SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2017.01.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który spośród wymienionych podziałów terytorialnych odnosi się do sołectw

 

 

zasadniczy

 

 

do celów specjalnych

 

 

pomocniczy w gminach wiejskich

 

 

pomocniczy w gminach miejskich

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prezydium Sejmu tworzą

 

 

marszałek i wicemarszałkowie

 

 

marszałek i wyznaczeni ministrowie

 

 

marszałek i przezwodniczący klubów poselskich

 

 

marszałek i reprezenstacja co najmniej 15 posłów

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Centralną Ewidencję i Informację o Działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym

 

 

wójt

 

 

wojewoda

 

 

minister właściwy do spraw gospodarki

 

 

minister właściwy do spraw wewnętrznych

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do której gałęzi prawa należą przepisy zamieszczone powyżej?

 

 

prawa karnego.

 

 

prawa cywilnego.

 

 

prawa konstytucyjnego.

 

 

prawa administracyjnego.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Które z wymienionych zadań gminy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej

 

 

prowadzenie ewidencji ludności

 

 

prowadzenie szkół podstawowych

 

 

zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną

 

 

zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Odpowiedzialność osoby powierzającej wykonanie czynności drugiemu, uregulowana w przytoczonym przepisie, jest odpowiedzialnością na zasadzie

 

 

ryzyka.

 

 

słuszności.

 

 

winy w wyborze.

 

 

winy w nadzorze.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli powoływany jest przez

 

 

sam Sejm

 

 

Prezydenta RP

 

 

Sejm za zgodą Senatu

 

 

Prezesa Rady Ministrów

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na Izby

 

 

Ogólnoadministracyjną i Finansową

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową i Gospodarczą

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową i Ubezpieczeń

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową, Gospodarczą i Ubezpieczeń

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kiedy spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną?

 

 

Z chwilą wyboru władz spółki.

 

 

z chwilą sporządzenia statutu spółki.

 

 

z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

 

z chwilą wniesienia przez wspólników kapitału zakładowego.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem właściwym do rozpoznania skargi na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań realizowanych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych jest

 

 

starosta

 

 

rada powiatu

 

 

zarząd powiatu

 

 

właściwy minister

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych aktów administracyjnych może być wydany także wbrew woli jego adresata

 

 

pozwolenie na budowę

 

 

decyzja o wywłaszczeniu

 

 

decyzja o zmianie nazwiska

 

 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Strona uległa wypadkowi w drodze na rozprawę administracyjną. Jak powinien postąpić kierujący rozprawą wiedząc o zaistniałej sytuacji

 

 

odproczyć rozprawę

 

 

prowadzić rozprawę

 

 

zawiesić postępowanie administracyjne

 

 

umorzyć postępowanie administracyjne

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym następuje w drodze

 

 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

 

 

postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

 

 

decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwoładnie.

 

 

decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organami spółki akcyjnej są

 

 

wyłącznie zarząd i walne zgromadzenie.

 

 

zarząd, walne zgromadzenie i rada nadzorcza.

 

 

zarząd, walne zgromadzenie i komisja rewizyjna.

 

 

zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza i komisja rewizyjna

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Adam Kowalewski postanowił zawrzeć związek małżeński z Barbarą Skutniewską - matką jego byłej żony. W świetle przytoczonych przepisów Adam Kowalewski

 

 

zawsze może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony.

 

 

nigdy nie może zawrzeć małżeństwa z matką byłej żony.

 

 

może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony, gdy uzyska zgodę byłej żony.

 

 

może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony, gdy z ważnych powodów zezwoli na to sąd.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych odbywa się na podstawie przepisów

 

 

ordynacji podatkowej

 

 

kodeksu postepowania administracyjnego

 

 

ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji

 

 

ustawy o postępowaniu przed sądami aministracyjnymi

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień

 

 

doręczenia decyzji administracyjnej.

 

 

doręczenia żądania strony organowi administracji publicznej.

 

 

w którym powiadomiono wszystkie strony o sprawie.

 

 

w którym dokonano pierwszej czynności urzędowej.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych aktów normatywnych ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski?

 

 

Ustawa.

 

 

Uchwała rady gminy.

 

 

rozpocządzenie Rady Ministrów.

 

 

zarządzenie Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania

 

 

zgody

 

 

licencji

 

 

koncesji

 

 

zezwolenia

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej

 

 

5000

 

 

10000

 

 

50000

 

 

100000

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Obowiązek organu zamieszczania w decyzji administracyjnej podstawy prawnej rozstrzygnięcia wynika z zasady

 

 

praworządności.

 

 

prawdy obiektywnej.

 

 

trwałości decyzji ostatecznej.

 

 

ugodowego załatwienia sprawy.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Załatwienie przez organ administracyjny sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu

 

 

14 dni.

 

 

21 dni.

 

 

miesiąca.

 

 

2 miesięcy.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jeżeli organ doręcza pismo przez operatora pocztowego, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art.. 42 i 43 kpa, operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej, a zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w placówce, umieszcza się w miejscu określonym w art. 44§ 2kpa. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni

 

 

doręczenie uważa się za dokonanie z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego okresu.

 

 

doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu.

 

 

pozostawia się na powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia powyższego okresu.

 

 

pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia powyższego okresu.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Niepracujący i niezarabiający 23-letni Janusz Podowski, wobec którego orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe, zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której kupił od Michała Baranowskiego samochód. W tej sytuacji

 

 

umowa jest ważna.

 

 

umowa jest nieważna.

 

 

umowa dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez kuratora.

 

 

umowa dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez sąd opiekuńczy.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 

osobę prawną.

 

 

osobę fizyczną.

 

 

spółkę cywilną.

 

 

każdą spółkę handlową.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Z której z wymienionych przyczyn wznawia się postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną

 

 

decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości

 

 

prawidłowo zawiadomiona strona z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu

 

 

decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały

 

 

jeden z dowodów, na którego podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazał się fałszywy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej własności

 

 

wojewody

 

 

Rady Ministrów

 

 

zarządu województwa

 

 

sejmiku województwa

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kto w świetle przytoczonego przepisu kodeksu cywilnego jest wierzycielem w umowie o roboty budowlane?

 

 

tylko inwestor.

 

 

tylko wykonawca.

 

 

inwestor i wykonawca.

 

 

projektant i wykonawca.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa , w razie powstania nadpłaty spowodowanej nienależnie zapłaconym podatkiem, nadpłata podlega zwrotowi w terminie

 

 

7 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

 

 

14 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

 

 

21 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

 

 

30 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zamieszczone przepist odnoszą się do konstytucyjnej zasady

 

 

państwa prawa.

 

 

trójpodziału władzy.

 

 

pluralizmu politycznego.

 

 

decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Adam Sokołowski, który był stroną postępowania administracyjnego, został z powodu nasilającej się choroby psychicznej ubezwłasnowolniony całkowicie. W tej sytuacji organ administracyjny

 

 

zawiesza postępowanie.

 

 

może zawiesić postępowanie.

 

 

umarza postępowanie.

 

 

może umorzyć postępowanie.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do której z form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych należy Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

 

 

jednostki budżetowej

 

 

instytucji gospodarki budżetowej

 

 

państwowego funduszu celowego

 

 

samorządowego zakładu budżetowego

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Decyzja administracyjna została doręczona stronie w czwartek 12 stycznia 2017 r. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, ostatnim dniem na wniesienie odwołania od tej decyzji jest

 

 

środa 25 stycznia 2017 r.

 

 

czwartek 26 stycznia 2017 r.

 

 

piątek 27 stycznia 2017 r.

 

 

poniedziałek 30 stycznia 2017 r.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Starostwo powiatowe

 

 

wydaje decyzje administracyjne

 

 

wykonuje uchwały rady powiatu

 

 

podejmuje uchwały w sprawach powiatu

 

 

pomaga zarządowi w wykonywaniu zadań powiatu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest

 

 

wojewoda

 

 

rada powiatu

 

 

sejmik województwa

 

 

regionalna izba obrachunkowa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kto ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 

 

wyłącznie pracownik.

 

 

wyłącznie pracodawca.

 

 

pracodawca i pracownik w częściach równych.

 

 

pracodawca w 3/4 wymiaru składki, a pracownik w 1/4.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Która z wymienionych spraw może być przedmiotem wniosku w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków?

 

 

ulepszenie pracy organu administracji

 

 

naruszenie praworządności przez organ administracji

 

 

przewlekłe załatwianie spraw przez organ administracji

 

 

nienależyte wykonywanie zadań przez organ administracji

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do kompetencji Prezydenta RP nie należy

 

 

stosowanie prawa łaski

 

 

nadawanie orderów i odznaczeń

 

 

występowanie z inicjatywą ustawodawczą

 

 

rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami państwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych podatków jest źródłem dochodu budżetu państwa

 

 

podatek od nieruchomości

 

 

podatek od towarów i usług

 

 

podatek od spadków i darowizn

 

 

podatek od środków transportowych

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracodawca wypowiedział Katarzynie Soleckiej umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.W okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia przysługuje jej zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze

 

 

1 dnia.

 

 

2 dni.

 

 

3 dni.

 

 

1 tygodnia.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania