SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

bhp_przedsiebiorczosc.csv

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną musi złożyć w urzędzie gminy

 

 

wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

 

 

oświadczenie o dokonanym wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

 

wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej NIP.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej

 

 

5 minut

 

 

10 minut

 

 

3 minuty

 

 

20 minut

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to

 

 

kwestionariusz osobowy.

 

 

list motywacyjny.

 

 

świadectwo pracy.

 

 

życiorys zawodowy.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W którym roku, po 50-letniej przerwie, ponownie rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych?

 

 

1991

 

 

1980

 

 

2001

 

 

1999

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 5000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za sztukę wyniesie

 

 

1 500 zł

 

 

1 700 zł

 

 

1 600 zł

 

 

1 400 zł

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów podatkowych, którego należy dopełnić w

 

 

Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Urzędzie Statystycznym.

 

 

Urzędzie Statystycznym.

 

 

Urzędzie Miasta.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik został zatrudniony w hurtowni papieru w charakterze kierowcy, w ramach umowy o pracę, na czas określony. Do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 

 

zgłosi go pracodawca po wygaśnięciu umowy o pracę.

 

 

zgłosi się sam po przepracowaniu pierwszego miesiąca.

 

 

musi się zgłosić osobiście w ciągu siedmiu dni od daty zatrudnienia.

 

 

zgłosi go pracodawca w ciągu siedmiu dni od daty zatrudnienia.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

 

 

Umowy o dzieło.

 

 

Umowy agencyjnej.

 

 

Umowy – zlecenia.

 

 

Umowy o pracę.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Mianem kontyngentu określa się

 

 

inną nazwę opłaty wyrównawczej.

 

 

całkowity zakaz wywozu pewnych towarów.

 

 

ograniczoną ilość dóbr, jakie mogą być sprowadzone do danego kraju.

 

 

podatek od towarów importowanych.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na

 

 

ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Bezpieczna odległość oczu od monitora wynosi

 

 

40-45 cm

 

 

<30 cm

 

 

30 cm

 

 

50-70 cm

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Podatkiem od nieruchomości obciążony jest

 

 

właściciel biura notarialnego.

 

 

sprzedawca nieruchomości.

 

 

właściciel nieruchomości.

 

 

nabywca nieruchomości.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym

 

 

udział w kapitale Skarbu Państwa.

 

 

zaciągnięcie pożyczki.

 

 

udział w kapitale spółki akcyjnej.

 

 

udzielenie pożyczki.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Proces wzrostu ogólnego poziomu cen to

 

 

inflacja.

 

 

deflacja.

 

 

indeksacja.

 

 

dewaluacja.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Akcyza

 

 

to podatek pobierany od wartości dodanej.

 

 

to podatek dodawany tylko do towarów eksportowanych poza UE.

 

 

dotyczy sprzedaży większości nowo wytworzonych towarów i usług w każdej fazie obrotu, poczynając od producenta, a kończąc na handlu detalicznym.

 

 

to podatek dodawany do ceny towaru, pobierany przy jego zakupie.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Cena mnożona przez ilość sprzedanych dóbr lub usług to

 

 

wynik netto.

 

 

przychód ze sprzedaży.

 

 

zysk netto.

 

 

wynik brutto.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W której sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu?

 

 

Stanisław - nie wykorzystał urlopu zgodnie z planem urlopów, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim.

 

 

Mateusz - nie może wykorzystać w całości przysługującego mu urlopu, bo jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu.

 

 

Janusz - zamiast urlopu domaga się wynagrodzenia.

 

 

Tomasz - do końca pierwszego kwartału nie wykorzystał urlopu za poprzedni rok, ponieważ odbywał ćwiczenia wojskowe.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Ze względu na emitenta możemy wyróżnić obligacje

 

 

zerokuponowe.

 

 

skarbowe.

 

 

indeksowane.

 

 

o zmiennym oprocentowaniu.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty?

 

 

P>K

 

 

P>=K

 

 

P<K

 

 

K=0

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Osobę, która została porażona prądem elektrycznym i jest nieprzytomna, ale oddycha, należy

 

 

posadzić na krześle.

 

 

ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

 

 

ułożyć na plecach.

 

 

przewrócić na brzuch.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest

 

 

gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów.

 

 

prowadzenie badań marketingowych.

 

 

udostępnianie sejfów bankowych.

 

 

inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty?

 

 

P większe lub równe od K.

 

 

P mniejsze od K.

 

 

P większe od K.

 

 

K równe 0.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Która instytucja w państwie jako jedyna ma prawo do emisji pieniądza?

 

 

Banki komercyjne na zlecenie rządu.

 

 

Polska Izba Finansowa.

 

 

Narodowy Bank Polski.

 

 

Narodowy Bank Polski.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo, nie może jednak przekroczyć

 

 

10 godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.

 

 

12 godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.

 

 

12 godzin na dobę i 55 godzin tygodniowo.

 

 

16 godzin na dobę i 60 godzin tygodniowo.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy

 

 

Prawo spółdzielcze.

 

 

o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

Kodeks pracy.

 

 

Kodeks spółek handlowych.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Formą rozliczenia gotówkowego jest

 

 

karta płatnicza.

 

 

czek rozrachunkowy.

 

 

polecenie przelewu.

 

 

przekaz pocztowy.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Dobra, które możemy zastąpić, gdyż zaspakajają tę samą potrzebę, to dobra

 

 

całkowite.

 

 

rynkowe.

 

 

substytucyjne.

 

 

komplementarne.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Kobiety w ciąży można zatrudniać za ich zgodą

 

 

poza stałym miejscem pracy.

 

 

w godzinach nadliczbowych.

 

 

w warunkach szkodliwych.

 

 

w porze nocnej.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Absolwent szkoły policealnej zatrudniony na umowę o pracę po przepracowaniu jednego miesiąca nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu w wymiarze

 

 

3 dni.

 

 

10 dni.

 

 

20 dni.

 

 

2 dni.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się

 

 

sprzętu RTV.

 

 

maszyn produkcyjnych.

 

 

żywności.

 

 

odzieży.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jak nazywa się przedstawiony na rysunku dokument regulujący rozliczenie bezgotówkowe?

 

 

Polecenie przelewu.

 

 

Weksel prosty.

 

 

Faktura VAT.

 

 

Czek potwierdzony.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności to

 

 

życiorys zawodowy.

 

 

list intencyjny.

 

 

list motywacyjny.

 

 

podanie o pracę.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do rozliczeń pieniężnych gotówkowych można zaliczyć

 

 

czek rozrachunkowy.

 

 

weksel.

 

 

przekaz bankowy i pocztowy.

 

 

przelew.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie

 

 

izolowania stanowiska komputerowego.

 

 

separacji części czynnych.

 

 

izolacji części czynnych.

 

 

nieuziemionych połaczeń wyrównawczych miejscowych.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitora ekranowego powinna wynosić co najmniej

 

 

70 cm

 

 

60 cm

 

 

80 cm

 

 

50 cm

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat w rozumieniu Kodeksu pracy nazywana jest pracownikiem

 

 

pełnoletnim.

 

 

dorastającym.

 

 

nieletnim.

 

 

młodocianym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Po zapoznaniu się z fragmentem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskaż rodzaj działalności wymagający uzyskania koncesji.

 

 

Wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

 

 

Przewozy kolejowe.

 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Sprzedaż paliwa.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON wystawia

 

 

Urząd statystyczny.

 

 

Urząd gminy.

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Urząd skarbowy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W prasie lokalnej zamieszczono ogłoszenie. Która z osób rozpoczynających działalność gospodarczą może być zainteresowana wynajęciem tego lokalu?

 

 

Oskar - planuje otworzyć sklep spożywczy.

 

 

Jan - planuje otworzyć salon meblowy.

 

 

Wanda - zamierza świadczyć usługi prawnicze poza swoim domem.

 

 

Zofia - zamierza udzielać korepetycji z matematyki w swoim mieszkaniu.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży?

 

 

Karta gwarancyjna

 

 

Paragon fiskalny

 

 

Instrukcja obsługi

 

 

Oświadczenie klienta

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny danego dobra powoduje, że

 

 

producenci ograniczają produkcję.

 

 

producenci wytwarzają więcej dóbr.

 

 

nabywcy zwiększają zakupy.

 

 

nabywcy ograniczają zakupy.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacenia przez niego składek na ubezpieczenie

 

 

zdrowotne

 

 

rentowe

 

 

emerytalne

 

 

chorobowe

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:

 

 

halonu.

 

 

wody.

 

 

proszku gaśniczego.

 

 

dwutlenku węgla.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

 

 

naczelnik urzędu skarbowego

 

 

dyrektor urzędu statycznego

 

 

dyrektor urzędu pracy

 

 

prezydent miasta

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jeśli pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony krócej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi

 

 

2 tygodnie.

 

 

1 miesiąc.

 

 

3 miesiące.

 

 

2 miesiące.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne w odniesieniu do spółki kapitałowej?

 

 

Odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy.

 

 

Posiada osobowość prawną.

 

 

Posiada stały skład wspólników.

 

 

Wysokość wniesionych udziałów jest dowolna i zależy od wspólników.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Podczas wymiany pamięci RAM w celu zabezpieczenia urządzeń przed działaniem ładunków elektrostatycznych należy zastosować

 

 

opaskę antystatyczną.

 

 

matę izolacyjną.

 

 

wyłącznik różnicowoprądowy.

 

 

rękawice gumowe.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik

 

 

jest osobą niepełnosprawną.

 

 

jest innego wyznania.

 

 

odmówił wstąpienia do związków zawodowych.

 

 

odmówił udziału w szkoleniu BHP.

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Średnie natężenie oświetlenia mierzone na klawiaturze komputera powinno wynosić około

 

 

1000 lx

 

 

100 lx

 

 

500 lx

 

 

800 lx

 

pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i płaci podatki

 

 

musi posiadać numery NIP i REGON.

 

 

powinien zatrudnić co najmniej 100 osób.

 

 

powinien posiadać co najmniej 500 000 złotych kapitału własnego.

 

 

musi uzyskać pozwolenie prowadzenia działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania