długości średniego cyklu dostawy będzie wynosić

 

 

10 godzin

 

 

7 godzin.

 

 

9 godzin

 

 

8 godzin.

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Równomierne zużycie zapasu materiałów i zamawiania ich w określonej ilości, ze stałą częstotliwością pozwala na tworzenia w przedsiębiorstwie zapasu

 

 

w drodze

 

 

sezonowego

 

 

maksymalnego

 

 

cyklicznego

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminali przeładunkowych i portów, powiązane wzajemnie siecią dróg tworzą

 

 

sieci logistyczne

 

 

kanały dystrybucyjne.

 

 

centrum zaopatrzeniowe

 

 

centrum przeładunkowe.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W tabeli przedstawiono kryteria oceny dostawców oraz uzyskane przez nich oceny. Z analizy tych danych wynika, że optymalny będzie wybór dostawcy

 

 

ALFA

 

 

BETA

 

 

GAMMA

 

 

DELTA

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pracownik magazynu podczas ładowania elementów meblowych wykonanych z surowego drewna w celu przewiezienia ich na halę produkcyjną powinien być zaopatrzony w rękawice chroniące przed czynnikami

 

 

mechanicznymi

 

 

biologicznymi

 

 

termicznymi

 

 

chemicznym

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Proces produkcji wyrobu składa się z 1 000 wyodrębnionych czynności, a łączny koszt ich wykonania wynosi 7 500 zł. Koszt jednostkowy czynności wynosi

 

 

750,00 zł

 

 

0,75 zł

 

 

75,00 zł

 

 

7,50 zł

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Połączenie poszczególnych ogniw w łańcuchu logistycznym odbywa się za pomocą

 

 

składowania

 

 

weryfikacji

 

 

kompletacji

 

 

transportu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiony znak informuje operatora urządzenia dźwigowego o sposobie postępowania z ładunkiem. Oznacza on

 

 

Nie podnosić wózkami

 

 

Środek ciężkości ładunku

 

 

Podnosić bezpośrednio za ładunek

 

 

Góra nie przewracać

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wynoszą rocznie 84 000 zł. Średnio zatrudnia się tu 6 osób. Wskaźnik kosztów jednostkowych zatrudnienia pozwalający na ustalenie budżetu na kolejny rok wynosi

 

 

21 000 zł/os

 

 

12 000 zł/os

 

 

14 000 zł/os

 

 

42 000 zł/os

 

pytanieodp.Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Czynności przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie przemieszczania swoich wyrobów do odbiorców składają się na proces

 

 

dystrybucji

 

 

magazynowy

 

 

spedycyjny

 

 

ewidencyjny

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania