SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2017.06.csv

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Z przytoczonych przepisów wynika, że jednym z zadań zarządu województwa jest

 

 

uchwalanie statutu województwa.

 

 

wykonywanie budżetu województwa.

 

 

ustalanie wynagrodzenia dla marszałka województwa.

 

 

rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kto nie może sporządzić skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie obowiązku podatkowego?

 

 

Radca prawny.

 

 

Rzecznik patentowy.

 

 

Doradca podatkowy.

 

 

Adwokat.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który dokument, zgodnie z przytoczonymi przepisami Instrukcji kcncelaryjnej powinien zostać przyporządkowany do sprawy i otrzymać znak sprawy?

 

 

Zaproszenie na sesję rac

 

 

Lista obecności na szkoleniu bhp.

 

 

Skarga na przewlekłe załatwianie sprawy.

 

 

Karta urlopowa pracownika.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na niezałatwienie sprawy w terminie przez wójta lub na przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania stronie służy zażalenie do

 

 

starosty.

 

 

rady powiatu.

 

 

rady gminy.

 

 

organu wyższego stopnia.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Strona postępowania administracyjnego ma obowiązek

 

 

brać czynny udział w każdym stadium postępowania.

 

 

występować przez pełnomocnika w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

 

 

brać udział w przeprowadzeniu każdego dowodu.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jan Kowalski złożył wniosek w urzędzie gminy o przyznanie zasiłku celów ego na remont mieszkania. Zanim postępowanie administracyjne zostało zakończone wnioskodawca wycofał wniosek. W przedstawionej sytuacji organ administracji

 

 

wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

 

pozostawi wniosek bez rozpoznania.

 

 

zawiesi postępowanie.

 

 

wyda decyzję o umorzeniu postępowania.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W celu potwierdzenia, że podatnik nie zalega w podatkach, organ podatkowy wydaje

 

 

decyzję.

 

 

oświadczenie.

 

 

postanowienie.

 

 

zaświadczenie.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Która z wymienionych spółek jest osobą prawną?

 

 

Akcyjna.

 

 

Jawna.

 

 

Komandytowa.

 

 

Partnerska.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Instytucja prawna uregulowana w przytoczonym przepisie to

 

 

bezpodstawne wzbogacenie

 

 

akt administracyjny.

 

 

czyn niedozwolony.

 

 

przyrzeczenie publiczne

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Składki na ubezpieczenia rentowe pracowników finansują

 

 

w całości, z własnych środków, ubezpieczeni.

 

 

w całości, z własnych środków, płatnicy składek.

 

 

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

 

 

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Która z wymienionych czynności prawnych dokonanych przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo jest bezwzględnie nieważna?

 

 

Zawarcie umowy o pracę.

 

 

Sporządzenie testamentu.

 

 

Rozporządzenie swoim zarobkiem.

 

 

Rozporządzenie rzeczą oddaną tej osobie przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch organów, orzekanie w sprawach dotyczących tej nieruchomości należy do

 

 

organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości.

 

 

organu, na którego obszarze mieszka właściciel tej nieruchomości.

 

 

organu, na którego obszarze jest zameldowany właściciel tej nieruchomości.

 

 

każdego organu, na którego obszarze znajduje się część tej nieruchomości.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Szkoła gminna jest

 

 

instytucją gospodarki budżetowej.

 

 

agencją wykonawczą.

 

 

jednostką budżetową.

 

 

samorządowym zakładem budżetowym.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Które spośród wymienionych działań pracodawcy nie jest dyskryminowaniem pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy?

 

 

Traktowanie pracownika w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie od innych pracowników w zakresie dostępu do szkolenia.

 

 

Zwolnienie z pracy cudzoziemca za nieprzestrzeganie przepisów bhp.

 

 

Różnicowanie wynagrodzenia pracowników, mimo wykonywania przez nich jednakowej pracy i o jednakowej wartości.

 

 

Nieuzasadnione nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązania stosunku pracy.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W przedstawionej umowie o pracę brakuje informacji

 

 

o okresie obowiązywania umowy.

 

 

o terminie rozpoczęcia pracy.

 

 

o wymiarze czasu pracy.

 

 

o miejscu wykonywania pracy.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który środek egzekucyjny powinien zastosować egzekutor w administracyjnej egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, jeżeli przebywająca w nim osoba, mimo wezwania do jego opuszczenia, stawia opór?

 

 

Przymus bezpośredni.

 

 

Wykonanie zastępcze.

 

 

Grzywnę w celu przymuszenia.

 

 

Egzekucję z nieruchomości.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rodzice Julki, która 1 maja 2016 roku ukończyła cztery lata, złożyli w dniu 24 lipca 2016 r. wniosek o dowód osobisty dla córki. Dowód został wydany w dniu 22 sierpnia 2016 r. Zgodnie z przepisami Ustawy o dowodach osobistych dowód ten będzie ważny do

 

 

22 sierpnia 2021 r.

 

 

24 lipca 2021 r.

 

 

22 sierpnia 2026 r.

 

 

24 lipca 2026 r.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W świetle powołanego przepisu Konstytucji RP do kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy

 

 

zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

 

zapewnianie wykonania ustaw.

 

 

koordynowanie prac organów administracji rządowej.

 

 

kierowanie pracami Rady Ministrów.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Co do zasady, odpowiedzialność właściciela psa za szkodę, która wyrządził ten pies, jest odpowiedzialnością na zasadzie

 

 

ryzyka.

 

 

słuszności.

 

 

winy w wyborze.

 

 

winy w nadzorze.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych organów wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym?

 

 

Burmistrz.

 

 

Minister.

 

 

Wojewoda.

 

 

Starosta.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się o wydanie opinii do

 

 

biegłego.

 

 

świadka.

 

 

Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

prokuratora.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według podziału dowodów ze względu na źródło informacji dowód rzeczowy w postępowaniu administracyjnym to

 

 

oględziny.

 

 

zeznanie świadka.

 

 

przesłuchanie strony.

 

 

opinia biegłego.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych organów jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa?

 

 

Starosta.

 

 

Wojewoda.

 

 

Marszałek województwa.

 

 

Sejmik województwa.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Właściwość organu administracyjnego do prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, ustalana według przepisów o zakresie jego działania, to właściwość

 

 

delegacyjna.

 

 

miejscowa.

 

 

instancyjna.

 

 

rzeczowa.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Które zdanie charakteryzuje umowę pożyczki?

 

 

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być tylko pieniądze.

 

 

Umowa pożyczki musi być zawarta w formie pisemnej.

 

 

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.

 

 

Umowa pożyczki jest zawsze odpłatna.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność sejmiku województwa w zakresie spraw finansowych jest

 

 

zarząd województwa.

 

 

regionalna izba obrachunkowa.

 

 

marszałek województwa.

 

 

wojewoda.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi wniesionej do sądu administracyjnego, sąd ten

 

 

odracza postępowanie.

 

 

oddala skargę.

 

 

odrzuca skargę.

 

 

zawiesza postępowanie.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracodawca jest zobowiązany złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych w te

 

 

7 dni od daty ustania stosunku pracy

 

 

14 dni od daty ustania stosunku pracy.

 

 

14 dni od daty wręczenia pracownikowi wypowiedzenia

 

 

7 dni od daty wręczenia pracownikowi wypowiedzenia

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W dniu 20 czerwca strony umówiły się, że wy danie użyczającemu przedmiotu użyczenia nastąpi za pół miesiąca. Który dzień jest ostatnim dniem tego terminu?

 

 

4 lipca.

 

 

3 lipca.

 

 

5 lipca.

 

 

2 lipca.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Ustawy o finansach publicznych dochodem majątkowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest

 

 

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

podatek od nieruchomości.

 

 

opłata targowa.

 

 

otrzymana dotacja na budowę oczyszczalni.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akt, wydawany w toku postępowania administracyjnego, który dotyczy poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzyga o istocie sprawy, to

 

 

odwołanie.

 

 

zażalenie.

 

 

postanowienie.

 

 

decyzja.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres 3 lat. Po przepracowaniu 25 miesięcy złożył wypowiedzenie umowy. Jaki obowiązuje w rym przypadku okres wypowiedzenia?

 

 

1 tydzień.

 

 

2 tygodnie.

 

 

1 miesiąc.

 

 

3 miesiące.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W postępowaniu w sprawach wydawania zaświadczeń, normowanym przepisami Kodeksu postępowania, administracyjnego, organ administracji publicznej powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie

 

 

siedmiu dni.

 

 

trzech dni.

 

 

trzydziestu dni.

 

 

czternastu dni.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdzie są ogłaszane rozporządzenia wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?

 

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

W wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 

"W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ""Monitor Polski""."

 

 

W dzienniku urzędowym urzędów centralnych.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownik, którego prawo do równego traktowania w zatrudnieniu zostało naruszone, może zwrócić się o pomoc do

 

 

powiatowego urzędu pracy.

 

 

Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

ministra właściwego do spraw pracy.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Czego brakuje w przedstawionym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, aby był zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

Uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy zainteresowanego.

 

 

Rodzaju czynności, do której dokonania termin upłynął.

 

 

Informacji o załączonym odwołaniu.

 

 

Określenia sprawy, której wniosek dotyczy.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Utworzenie ośrodka kultury jako gminnej jednostki organizacyjnej należy do wyłącznej właściwości

 

 

starosty.

 

 

rady gminy.

 

 

wójta.

 

 

rady powiatu.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prawo do bezpłatnego używania cudzej rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony przysługuje biorącemu na podstawie umowy

 

 

najmu.

 

 

leasingu.

 

 

użyczenia.

 

 

darowizny.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wyrządzenie inwestorowi przez wykonawcę szkody wskutek opóźnienia sie z wykończeniem przewidzianego w umowie obiektu spowoduje odpowiedzialność

 

 

kontraktową.

 

 

służbową.

 

 

solidarną.

 

 

deliktową.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Powołany przepis Kodeksu postępowania administracyjnego realizuje zasadę

 

 

czynnego udziału stron w postępowaniu.

 

 

ugodowego załatwiania spraw.

 

 

pisemności.

 

 

szybkości i prostoty postępowania.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania