SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2008.01.X.csv

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przed wykonaniem czynności manipulacyjno-porządkowych wewnątrz regału przepływowego pracownik obsługi magazynu powinien

 

 

zgromadzić odpowiedni sprzęt.

 

 

niezwłocznie uporządkować teren.

 

 

ustalić z przełożonym zakres prac.

 

 

sprawdzić, czy konstrukcja jest wyłączona z ruchu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiony na zdjęciu wózek widłowy stosuje się do przewożenia i podnoszenia ładunku

 

 

na wysokość składowania.

 

 

od tyłu do środka wideł.

 

 

na wysokość transportową.

 

 

w pozycji równoważnej.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

"Przedsiębiorstwo świadczy usługi typu „door-to-door"" (dom-dom). W tym celu wykorzystuje samochody różnej ładowności. Zaletą tej usługi jest między innymi"

 

 

ograniczenie czasochłonności pośrednich czynności przeładunkowych.

 

 

regularny załadunek, stosowanie stawek frachtowych.

 

 

osiągnięcie niższych kosztów przewozu przy wydłużeniu czasu przewozu.

 

 

specjalistyczny tabor, rozległa sieć połączeń.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

System informatyczny stosowany w centrum logistycznym wspomagający zarządzanie relacjami z klientem, określany jest skrótem

 

 

EDI

 

 

ERP

 

 

WHS

 

 

CRM

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

System informacyjny wspomagający operacje związane z procesem lokowania towarów w magazynie i zarządzaniem magazynem określany jest skrótem

 

 

WMS

 

 

EDI

 

 

ERP

 

 

CRM

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pracownicy spedycyjni w czasie kompletowania przetworów owocowych w opakowaniach szklanych w jednostkę ładunkową są narażeni na

 

 

poparzenia.

 

 

zatrucia.

 

 

złamania.

 

 

odmrożenia.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Sieć sklepów dyskontowych planuje wielkość zapotrzebowania na soki owocowe i warzywne, o okresie przydatności do 3 dni. Przyjmując towar od nowego dostawcy realizuje zasadę utrzymania zapasu na poziomie sprzedaży. Przy zamawianiu tego asortymentu obowiązuje zapas

 

 

minimalny.

 

 

ratujący.

 

 

maksymalny.

 

 

średni.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Schemat przedstawia sposób realizacji zamówień złożonych przez odbiorców w jednej z firm kurierskich. Przedsiębiorstwo to stosuje model

 

 

sztafetowy.

 

 

wahadłowy.

 

 

promienisty.

 

 

obwodowy.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pracownik obsługujący dźwignicę, w czasie wykonywania czynności manipulacyjnych w magazynie, powinien być wyposażony przede wszystkim w kombinezon

 

 

drelichowy.

 

 

gumowo-piankowy.

 

 

termiczny.

 

 

jednorazowego użytku.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Obszar portu obejmuje

 

 

wodny obszar podejścia do portu.

 

 

część wodną i lądową portu.

 

 

nabrzeże portowe i jego zaplecze.

 

 

baseny i kanały portowe.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Harmonogramy dostaw materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym ustalane są na podstawie sprawności łańcucha dostaw określającej możliwości sprzedaży dowolnego produktu liczonego na poziomie

 

 

średnim.

 

 

minimalnym.

 

 

bieżącym.

 

 

maksymalnym.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Składowanie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, w stosach ułożonych w rzędach lub blokach, ma zastosowanie w magazynach

 

 

wielopoziomowych.

 

 

wysokich.

 

 

specjalistycznych.

 

 

niskich.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Tabela przedstawia dane przedsiębiorstwa przewozowego dotyczące liczby zatrudnionych kierowców, liczby kursów dokonanych w dwóch kwartałach badanego roku. Do obliczenia średniej liczby kursów zrealizowanych przez jednego kierowcę zastosowano metodę średniej

 

 

geometrycznej.

 

 

arytmetycznej.

 

 

chronologicznej.

 

 

ważonej.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na wytworzenie planowanych 500 sztuk skrzyń potrzebne jest 250 m2 płyty. Do produkcji wydano 100 m2 płyty, a kolejne 100 m2 płyty znajduje się w magazynie. W celu wytworzenia planowanej ilości skrzyń należy zamówić jeszcze

 

 

25 m2

 

 

50 m2

 

 

100 m2

 

 

200 m2

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

W badanym okresie firma logistyczna poniosła następujące koszty: - przewozu: 200 zł - wyładunku: 100 zł - składowania: 10 zł - odprawy celnej: 120 zł Koszty przemieszczania ładunku od dostawcy do odbiorcy, to

 

 

420 zł

 

 

300 zł

 

 

310 zł

 

 

430 zł

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Koszt utrzymania 1 m2 magazynu wynosi 3 zł. Ile wyniesie koszt utrzymania 1 m2 magazynu, jeżeli planuje się 10% wzrost kosztów?

 

 

2,20 zł

 

 

3,30 zł

 

 

1,10 zł

 

 

3,50 zł

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z dokumentów jest wnioskiem o rozpoczęcie postępowania celnego?

 

 

CIT

 

 

CMR

 

 

SAD

 

 

PIT

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Spedytor do wysyłanych za granicę maszyn rolniczych, powinien dołączyć instrukcję wysyłkową, sporządzoną po otrzymaniu i przyjęciu

 

 

umowy przewozu.

 

 

zlecenia spedycyjnego.

 

 

listu przewozowego.

 

 

zamówienia.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Huta stali w ramach racjonalizacji gospodarki pozostałościami podjęła działania zmierzające do opracowania projektu

 

 

obiegu dokumentacji.

 

 

zagospodarowania materiałów.

 

 

eksploatacji hałdy z odpadami.

 

 

obiegu informacji.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Eliminowanie nadmiernej liczby etapów przemieszczania towarów odbywa się w procesie ich

 

 

koordynacji.

 

 

organizacji.

 

 

integracji.

 

 

reorganizacji.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który opis zadań logistycznych charakteryzuje centrum logistyczne?

 

 

A

 

 

B

 

 

D

 

 

C

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście krzywej „d0” w krzywą „d1” świadczy

 

 

o spadku popytu.

 

 

o wzroście podaży.

 

 

o wzroście popytu.

 

 

o spadku podaży.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Do środków transportu wewnętrznego działających w ograniczonym zasięgu, służących do przemieszczania nosiwa i ładunków w pionie, w poziomie i pod kątem zalicza się

 

 

przenośniki.

 

 

żurawie.

 

 

jarzma.

 

 

suwnice.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na podstawie rysunku wskaż najkrótszą trasę przejazdu z miejscowości 1 do miejscowości 6.

 

 

1-3-4-6

 

 

1-2-4-6

 

 

1-2-5-6

 

 

1-3-5-6

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Tabela przedstawia kwartalne koszty działalności firmy logistycznej. Firma, w tym okresie zrealizowała 100 usług logistycznych. Koszt jednostkowy świadczonej usługi wyniósł

 

 

1 100 zł

 

 

1 000 zł

 

 

800 zł

 

 

750 zł

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo branży mleczarskiej dokonuje oceny realizacji prac transportowo-spedycyjnych zgodnie z wprowadzonym systemem zarządzania jakością. Zasady te zawarte są w

 

 

normach ISO.

 

 

przepisach BHP.

 

 

przepisach PPOŻ.

 

 

normach pracy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na podstawie tabeli wybierz dostawcę, który uzyskał najwyższą ocenę ogólną w punktach.

 

 

C

 

 

B

 

 

D

 

 

A

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Outsourcing usług transportowych polega na zleceniu operatorowi zewnętrznemu

 

 

podjęcia należności za sprzedany towar.

 

 

składowania przesyłki.

 

 

wykonania sprzedaży przesyłki.

 

 

dowozu ładunku do odbiorcy.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Łączne koszty magazynowania towarów w danym okresie wyniosły 8 000 zł, a wielkość obrotu magazynowego liczona według rozchodu wyniosła 2 000 szt. Koszt jednostkowy magazynowania towarów wynosi

 

 

6 zł

 

 

2 zł

 

 

4 zł

 

 

8 zł

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Hurtownia artykułów spożywczych zastosowała metodę wolnych miejsc składowania, która pozwoliła na umieszczenie w magazynie towaru

 

 

wymagającego szczególnych warunków przechowywania.

 

 

częściej pobieranego w strefie przyjęć.

 

 

częściej pobieranego w strefie wydań.

 

 

wymagającego stałej lokalizacji.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Element budynku magazynowego, ułatwiający załadunek i wyładunek towarów na środki transportu nazywa się

 

 

bramą.

 

 

rampą.

 

 

mostkiem ładunkowym.

 

 

kurtyną uszczelniającą.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Do wyznaczania określonej kolejności zamawianych towarów i przypisywania ich do stref składowania stosuje się wskaźnik COI (cube-per-oder-index). Jest on obliczany w stosunku do zapasu

 

 

maksymalnego.

 

 

średniego.

 

 

minimalnego.

 

 

bieżącego.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo produkcyjne stosuje materiałooszczędne technologie produkcji opakowań zwrotnych. Zakres podjętych przez nią działań profilaktycznych na rzecz ochrony środowiska polega na

 

 

dezaktywacji opakowań.

 

 

utylizacji opakowań.

 

 

wielokrotnym wykorzystaniu opakowań.

 

 

spalaniu opakowań.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pracownik magazynu podczas wykonywania prac przeładunkowych upadł i złamał kość przedramienia. Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, należy

 

 

mocno obandażować miejsce złamania.

 

 

usztywnić kończynę za pomocą szyny.

 

 

ułożyć go na plecach na twardej płaszczyźnie.

 

 

usztywnić kończynę i zabandażować razem z klatką piersiową.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego?

 

 

D

 

 

B

 

 

A

 

 

C

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

W celu usprawnienia kompleksowej wymiany informacji ze swoim niemieckim odbiorcą, przedsiębiorstwo zdecydowało się wprowadzić system bezpośredniego transferu dokumentów handlowych. Taki system komunikacji z partnerem określany jest skrótem

 

 

PPM

 

 

EDI

 

 

MRP

 

 

LPR

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 1 000 sztuk wyrobów. Jeżeli koszty zmienne wynoszą 1 zł/sztukę, a koszty stałe 200 zł, to koszty całkowite wyniosą

 

 

1 600 zł

 

 

1 000 zł

 

 

1 400 zł

 

 

1 200 zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiona tabela zawiera dane dotyczące stanu zapasów oraz liczbę wyrobów gotowych montowanych w przedsiębiorstwie na dwóch zmianach. W związku z koniecznością realizacji 9 przenośników taśmowych, firma powinna zamówić

 

 

5 silników i 4 taśmy.

 

 

5 silników i 5 taśm.

 

 

4 silniki i 5 taśm.

 

 

4 silniki i 3 taśmy.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi 6 000 zł, a magazyn ma powierzchnię 6 000 m , to wskaźnik kosztu utrzymania powierzchni magazynowej wynosi

 

 

1,10 zł.

 

 

1,00 zł.

 

 

1,20 zł.

 

 

1,30 zł.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo dokonało oceny stanu zapasów trzech kluczowych asortymentów produktów. Grupa pierwsza stanowi 20%, druga - 30%, trzecia - 50% pozycji asortymentowych znajdujących się ofercie. W celu przeprowadzenia badania zastosowano

 

 

analizę ABC

 

 

strategię ECR

 

 

grupowanie zamówień

 

 

klasyfikację XYZ

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na przedstawionym wykresie zaprezentowano udział trzech firm logistycznych w rynku. W celu dokonania obliczeń zastosowano wskaźniki

 

 

struktury.

 

 

dynamiki.

 

 

dyspersji.

 

 

natężenia.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Firma logistyczna ma dostarczyć ładunek do czterech odbiorców, w kolejności: X, Y, Z, L jednym środkiem transportu. Czas dowozu zamówionego ładunku od dostawcy do odbiorcy X oraz powrót samochodu od odbiorcy L do bazy wynosi po 30 minut. Łączny czas pracy kierowcy wynosi

 

 

6 godzin.

 

 

7 godzin.

 

 

8 godzin.

 

 

9 godzin.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedsiębiorstwo realizuje kontrakt na dostawę 5 samochodów. Przedstawiona tabela zawiera informacje o stanach magazynowych zapasów firmy. Ile podwozi i nadwozi powinna zamówić firma w celu zmontowania samochodów?

 

 

Podwozia 3 sztuki, nadwozia 3.

 

 

Podwozia 3 sztuki, nadwozia 4

 

 

Podwozia 4 sztuki, nadwozia 3.

 

 

Podwozia 2 sztuki, nadwozia 2

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

System koordynacji przepływu materiałów, charakteryzujący się wypełnianiem karty, która towarzyszy przemieszczającemu się produktowi między komórkami produkcyjnymi oraz wydziałem transportu określa się nazwą

 

 

ABC

 

 

KAIZEN

 

 

JUST for YOU

 

 

KANBAN

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Optymalną partię zakupów wyznaczają następujące parametry:

 

 

koszty utrzymania zapasów, koszty realizacji zakupu oraz ceny partii zakupów.

 

 

koszty utrzymania zapasów oraz wielkość i koszty realizacji partii zakupów.

 

 

koszty zapasów ogółem oraz wielkość partii zakupów.

 

 

koszty realizacji zakupu oraz wielkość partii zakupów.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przedstawiony kod kreskowy jest wykorzystywany

 

 

w celu automatycznej identyfikacji towarów.

 

 

w celu identyfikacji zapasów surowców.

 

 

w oznaczaniu zapasów w drodze.

 

 

w oznaczaniu zapasu produkcyjnego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

. Przedstawiony symbol graficzny, dotyczący przemieszczania ładunku w opakowaniach transportowych oznacza

 

 

liczba warstw piętrzenia

 

 

tu zakładać zawiesia

 

 

dopuszczalna masa piętrzenia

 

 

tu nie chwytać

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

Koszty związane z amortyzacją budowli i wyposażenia magazynowego oraz zatrudnieniem personelu magazynowego, są

 

 

niezależne od wielkości zapasu.

 

 

zależne od wielkości zapasu.

 

 

zależne od wielkości braków.

 

 

niezależne od wielkości braków.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku, firmy współpracujące z Centrum logistycznym wspólnie opracowały strategię działania, podejmowania decyzji oraz zarządzania zasobami. Przedstawione powiązania stanowią przykład zarządzania

 

 

łańcuchem dostaw.

 

 

magazynami.

 

 

środkami transportu.

 

 

zapasami.

 

pytanieodp.Aodb.Bodp.Codp.DWybierz

 

W portowym systemie wyładunku pełnych kontenerów ze statku na nabrzeże, obowiązuje kontrola

 

 

numeru plomby na kontenerze.

 

 

wagi kontenera.

 

 

wagi ładunku.

 

 

oznakowania ładunku.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania