SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2017.01.csv

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prowadzić rozprawę.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Który spośród wymienionych podziałów terytorialnych odnosi się do sołectw?

 

 

Dla celów specjalnych.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zarządu województwa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

nadawanie orderów i odznaczeń.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

winy w nadzorze.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

matp2.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

sam Sejm.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Niepracujący i niezarabiający 23-letni Janusz Podowski, wobec którego orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe, zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której kupił od Michała Baranowskiego samochód. W tej sytuacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Państwowego funduszu celowego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

umowa dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez kuratora.

 

 

umowa jest nieważna.

 

 

umowa dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez sąd opiekuńczy.

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

sejmik województwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, w razie powstania nadpłaty spowodowanej nienależnie zapłaconym podatkiem, nadpłata podlega zwrotowi w terminie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

doręczenia decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Przewlekłe załatwianie spraw przez organ administracji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Pracodawca w % wymiaru składki, a pracownik w 1/4.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym następuje w drodze

 

 

decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Adam Kowalewski postanowił zawrzeć związek małżeński z Barbarą Skutniewską - matką jego byłej żony. W świetle przytoczonych przepisów Adam Kowalewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wyłącznie zarząd i walne zgromadzenie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Kiedy spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

prawdy obiektywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

2 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ulepszenie pracy organu administracji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Do której gałęzi prawa należą przepisy zamieszczone powyżej?

 

 

Prawa administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Z chwilą wniesienia przez wspólników kapitału zakładego.

 

 

Z chwilą sporządzenia statutu spółki.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Marszałek i wicemarszałkowie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Zawiesić postępowanie administracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony, gdy z ważnych powodów zezwoli na to sąd.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

3 dni.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Który z wymienionych aktów administracyjnych może być wydany także wbrew woli jego adresata?

 

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Umorzyć postępowanie administracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Jeżeli organ doręcza pismo przez operatora pocztowego, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 kpa, operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej, a zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w placówce, umieszcza się w miejscu określonym w art. 44 § 2 kpa. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

sejmik województwa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Jeden z dowodów, na którego podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazał się fałszywy.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Marszałek i reprezentacja co najmniej 15 posłów.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Decyzja administracyjna została doręczona stronie w czwartek 12 stycznia, 2017 r. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, ostatnim dniem na wniesienie odwołania od tej decyzji jest

 

 

poniedziałek 30 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Prezydium Sejmu tworzą

 

 

Marszałek i wyznaczeni ministrowie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organami spółki akcyjnej są

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Z chwilą wyboru władz spółki.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

matp3.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

 

D

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wojewoda.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prawa karnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ogólnoadministracyjną i Finansową.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

map4.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych odbywa się na podstawie przepisów

 

 

Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Uchwała rady gminy.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

doręczenia żądania strony organowi administracji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

winy w nadzorze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

koncesji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Marszałek i przewodniczący klubów poselskich.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Nienależyte wykonywanie zadań przez organ administracji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

piątek 27 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Decyzja o zmianie nazwiska.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

osobę prawną.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

może umorzyć postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

7 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

osobę fizyczną.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Załatwienie przez organ administracyjny sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu

 

 

14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zezwolenia.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

1 tygodnia.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Pomocniczy w gminach wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania

 

 

zgody.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Projektant i wykonawca.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

środa 25 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest

 

 

rada powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

10 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prawa konstytucyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości

 

 

sejmiku województwa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

map3.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

może zawiesić postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

w którym powiadomiono wszystkie strony o sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Starostwo powiatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prowadzenie szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

5 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

rada powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień

 

 

w którym dokonano pierwszej czynności urzędowej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

licencji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami państwa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

spółkę cywilną.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

minister właściwy do spraw gospodarki.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

7 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

 

 

B

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

państwa prawa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową i Gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Które z wymienionych zadań gminy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej?

 

 

Prowadzenie ewidencji ludności.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zarząd, walne zgromadzenie i komisja rewizyjna.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Pomocniczy w gminach miejskich.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

regionalna izba obrachunkowa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Która z wymienionych spraw może być przedmiotem wniosku w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków?

 

 

Naruszenie praworządności przez organ administracji.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zawiesza postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Który z wymienionych podatków jest źródłem dochodu budżetu państwa?

 

 

Podatek od środków transportowych.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prawa cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia powyższego okresu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

umowa jest ważna.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

każdą spółkę handlową.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową, Gospodarczą i Ubezpieczeń.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wojewody.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

pomaga zarządowi w wykonywaniu zadań powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Odroczyć rozprawę.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zarząd, walne zgromadzenie i rada nadzorcza.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

ugodowego załatwiania spraw.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Sejm za zgodą Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

21 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Organem właściwym do rozpoznania skargi na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań realizowanych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych jest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Jednostki budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Odpowiedzialność osoby powierzającej wykonanie czynności drugiemu, uregulowana w przytoczonym przepisie, jest odpowiedzialnością na zasadzie

 

 

ryzyka.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

słuszności

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia powyższego okresu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Wyłącznie pracownik.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zamieszczone przepisy odnoszą się do konstytucyjnej zasady

 

 

trójpodziału władzy.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Inwestor i wykonawca.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Pracodawca wypowiedział Katarzynie Soleckiej umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia przysługuje jej zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego okresu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

praworządności.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej

 

 

50 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Ustawa.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Obowiązek organu zamieszczenia w decyzji administracyjnej podstawy prawnej rozstrzygnięcia wynika z zasady

 

 

trwałości decyzji ostatecznej.

 

 

prawdy obiektywnej.

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wójt.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

matp1.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

matp6.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Do kompetencji Prezydenta RP nie należy

 

 

stosowanie prawa łaski.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Zasadniczy.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

14 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

umarza postępowanie.

 

 

A

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Kto w świetle przytoczonego przepisu Kodeksu cywilnego jest wierzycielem w umowie o roboty budowlane?

 

 

Tylko inwestor.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Pozwolenie na budowę.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Który z wymienionych aktów normatywnych ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

praworządności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na Izby:

 

 

Ogólnoadministracyjną, Finansową i Ubezpieczeń.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Prezydenta

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

występowanie z inicjatywą ustawodawczą.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Tylko wykonawca.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Podatek od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Samorządowego zakładu budżetowego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

winy w wyborze.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Strona uległa wypadkowi w drodze na rozprawę administracyjną. Jak powinien postąpić kierujący rozprawą wiedząc o zaistniałej sytuacji?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

matp5.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

pluralizmu politycznego.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Decyzja o wywłaszczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

30 dni od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Podatek od spadków i darowizn.

 

 

Podatek od towarów i usług.

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wykonuje uchwały rady powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

wydaje decyzje administracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony, gdy uzyska zgodę byłej żony.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza i komisja rewizyjna.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zawsze może zawrzeć małżeństwo z matką byłej żony.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

matp7.png

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Wyłącznie pracodawca.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Do której z form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych należy Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym

 

 

wojewoda.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

Instytucji gospodarki budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

podejmuje uchwały w sprawach powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

zarząd powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Adam Sokołowski, który był stroną postępowania administracyjnego, został z powodu nasilającej się choroby psychicznej ubezwłasnowolniony całkowicie. W tej sytuacji organ administracyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Z której z wymienionych przyczyn wznawia się postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną?

 

 

Prawidłowo zawiadomiona strona z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

nigdy nie może zawrzeć małżeństwa z matką byłej żony.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

właściwy minister.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

starosta.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

2 dni.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Kto ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 

 

Pracodawca i pracownik w częściach równych.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

100 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

czwartek 26 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

 

 

1 dnia.

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania