SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2009.06.Y.csv

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Największym zagrożeniem dla rozwoju gospodarstw rolnych jest

 

 

mocny pieniądz

 

 

stabilna gospodarka państwa

 

 

wprowadzenie badań rynku

 

 

wzrost cen paliwa i energii

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Najmniejszym ryzykiem produkcyjnym w polskich warunkach klimatycznych jest obciążona uprawa

 

 

grochu na suche ziarno

 

 

warzyw gruntowych

 

 

rzepaku

 

 

zboża

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowe o prace zawartą na 2 miesięczny okres próbny. Korzystając z zamieszczonego fragmentu kodeksu pracy ustal okres wypowiedzenia tej umowy

 

 

3 dni robocze

 

 

2 tygodnie

 

 

1 tydzień

 

 

1 miesiąc

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Niewielka regionalna mleczarnia na podstawie analizy SWOT postanowiła inwestować w rozwój, bo widzi szanse

 

 

w wykwalifikowanych i oddanych pracownikach

 

 

we wzroście zapotrzebowania na jogurty

 

 

w nowoczesnej technologii

 

 

w rosnącej konkurencji

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym równy 1 oznacza, że cały majątek

 

 

jest finansowany kapitałem własnym

 

 

jest finansowany kapitałem obcym

 

 

ma pokrycie w zobowiązaniach krótkoterminowych

 

 

ma pokrycie w zobowiązaniach długoterminowych

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zakup płatków śniadaniowych i mleka to przykład decyzji

 

 

nierozważnej

 

 

nawykowej

 

 

impulsywnej

 

 

nierutynowej

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Która z przedstawionych ustaw odnosi się do odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

 

 

ustawa z 16 kwietnia 2004 r

 

 

ustawa z 24 sierpnia 1991 r

 

 

ustawa z 27 kwietnia 2001 r

 

 

ustawa z 26 czerwca 1974 r

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wartość wynikająca z niezapłaconej faktury na zakupione środki ochrony roślin znajdzie się w bilansie w pozycji

 

 

kapitał własny

 

 

aktywa trwałe

 

 

aktywa obrotowe

 

 

zobowiązania krótkoterminowe

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Rozliczenia niedoboru materiałów powstałego w przedsiębiorswie w wyniku pożaru obciąży

 

 

koszty finansowe

 

 

koszty operacyjne

 

 

zyski nadzwyczajne

 

 

straty nadzwyczajne

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zawartość około 4,0 % tłuszczu w produktach nabiałowych jest typowa dla

 

 

mleka surowego

 

 

sera owczego

 

 

sera twarogowego

 

 

mleka odtłuszczonego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Największe zagrożenie dla wód gruntowych, które może spowodować ich zanieczyszczenie, związane jest z nieprawidłowym stosowaniem i przechowywaniem

 

 

słomy po żniwach

 

 

nawozów zielonych

 

 

kompostu

 

 

gnojowicy

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Transakcja charkteryzująca się sprzedażą masowej ilości towarów bez ich fizycznej obecności, kształtowaniem się ceny równowagi pod wpływem popytu i podaży to

 

 

targ

 

 

przetarg

 

 

aukcja

 

 

giełda

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ile procent całej powierzchni na terenie gminy zajmują pozostałe grunty (zbudowane i zurbanizowane)?

 

 

5%

 

 

11,10%

 

 

28%

 

 

43,80%

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ziemia użytkowana rolniczo to przykład zasobu

 

 

wolnego

 

 

konsumpcyjnego

 

 

produkcyjnego

 

 

nieodnawialnego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W czasie zbiorów płodów rolnych Jan Nowak zatrudnia się u pobliskich rolników. Przez pozostały czas jest zarejestrowany jako bezrobotny. To przykład bezrobocia

 

 

ukrytego

 

 

sezonowego

 

 

frykcyjnego

 

 

strukturalnego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Kasjerka przyjęła od kontrahenta 120 złotych tytułem zapłaty za wykonaną usługę. Jaki dokument wystawia kasjerka w momencie przyjęcia pieniędzy

 

 

Czek rozrachunkowy

 

 

Polecenie przelewu

 

 

Dowód wypłaty

 

 

Dowód wpłaty

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wynik Finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty?

 

 

K>P

 

 

P>K

 

 

P=K

 

 

K=0

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Który surowiec rolno-spożywczy jest najmniej trwały w okresie transportu i przechowywania

 

 

Jaja

 

 

Pszenica

 

 

Mleko

 

 

Bulwy ziemniaka

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorca produkuje cztery rodzaje batonów: W, X, Y, Z. Jaki jest udział sprzedaży batonów Z w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa?

 

 

60%

 

 

40%

 

 

25%

 

 

10%

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Brak zabezpieczenia urządzenia wydechowego w maszynach rolniczych z silnikiem spalinowym, przed wylotem iskier może spowodować

 

 

zwiększenie zużycia paliwa

 

 

zapalenie się płodów rolnych

 

 

uszkodzenie cylindrów silnika

 

 

wzrost kosztów zużycia oleju napędowego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Do produkcji piwa w browarach używa się

 

 

odmian browarnych żyta

 

 

specjalnych odmian jęczmienia

 

 

niskoglutenowych odmian pszenicy

 

 

wysokoskrobiowych odmian ziemniaków

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Najwyższe koszty i najniższe przychody ze sprzedaży charakterystyczne są dla fazy

 

 

wprowadzania produktu na rynek

 

 

wzrostu sprzedaży produktu

 

 

starzenia się produktu

 

 

dojrzałości produktu

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Produktami końcowymi wirowania mleka są

 

 

białko i mleko

 

 

laktoza i śmietana

 

 

mleko odtłuszczone i śmietanka

 

 

mleko pasteryzowane i maślanka

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na jakich kontach księgowych należy dokonać ewidencji płac brutto w przedsiębiorswie?

 

 

Dt 'Wynagrodzenia', Ct ' Rozrachunki publicznoprawne'

 

 

Dt ' Rozrachunki z tutułu wynagrodzeń', Ct ' Wynagrodzenia'

 

 

Dt ' Pozostałe rozrachunki z pracownikami' Ct ' Wynagrodzenia'

 

 

Dt ' Wynagrodzenia' Ct ' Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń'

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Dowody ksiegowe po zaksięgowaniu powinny być przechowywane

 

 

w pomieszczeniach zacienionych

 

 

w pomieszczeniach wentylowanych

 

 

w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie

 

 

w sposób umożliwiający dostęp do nich wszystkim pracownikom

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedstawiony druk dowodu księgowego służy do potwierdzenia

 

 

pobrania z zewnątrz materiałów

 

 

wydania na zewnątrz materiałów

 

 

wydania materiałów na produkcję

 

 

pobrania materiałów na produkcje

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Piąstkowanie, osmykiwanie i kciukowanie to

 

 

metody doju ręcznego

 

 

zabiegi zoohigieniczne bydła

 

 

sposoby inseminacji bydła mlecznego

 

 

czynności przygotowujące do doju mechanicznego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorstwo ALFA produkuje makaron Popularny, który jest dostępny na terenie całej Polski we wszystkich większych sklepach i supermarketach. W opisanym przykładzie mamy doczynienia ze stosowaniem strategii marketingu

 

 

produktu

 

 

masowego

 

 

zróżnicowanego

 

 

skoncentrowanego

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zdolność aktywów do przynoszenia zysku obrazuje wskaźnik rentowności

 

 

kapitału

 

 

majątku

 

 

sprzedaży

 

 

przychodów

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Firma wystawiła swoje kontrahentowi fakturę VAT za sprzedane wyroby na wartość brutto 1 220 zł. Sprzedaż wyrobów opodatkowana jest 22% stawką VAT. Ile wynosi wartość netto faktury?

 

 

220 zł

 

 

440 zł

 

 

1 000 zł

 

 

1 440 zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na podstawie przedstawionego w tabeli składu chemicznego wybranych roślin uprawnych wskaż, które nasiona powinny być użyte do produkcji pasz wysoko węglowodanowych?

 

 

Pszenicy, kukurydzy, grochu

 

 

Kukurydzy,żyta, rzepaku

 

 

Owsa, grochu, rzepaku

 

 

Żyta, pszenicy, owsa

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Stosowane w przedsiębiorstwie rolniczym nawozy, pestycydy, materiał siewny i pasze to środki

 

 

magazynowane

 

 

pracy

 

 

obrotowe

 

 

trwałe

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedsiębiorca sprzedaje towary w strefie euro. Cena jednostkowa towaru wynosi 12 zł/szt. Ile wyniesie cena sprzedaży w euro, jeżeli aktualny kurs 1 zł = 0,5 EUR ?

 

 

3 EUR

 

 

30 EUR

 

 

6 EUR

 

 

36 EUR

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Koszt zakupu nawozów w uprawie buraka cukrowego zaliczany jest do kosztów

 

 

stałych

 

 

zmiennych

 

 

pośrednich

 

 

specjalnych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli wskaż, który organ wydaje decyzje dopuszczającą Pielik do użytku.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Grupą wskaźników charakteryzujących zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych są wskaźniki

 

 

sprawności działania

 

 

płynności finansowej

 

 

rentowności

 

 

zadłużenia

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Diagram przedstawia dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach. W którym roku deficyt budżetowy był największy?

 

 

2002

 

 

1999

 

 

1998

 

 

1995

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Produkcja bydła mlecznego charakteryzuje się przede wszystkim techniką wytwórczą

 

 

pracochłonną

 

 

kapitałochłonną

 

 

pracooszczędną

 

 

kapitałooszczędną

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Mięso drobiowe ma cenne właściwości dietetyczne, ponieważ zawiera mało

 

 

białko i mleko

 

 

tłuszczu

 

 

witamin

 

 

soli mineralnych

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Norma wysiewu żyta na poplon ozimy wynosi 150 kg / ha. Wysiew opóźniony należy zwiększyć o 20 %. Oblicz, ile należy wysiać żyta na poplon ozimy w opóźnionym terminie na powierzchnię 2 ha.

 

 

150kg

 

 

180kg

 

 

300kg

 

 

360kg

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Konieczność magazynowania dużych partii żywności w polskich warunkach klimatycznych związana jest

 

 

z ryzykiem produkcji

 

 

z masowością produkcji

 

 

z cyklicznością produkcji

 

 

z sezonowością produkcji

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W przedsiębiorstwie agroturystycznym w bieżącym roku obrotowym kategorie wynikowe w tys. Zł wynoszą (patrz tabela powyżej). Ile wynosi zysk brutto przesiębiorstwa w tys. Zł?

 

 

267

 

 

330

 

 

349

 

 

350

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Oblicz, ile odsetek zapłaci przedsiębiorca, który otrzymał roczny kredyt obrotowy na zakup surowców na kwotę 200 000 zł, oprocentowany w wysokości 12 % w skali roku

 

 

24 000 zł

 

 

10 000 zł

 

 

240 000 zł

 

 

440 000 zł

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Kto jest uprawniony do wystawienia przedstawionego dowodu księgowego

 

 

Sprzedawca, podatnik podatku ryczałtowego

 

 

Nabywca, podatnik podatku ryczałtowego

 

 

Nabywca, podatnik podatku VAT

 

 

Sprzedawca, podatnik podatku VAT

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W tabeli przedstawiono opis środka chwastobujczego stosowanego w ochronie roślin uprawnych. Preparat ten jest

 

 

fungicydem

 

 

herbicydem

 

 

insektycydem

 

 

bakteriocydem

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wzrost dochodów konsumentów spowoduje przesunięcie krzywej

 

 

popytu w prawo

 

 

popytu w lewo

 

 

podaży w prawo

 

 

podaży w lewo

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Włókno surowe zawarte w paszach jest najlepiej trawione w przewodzie pokarmowym przez

 

 

kaczki

 

 

bydło

 

 

świnie

 

 

gęsi

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jakie zmiany w bilansie spowoduje operacja gospodarcza 'zapłacono zobowiązania wobec pracowników przelewem z rachunku bankowego'?

 

 

Zmniejszenie zarówno w aktywach jak i w pasywach bilansu

 

 

Zwiększenie zarówno w pasywach jak i w aktywach bilansu

 

 

Zmniejszenie i zwiększenie tylko w aktywach bilansu

 

 

Zwiększenie i zmniejszenie tylko w pasywach bilansu

 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Pielik to środek chwastobójczy stosowany głównie w technologii produkcji roślin

 

 

zbożowych

 

 

okopowych

 

 

pastewnych

 

 

przemysłowych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanie:odpowiedz Aodpowiedz Bodpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ile wyniósł zysk tego przedsiębiorstwa?

 

 

10 000 zł

 

 

28 000 zł

 

 

208 000 zł

 

 

236 000 zł

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania