SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2010.06.X.csv

pytanieABCDWybierz

 

Które z poleceń w systemie Linux służy do zmiany praw dostępu do plików i katalogów?

 

 

Chown

 

 

Chmod

 

 

Man chown

 

 

Man chmod

 

pytanieABCDWybierz

 

Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

 

 

Makro

 

 

Raport

 

 

Kwerenda

 

 

Formularz

 

pytanieABCDWybierz

 

Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?

 

 

DNS

 

 

WINS

 

 

DHCP

 

 

PROXY

 

pytanieABCDWybierz

 

Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255.255.255.192. Który z adresów IP należy ustawić we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej stacji roboczej?

 

 

192.168.10.1

 

 

192.168.10.130

 

 

192.168.10.190

 

 

192.168.10.220

 

pytanieABCDWybierz

 

Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?

 

 

Typ gniazda procesora

 

 

Typ chipsety płyty

 

 

Rodzaj obsługowanych pamięci

 

 

Rodzaj karty graficznej

 

pytanieABCDWybierz

 

Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to

 

 

sniffer

 

 

debugger

 

 

kompilator

 

 

benchmark

 

pytanieABCDWybierz

 

W arkuszu kalkulacyjnym utworzenie formuły odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki, wymaga zastosowania adresowania

 

 

automatycznego

 

 

bezwględnego

 

 

standardowego

 

 

względnego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję

 

 

wyboru

 

 

iteracyjną

 

 

warunkową

 

 

rekurencyjną

 

pytanieABCDWybierz

 

Program, który podszywa się pod aplikacje użytkowe oraz dodatkowo implementuje niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcje, to

 

 

dialer

 

 

trojan

 

 

wabbit

 

 

rootkit

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja

 

 

wyboru

 

 

interacyjna

 

 

warunkowa

 

 

rekurencyjna

 

pytanieABCDWybierz

 

Wskaż właściwy sposób postępowania z pustymi zbiornikami po tuszu do drukarek atramentowych

 

 

utylizacja przez użytkownika we własnym zakresie.

 

 

wywiezienie bezpośrednio na wysypisko śmieci.

 

 

przekazanie do firmy zajmującej się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

 

 

wyrzucenie do śmietnika po uprzednim umieszczeniu w bezpiecznym opakowaniu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

pytanieABCDWybierz

 

Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze?

 

 

Zaćma

 

 

krótkowzroczność

 

 

Zaspół suchego oka

 

 

Niedowidzenie połowiczne

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania

 

 

przez wstawienie

 

 

bąbelkowego

 

 

przez wybór

 

 

szybkiego

 

pytanieABCDWybierz

 

Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację

 

 

sortowania bazy

 

 

przeglądania bazy

 

 

filtrowania rekordów

 

 

porządkowania rekordów

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

 

 

COM

 

 

LPT

 

 

RJ45

 

 

USB

 

pytanieABCDWybierz

 

Warunek A nie jest równe B i Cjest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako

 

 

A<>B AND C>D

 

 

A!=B AND C>D

 

 

A<>B && C>D

 

 

A!=B && C>D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą?

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?

 

 

Turbo Pascal

 

 

C/C++

 

 

PHP

 

 

Java

 

pytanieABCDWybierz

 

Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?

 

 

>

 

 

=

 

 

:=

 

 

=>

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?

 

 

Pamiec lokalna karty

 

 

Interfejs magistrali

 

 

Mikrokontroler

 

 

Blok MAC

 

pytanieABCDWybierz

 

Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to

 

 

skaner skryptowy

 

 

zapora systemowa

 

 

monitor antywirusowy

 

 

moduł antyspamowy

 

pytanieABCDWybierz

 

Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzoru matematycznego?

 

 

Tezaurus

 

 

Designer

 

 

Microsoft Graph

 

 

Microsoft Equation

 

pytanieABCDWybierz

 

Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

 

 

IEEE 802.3

 

 

IEEE 802.5

 

 

IEEE 802.11

 

 

IEEE 802.15

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego

 

 

posiadającego 4 talerze.

 

 

z pamięcią cache 12 MB.

 

 

o pojemności dysku 32 MB.

 

 

o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s.

 

pytanieABCDWybierz

 

Do środków ochrony dodatkowej w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi należy

 

 

zasilacz awaryjny.

 

 

listwa przeciwprzepięciowa.

 

 

wyłącznik różnicowoprądowy.

 

 

metalowa obudowa jednostki centralnej komputera.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1 ?

 

 

Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu.

 

 

Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji.

 

 

Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy.

 

 

Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej.

 

pytanieABCDWybierz

 

Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?

 

 

Błękitny, purpurowy, żółty i czarny.

 

 

Czerwony, zielony, żółty i granatowy.

 

 

Czerwony, zielony, niebieski i czarny.

 

 

Czerwony, purpurowy, żółty i karmelowy.

 

pytanieABCDWybierz

 

Podczas wymiany pamięci RAM w celu zabezpieczenia urządzeń przed działaniem ładunków elektrostatycznych należy zastosować

 

 

matę izolacyjną

 

 

rękawicę gumowe

 

 

opaskę antystatyczną

 

 

wyłącznik różnicowoprądowy

 

pytanieABCDWybierz

 

W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do

 

 

100

 

 

255

 

 

1000

 

 

1024

 

pytanieABCDWybierz

 

W celu bezpiecznego korzystania przez użytkowników sieci z danych znajdujących się na serwerze należy

 

 

ograniczyć przydziały dyskowe użytkownikom.

 

 

skopiować dane na komputer lokalny użytkownika.

 

 

udostępnić zasoby w sieci i nadać odpowiednie uprawnienia.

 

 

utworzyć na serwerze dla nich konta z grupy ADMINISTRATORZY.

 

pytanieABCDWybierz

 

Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to

 

 

BOOT

 

 

MBR

 

 

FAT

 

 

PT

 

pytanieABCDWybierz

 

Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?

 

 

ARP

 

 

NAT

 

 

RARP

 

 

SNMP

 

pytanieABCDWybierz

 

W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to

 

 

IIS

 

 

ISA

 

 

MU

 

 

OSI

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?

 

 

FIRE WIRE

 

 

D-SUB

 

 

HDMi

 

 

USB

 

pytanieABCDWybierz

 

Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to

 

 

kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza.

 

 

formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym.

 

 

formularz połączony z raportem.

 

 

formularz z podformularzem.

 

pytanieABCDWybierz

 

Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?

 

 

Public NowaTablica(3) As Double

 

 

Public NowaTablica{3} As Double

 

 

Public NowaTablica{9,3,3} As Double

 

 

Public NowaTablica(9,3,3) As Double

 

pytanieABCDWybierz

 

Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

 

 

255.255.0.0

 

 

255.255.254.0

 

 

255.255.255.0

 

 

255.255.255.128

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

pytanieABCDWybierz

 

Scandisk to program, który stosuje się do

 

 

defragmentacji dysku

 

 

formatowania dysku

 

 

oczyszczania dysku

 

 

sprawdzania dysku

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej?

 

 

ISA

 

 

PCI

 

 

AGP

 

 

PCI-E

 

pytanieABCDWybierz

 

Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitora ekranowego powinna wynosić co najmniej

 

 

50 cm

 

 

60cm

 

 

70cm

 

 

80cm

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki

 

 

decyzyjne

 

 

operacyjne

 

 

warunkowe

 

 

wprowadzania danych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów

 

 

cyfrowych

 

 

analogowych

 

 

analogowo-cyfrowych

 

 

cyfrowo-analogych

 

pytanieABCDWybierz

 

Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?

 

 

Karta sieciowa ma ustawiony adres bramy,

 

 

Karta sieciowa uzyskała adres IP automatycznie.

 

 

Karta sieciowa ma przydzielony statyczny adres IP.

 

 

Karta sieciowa nie ma ustawionego adresu serwera DNS.

 

pytanieABCDWybierz

 

Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej?

 

 

100 Mb/s

 

 

1024 Mb/s

 

 

100 MB/s

 

 

1024 kB/s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieABCDWybierz

 

Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

 

 

sumy

 

 

średniej arytmetycznej

 

 

pola kwadratu

 

 

pola prostokąta

 

pytanieABCDWybierz

 

Pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem jest

 

 

wezwanie lekarza.

 

 

sprawdzenie tętna.

 

 

opatrzenie oparzeń.

 

 

odłączenie źródła prądu.

 

pytanieABCDWybierz

 

Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?

 

 

BNC

 

 

RJ11

 

 

RJ45

 

 

MT-RJ

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania