SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2009.06.Y.csv

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym równy 1 oznacza, że cały majątek

 

 

jest finansowany kapitałem własnym

 

 

jest finansowany kapitałem obcym

 

 

ma pokrycie w zobowiązaniach krótkoterminowych

 

 

ma pokrycie w zobowiązaniach długoterminowych

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Brak zabezpieczenia urządzenia wydechowego w maszynach rolniczych z silnikiem spalinowym, przed wylotem iskier może spowodować

 

 

zwiększenie zużycia paliwa

 

 

zapalenie się płodów rolnych

 

 

uszkodzenie cylindrów silnika

 

 

wzrost kosztów zużycia oleju napędowego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ziemia użytkowana rolniczo to przykład zasobu

 

 

wolnego

 

 

konsumpcyjnego

 

 

produkcyjnego

 

 

nieodnawialnego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Transakcja charkteryzująca się sprzedażą masowej ilości towarów bez ich fizycznej obecności, kształtowaniem się ceny równowagi pod wpływem popytu i podaży to

 

 

targ

 

 

przetarg

 

 

aukcja

 

 

giełda

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jakie zmiany w bilansie spowoduje operacja gospodarcza 'zapłacono zobowiązania wobec pracowników przelewem z rachunku bankowego'?

 

 

Zmniejszenie zarówno w aktywach jak i w pasywach bilansu

 

 

Zwiększenie zarówno w pasywach jak i w aktywach bilansu

 

 

Zmniejszenie i zwiększenie tylko w aktywach bilansu

 

 

Zwiększenie i zmniejszenie tylko w pasywach bilansu

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Najmniejszym ryzykiem produkcyjnym w polskich warunkach klimatycznych jest obciążona uprawa

 

 

grochu na suche ziarno

 

 

warzyw gruntowych

 

 

rzepaku

 

 

zboża

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Włókno surowe zawarte w paszach jest najlepiej trawione w przewodzie pokarmowym przez

 

 

kaczki

 

 

bydło

 

 

świnie

 

 

gęsi

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Największe zagrożenie dla wód gruntowych, które może spowodować ich zanieczyszczenie, związane jest z nieprawidłowym stosowaniem i przechowywaniem

 

 

słomy po żniwach

 

 

nawozów zielonych

 

 

kompostu

 

 

gnojowicy

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Kto jest uprawniony do wystawienia przedstawionego dowodu księgowego

 

 

Sprzedawca, podatnik podatku ryczałtowego

 

 

Nabywca, podatnik podatku ryczałtowego

 

 

Nabywca, podatnik podatku VAT

 

 

Sprzedawca, podatnik podatku VAT

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorstwo ALFA produkuje makaron Popularny, który jest dostępny na terenie całej Polski we wszystkich większych sklepach i supermarketach. W opisanym przykładzie mamy doczynienia ze stosowaniem strategii marketingu

 

 

produktu

 

 

masowego

 

 

zróżnicowanego

 

 

skoncentrowanego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Firma wystawiła swoje kontrahentowi fakturę VAT za sprzedane wyroby na wartość brutto 1 220 zł. Sprzedaż wyrobów opodatkowana jest 22% stawką VAT. Ile wynosi wartość netto faktury?

 

 

220 zł

 

 

440 zł

 

 

1 000 zł

 

 

1 440 zł

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Rozliczenia niedoboru materiałów powstałego w przedsiębiorswie w wyniku pożaru obciąży

 

 

koszty finansowe

 

 

koszty operacyjne

 

 

zyski nadzwyczajne

 

 

straty nadzwyczajne

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Grupą wskaźników charakteryzujących zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych są wskaźniki

 

 

sprawności działania

 

 

płynności finansowej

 

 

rentowności

 

 

zadłużenia

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorca sprzedaje towary w strefie euro. Cena jednostkowa towaru wynosi 12 zł/szt. Ile wyniesie cena sprzedaży w euro, jeżeli aktualny kurs 1 zł = 0,5 EUR ?

 

 

3 EUR

 

 

30 EUR

 

 

6 EUR

 

 

36 EUR

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Dowody ksiegowe po zaksięgowaniu powinny być przechowywane

 

 

w pomieszczeniach zacienionych

 

 

w pomieszczeniach wentylowanych

 

 

w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie

 

 

w sposób umożliwiający dostęp do nich wszystkim pracownikom

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W czasie zbiorów płodów rolnych Jan Nowak zatrudnia się u pobliskich rolników. Przez pozostały czas jest zarejestrowany jako bezrobotny. To przykład bezrobocia

 

 

ukrytego

 

 

sezonowego

 

 

frykcyjnego

 

 

strukturalnego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W tabeli przedstawiono opis środka chwastobujczego stosowanego w ochronie roślin uprawnych. Preparat ten jest

 

 

fungicydem

 

 

herbicydem

 

 

insektycydem

 

 

bakteriocydem

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na jakich kontach księgowych należy dokonać ewidencji płac brutto w przedsiębiorswie?

 

 

Dt 'Wynagrodzenia', Ct ' Rozrachunki publicznoprawne'

 

 

Dt ' Rozrachunki z tutułu wynagrodzeń', Ct ' Wynagrodzenia'

 

 

Dt ' Pozostałe rozrachunki z pracownikami' Ct ' Wynagrodzenia'

 

 

Dt ' Wynagrodzenia' Ct ' Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń'

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Piąstkowanie, osmykiwanie i kciukowanie to

 

 

metody doju ręcznego

 

 

zabiegi zoohigieniczne bydła

 

 

sposoby inseminacji bydła mlecznego

 

 

czynności przygotowujące do doju mechanicznego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Największym zagrożeniem dla rozwoju gospodarstw rolnych jest

 

 

mocny pieniądz

 

 

stabilna gospodarka państwa

 

 

wprowadzenie badań rynku

 

 

wzrost cen paliwa i energii

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli wskaż, który organ wydaje decyzje dopuszczającą Pielik do użytku.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Najwyższe koszty i najniższe przychody ze sprzedaży charakterystyczne są dla fazy

 

 

wprowadzania produktu na rynek

 

 

wzrostu sprzedaży produktu

 

 

starzenia się produktu

 

 

dojrzałości produktu

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Konieczność magazynowania dużych partii żywności w polskich warunkach klimatycznych związana jest

 

 

z ryzykiem produkcji

 

 

z masowością produkcji

 

 

z cyklicznością produkcji

 

 

z sezonowością produkcji

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ile wyniósł zysk tego przedsiębiorstwa?

 

 

10 000 zł

 

 

28 000 zł

 

 

208 000 zł

 

 

236 000 zł

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Mięso drobiowe ma cenne właściwości dietetyczne, ponieważ zawiera mało

 

 

białko i mleko

 

 

tłuszczu

 

 

witamin

 

 

soli mineralnych

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Produkcja bydła mlecznego charakteryzuje się przede wszystkim techniką wytwórczą

 

 

pracochłonną

 

 

kapitałochłonną

 

 

pracooszczędną

 

 

kapitałooszczędną

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Który surowiec rolno-spożywczy jest najmniej trwały w okresie transportu i przechowywania

 

 

Jaja

 

 

Pszenica

 

 

Mleko

 

 

Bulwy ziemniaka

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Do produkcji piwa w browarach używa się

 

 

odmian browarnych żyta

 

 

specjalnych odmian jęczmienia

 

 

niskoglutenowych odmian pszenicy

 

 

wysokoskrobiowych odmian ziemniaków

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Pielik to środek chwastobójczy stosowany głównie w technologii produkcji roślin

 

 

zbożowych

 

 

okopowych

 

 

pastewnych

 

 

przemysłowych

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Koszt zakupu nawozów w uprawie buraka cukrowego zaliczany jest do kosztów

 

 

stałych

 

 

zmiennych

 

 

pośrednich

 

 

specjalnych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowe o prace zawartą na 2 miesięczny okres próbny. Korzystając z zamieszczonego fragmentu kodeksu pracy ustal okres wypowiedzenia tej umowy

 

 

3 dni robocze

 

 

2 tygodnie

 

 

1 tydzień

 

 

1 miesiąc

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Norma wysiewu żyta na poplon ozimy wynosi 150 kg / ha. Wysiew opóźniony należy zwiększyć o 20 %. Oblicz, ile należy wysiać żyta na poplon ozimy w opóźnionym terminie na powierzchnię 2 ha.

 

 

150kg

 

 

180kg

 

 

300kg

 

 

360kg

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zawartość około 4,0 % tłuszczu w produktach nabiałowych jest typowa dla

 

 

mleka surowego

 

 

sera owczego

 

 

sera twarogowego

 

 

mleka odtłuszczonego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zdolność aktywów do przynoszenia zysku obrazuje wskaźnik rentowności

 

 

kapitału

 

 

majątku

 

 

sprzedaży

 

 

przychodów

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wynik Finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty?

 

 

K>P

 

 

P>K

 

 

P=K

 

 

K=0

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedstawiony druk dowodu księgowego służy do potwierdzenia

 

 

pobrania z zewnątrz materiałów

 

 

wydania na zewnątrz materiałów

 

 

wydania materiałów na produkcję

 

 

pobrania materiałów na produkcje

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wzrost dochodów konsumentów spowoduje przesunięcie krzywej

 

 

popytu w prawo

 

 

popytu w lewo

 

 

podaży w prawo

 

 

podaży w lewo

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Diagram przedstawia dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach. W którym roku deficyt budżetowy był największy?

 

 

2002

 

 

1999

 

 

1998

 

 

1995

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorca produkuje cztery rodzaje batonów: W, X, Y, Z. Jaki jest udział sprzedaży batonów Z w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa?

 

 

60%

 

 

40%

 

 

25%

 

 

10%

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Która z przedstawionych ustaw odnosi się do odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

 

 

ustawa z 16 kwietnia 2004 r

 

 

ustawa z 24 sierpnia 1991 r

 

 

ustawa z 27 kwietnia 2001 r

 

 

ustawa z 26 czerwca 1974 r

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W przedsiębiorstwie agroturystycznym w bieżącym roku obrotowym kategorie wynikowe w tys. Zł wynoszą (patrz tabela powyżej). Ile wynosi zysk brutto przesiębiorstwa w tys. Zł?

 

 

267

 

 

330

 

 

349

 

 

350

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Kasjerka przyjęła od kontrahenta 120 złotych tytułem zapłaty za wykonaną usługę. Jaki dokument wystawia kasjerka w momencie przyjęcia pieniędzy

 

 

Czek rozrachunkowy

 

 

Polecenie przelewu

 

 

Dowód wypłaty

 

 

Dowód wpłaty

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Niewielka regionalna mleczarnia na podstawie analizy SWOT postanowiła inwestować w rozwój, bo widzi szanse

 

 

w wykwalifikowanych i oddanych pracownikach

 

 

we wzroście zapotrzebowania na jogurty

 

 

w nowoczesnej technologii

 

 

w rosnącej konkurencji

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Oblicz, ile odsetek zapłaci przedsiębiorca, który otrzymał roczny kredyt obrotowy na zakup surowców na kwotę 200 000 zł, oprocentowany w wysokości 12 % w skali roku

 

 

24 000 zł

 

 

10 000 zł

 

 

240 000 zł

 

 

440 000 zł

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wartość wynikająca z niezapłaconej faktury na zakupione środki ochrony roślin znajdzie się w bilansie w pozycji

 

 

kapitał własny

 

 

aktywa trwałe

 

 

aktywa obrotowe

 

 

zobowiązania krótkoterminowe

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Stosowane w przedsiębiorstwie rolniczym nawozy, pestycydy, materiał siewny i pasze to środki

 

 

magazynowane

 

 

pracy

 

 

obrotowe

 

 

trwałe

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ile procent całej powierzchni na terenie gminy zajmują pozostałe grunty (zbudowane i zurbanizowane)?

 

 

5%

 

 

11,10%

 

 

28%

 

 

43,80%

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na podstawie przedstawionego w tabeli składu chemicznego wybranych roślin uprawnych wskaż, które nasiona powinny być użyte do produkcji pasz wysoko węglowodanowych?

 

 

Pszenicy, kukurydzy, grochu

 

 

Kukurydzy,żyta, rzepaku

 

 

Owsa, grochu, rzepaku

 

 

Żyta, pszenicy, owsa

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Produktami końcowymi wirowania mleka są

 

 

białko i mleko

 

 

laktoza i śmietana

 

 

mleko odtłuszczone i śmietanka

 

 

mleko pasteryzowane i maślanka

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zakup płatków śniadaniowych i mleka to przykład decyzji

 

 

nierozważnej

 

 

nawykowej

 

 

impulsywnej

 

 

nierutynowej

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania