SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

Magdalena_autorski.csv

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Regulamin studiów

 

 

nie jest aktem prawa miejscowego

 

 

nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim

 

 

podlega bezpośrednio kontroli sądowej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaż prawidłowe pojęcie prawne

 

 

Stowarzyszenie

 

 

stowarzyszenie zarejestrowane

 

 

stowazyszenie wyżej użyteczności

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rada gminy może odwołac wójta lub burmistrz

 

 

większością 2/3 głosów Budżet gminy jest uchwalany

 

 

większością 2/3 głosów skladu rady

 

 

większością 2/3 ustawowego składu rady

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W skład terenowej admi.rządowej wchodzą

 

 

tylko terenowe organy adm. Publicznej

 

 

powiatowy urząd pracy

 

 

powiatowe słuzby

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaż regulację z zakresu prawa administracyjnego materialnego

 

 

starosta upoważnia pracownika starostwa do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 

 

wojewoda jest obowiązany wykonywać polecenia Prezesa Rady Ministrów

 

 

zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Właściwość miejscowa centralnych organów administracji rozciąga się na obszar:

 

 

kilku województw

 

 

części kraju

 

 

całego kraju

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Nadzór jest elementem składowym

 

 

centralizacji

 

 

decentralizacji

 

 

dekoncentracji

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podział zadań miedzy szczeblami organizacyjnymi w resorcie jest na konstrukcji:

 

 

decentralizacji

 

 

dekoncentracji terytorialnej

 

 

dekoncentracji ukosnej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

według kryterium państwa wyróżniamy modele samorządu

 

 

jedno,dwu,trzystopniowego

 

 

dualistyczny

 

 

represyjnego

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Referendum przeprowadza się na wniosek

 

 

rady gminy

 

 

co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do glosowania

 

 

co najmniej 1.20 mieszkańcównuprawnionych do glosowania

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umiejętność pojęcia lub stosowania prawa to kompetencja rozumiana w płaszczyznie

 

 

przedmiotowej

 

 

podmiotowej

 

 

funkcjonalnej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Resort jest konstrukcja

 

 

materialnoprawna

 

 

proceduralnoprawna

 

 

charakterystyczna dla administracji rządowej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Referendum gminne przeprowadza się w sprawie

 

 

odwołania rady gminy samoopodatkowania innej ważnej dla gminy

 

 

odwołania rady gminy, samoopodatkowania

 

 

samoopodatkowania innej ważnej dla gminy

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaż prawidłowy zestaw organów adm.publicznej

 

 

wojewoda prezydent miasta

 

 

starosta sołtys minister

 

 

kierownik USC

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

 

 

jest aktem decycji adm.

 

 

podlega zaskarzeniu do sądu

 

 

jest postanowieniem

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaż normę prawwa administracyjnego ustrojowego

 

 

uczeń zmienia obuwie w szatni

 

 

wójt wydaje zarządzenie porządkowe

 

 

naczelnik urzędu skarbowego podlega dyrektorowi izby skarbowej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Upowaznienie do wydania rozporządzenia porządkowego

 

 

nie jest szczegółowym upoważnieniem ustawoeym

 

 

jest szczegółowym upowaznieniem ustawowym

 

 

może dotyczyc nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Miasto na prwach powiatu

 

 

jest tylko powiatem

 

 

nie wchodz wskład żadnego powiatu

 

 

wykonuje z mocy ustawy zadania gminy i powiatu

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Budzet gminy jet uchwalony do

 

 

końca marca

 

 

końca roku poprzedzajacego rok budżetowy

 

 

końca kwietnia roku budżetowego

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Nadzor weryfikacyjny jest charakterystyczny dla

 

 

centralizacji

 

 

decentralizacji

 

 

centralizacji i decentralizacji

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Statut urzędu wojewódzkiego zglaszany jest

 

 

Dzienniku ustaw

 

 

Monitorze Polskim

 

 

Wojewódzkim dzienniku urzędowym

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Budżet województwa jest podstawą:

 

 

gospodarki finansowej województwa

 

 

samodzielnej gospodarki finansowej województwa

 

 

samodzielnej, planowanej gospodarki finansowej województwa

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kontrola międzyresortowa

 

 

nie może być kontrolą wewnętrzną

 

 

może dotyczyć obywatela

 

 

nie może być kontrolą zewnętrzną

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Stałe komitety RM tworzone sa w drodze

 

 

rozporządzenia

 

 

zarządzenia

 

 

ustawy

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwalenia statusu gminy należy do

 

 

zarządu gminy

 

 

Rady gminy

 

 

zarządu gminy rady gminy

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa

 

 

tylko na gminie

 

 

tylko na powiacie

 

 

na wojewodzie

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według kryterium ingerencji państwa wyróżniamy modele samorządu

 

 

jedno,dwu trzystopniowe

 

 

monistyczny

 

 

prewencyjny

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prawo administracyjne materialne to normy

 

 

regulujące administrację publiczną w sensie organizacyjnej

 

 

nie stanowione przez administracje publiczną

 

 

o charakterze nie normatywnym

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rozstrzygnięcia RM zapadają w drodze

 

 

uchwały

 

 

uzgodnienia

 

 

porozumienia

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaz tzn.statutowy akt prawa miejscowego

 

 

statut urzędu wojewódzkiego

 

 

statut szkoły samorządowej

 

 

statut dzielnicy lub osiedla

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

podporzadkowanie hierarchiczne to zależnośc

 

 

sluzbowa

 

 

osobowa

 

 

słuzbowa i osobowa

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaz organ admi.rządowej

 

 

starosta

 

 

urząd morski

 

 

marszałek województwa

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Klasyfikacja działów administracji rządowej przewiduje

 

 

27 działów

 

 

28 działów

 

 

31 działów

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie gmin następuje:

 

 

w drodze rozporządzenia RM

 

 

w drodze zarządzenia RM

 

 

w drodze uchwały RM

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem stanowiącym kontrolnym związku powiatów jest:

 

 

rada związku

 

 

zgromadzenie związku

 

 

walne zgromadzenie powiatu

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prawo administracyjne proceduralne

 

 

określa postępowanie nadzorcze nad działalnością jednostki samorządu terytorialnego

 

 

określa elementy składowe postanowienia

 

 

okresla np..przesłanki zmiany imienia

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Aktem prawa miejscowego jest

 

 

regulamin organizacyjny urzędu gminy

 

 

statut sołectwa

 

 

statut komunalnej spółki wodnej

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Referendum może być przeprowadzone:

 

 

w każdej ważnej dla województwa sprawieb) w każdej ważnej dla województwa sprawie, niewyłącznej

 

 

w każdej ważnej dla województwa sprawie mieszczącej się w zakresie jego zadań

 

 

nie w każdej sprawie

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podział administracyjny na resorty jest podziałem

 

 

poziomym

 

 

pionowym

 

 

skośnym

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kompetencje organów są określone w normach prawa:

 

 

materialnego i ustrojowego

 

 

materialnego procesowego

 

 

ustrojowego i procesowego

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zdolność do zawiązywania stosunków prawnych w oparciu o normy prawa administracyjnego to:

 

 

przedmiotowość administracyjnoprawna

 

 

podmiotowośc administracyjnoprawna

 

 

kompetencyjnośc administracyjna

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na wnisek co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady powiatu lub starosty,przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu

 

 

3 dni

 

 

7 dni

 

 

10 dni

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przeniesienie kompetencji na organy niższe jest dekoncentracją:

 

 

resortowa

 

 

terytorialną

 

 

skośna

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Politykę wewnętrzna i zagraniczną RP prowadzi

 

 

Rada Ministrów

 

 

Prezes Rady Ministrow

 

 

Prezydent RP

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rada powiatu

 

 

może odwołac poszczególnych członków zarządu

 

 

nie może odwołac członkow zarządu

 

 

nie może odwołac poszczególnych członków zarządu

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Istota samorządu polega na wykonywaniu praw zwierzchnich odstąpionych przez państwo, to teoria:

 

 

naturalistyczna

 

 

państwowa

 

 

polityczna

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Samorządowe kolegium odwoławcze jest

 

 

terenowym organem adm.publicznej

 

 

organem powiatu

 

 

organem nadzoru nad dzialalnością komunalną

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gminy mągą tworzyć związki międzygminne w celu

 

 

wspólnego wykonywania zadań zleconych

 

 

wykonywania zadań publicznych

 

 

wspólnego wykonywania zadania publicznego

 

 

brak odpowiedzi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Działania administracji można wyodrębnić nastepujące sfery

 

 

polityczną,reglamentacyjna,społeczko kulturalną zarządzania gospodarka

 

 

polityczna

 

 

reglamentacyjna

 

 

brak odpowiedzi

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania