SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2016.10.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedstawioną przez Marszałka Sejmu ustawę budżetową Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu

 

 

7 dni od dnia przedstawienia.

 

 

14 dni od dnia przedstawienia

 

 

21 dni od dnia przedstawienia

 

 

30 dni od dnia przedstawienia

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Joanna zawarła z pracodawcą dnia 1 lipca 2016 r. umowę o pracę na czas określony, na okres roku. W tym samym dniu rozpoczęła pracę. W piątek 30 września 2016 r. złożyła wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia tej umowy kończy się

 

 

w piątek 14 października 2016 r.

 

 

w sobotę 15 października 2016 r.

 

 

w niedzielę 16 października 2016 r.

 

 

w poniedziałek 17 października 2016 r.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wspólnikami spółki komandytowej są

 

 

wyłącznie komandytariusze

 

 

wyłącznie komplementariusze

 

 

komplementariusze i akcjonariusze

 

 

komplementariusze i komandytariusze

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają

 

 

Pracownicy w całości

 

 

Pracodawcy w całości

 

 

Pracodawcy w 75 %, a pracownicy w 25 %

 

 

Pracownicy i pracodawcy w częsciach równych

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i odprowadzenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu to

 

 

Płatnik

 

 

Inkasjent

 

 

Podatnik

 

 

Organ podatkowy

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podatek liniowy to podatek, w którym

 

 

procentowo określona stawka podatku rośnie w miarę wzrostu wysokości podstawy opodatkowania

 

 

procentowo określona stawka podatku obniża się w miarę wzrostu wysokości podstawy opodatkowania

 

 

procentowo określona stawka podatku jest stała, niezależnie od zmiany wysokości podstawy opodatkowania

 

 

stosowana jest kwotowa stawka podatku

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest

 

 

wojewoda

 

 

Prezydent RP.

 

 

marszałek województwa.

 

 

minister właściwy do spraw administracji publicznej

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Strona została należycie wezwana na rozprawę, przeprowadzaną w toku postepowania administracyjnego.Niestawienie się strony nie zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia i nie wynikło z innej ważnej przyczyny. W tej sytuacji nieobencość strony

 

 

uniemożliwia przeprowadzenie rozprawy

 

 

powoduje koniecznośc odroczenia rozprawy

 

 

powoduje konieczność zawieszenia postępowania

 

 

nie stawnowi porzeszkody do przeprowadzenia rozprawy

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wpływy z podatku od nieruchomości są źródłem dochodów własnych

 

 

Gminy

 

 

Państwa

 

 

Powiatu

 

 

Województwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem rządowej administracji zespolonej jest

 

 

dyrektor izby celnej

 

 

naczelnik urzędu skarbowego

 

 

wojewódzki komendant Policji

 

 

dyrektor urzędu statystycznego

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji środka egzekucji nieprzewidzianego w ustawie narusza zasadę

 

 

celowości egzekucji.

 

 

zagrożenia.

 

 

legalności egzekucji.

 

 

poszanowania minimum egzystencji.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

MBud sp. z o.o. spóźniła się z dostawą zamówionych produktów, wskutek czego odbiorca musiał zapłacić karę umowną za nieterminowe wykonanie usługi dla innego kontrahenta. W tej sytuacji spółka ponosi odpowiedzialność

 

 

kontraktową z tytułu niewykonania zobowiązania.

 

 

deliktową na zasadzie ryzyka.

 

 

kontraktową z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

 

 

deliktową na zasadzie winy.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji jest

 

 

wojewoda

 

 

właściwy minister

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

Komendant Główny Policji

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jan Borowski sprzedał swojemu bratu mieszkanie. Dla ważności zawartej między braćmi umowy wymagana jest forma

 

 

pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

 

pisemna.

 

 

pisemna pod rygorem nieważności.

 

 

aktu notarialnego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W wyniku błędu w systemie informatycznym na rachunek bankowy Piotra Adamczewskiego wpłynęły dwa wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zamiast jednego. W tej sytuacji powstało zobowiązanie Piotra Adamczewskiego względem zleceniodawcy, którego źródłem jest

 

 

czynność prawna

 

 

akt administracyjny

 

 

bezpodstawne wzbogacenie

 

 

konstytutywne orzeczenie sądu

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

 

 

sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę za spowodowanie upadłości.

 

 

powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

 

 

każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

 

 

powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest

 

 

marszałek województwa.

 

 

wójt.

 

 

starosta.

 

 

inspektor nadzoru budowlanego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który organ jest organem odwoławczym od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego?

 

 

starosta

 

 

wojewoda

 

 

dyrektor izby skarbowej

 

 

ministerwłaściwy do spraw finansów publicznych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Trybunał Konstytucyjny

 

 

orzeka w sprawach skargi konstytucyjnej.

 

 

stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu.

 

 

orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe

 

 

rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Adam pożyczył Markowi 300 zł. W terminie zwrotu pożyczki Adam kupił od Marka aparat fotograficzny za kwotę 400 zł, którą miał zapłacić w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Zapłacił mu tylko 100 zł, wskutek czego zobowiązanie obu wygasło. Ten sposób wygaśnięcia zobowiązania to

 

 

Potrącenie

 

 

Odnowienie

 

 

Odroczenie wykonania

 

 

świadczenie w miejscu wykonania

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Od decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, służy

 

 

odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.

 

 

możliwość złożenia do ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

możliwość złożenia do ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku o wznowienie postępowania.

 

 

odwołanie do Rady Ministrów.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie należy

 

 

przedkładanie projektów ustaw w sprawach ochrony danych osobowych

 

 

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ochrony danych osobowych

 

 

opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych

 

 

zapewnienie wykonania obowiązków wynikających z decyzji w sprawach ochrony danych osobowych

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na podstawie danych z bilansu przedsiębiorstwa handlowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. oblicz wysokość kapitału własnego przedsiębiorstwa.

 

 

90 000,00 zł

 

 

95 000,00 zł

 

 

97 000,00 zł

 

 

98 000,00 zł

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej

 

 

zawiesza postępowanie

 

 

może umorzyć postępowanie

 

 

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania

 

 

wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przepis ten wyraża konstytucyjną zasadę

 

 

podziału władzy

 

 

suwerenności narodu

 

 

reprezentacji politycznej

 

 

pluralizmu politycznego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według ustawy osystemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych

 

 

Gminy

 

 

Powiatu

 

 

Województwa

 

 

Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem, który prowadzi sprawy spółki akcyjnej i reprezentuje ją, jest

 

 

rada nadzorcza.

 

 

zarząd spółki.

 

 

komisja rewizyjna.

 

 

zgromadzenie wspólników.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla Adama Kowalskiego wydał pełniący funkcję starosty brat Adama Kowalskiego - Marek Kowalski. Adam Kowalski nie wniósł odwołania i decyzja stała się ostateczną. W tej sytuacji istnieje podstawa do

 

 

odwołania do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

 

 

stwierdzenia nieważności decyzji.

 

 

wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

wznowienia postępowania.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest

 

 

rada powiatu.

 

 

regionalna izba obrachunkowa.

 

 

sejmik województwa.

 

 

wojewoda.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jeżeli podanie z żądaniem wszczęcia postępowania nie czyni zadośc wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, a wezwany do ich usunięcia nie usunie tych braków w wyznaczonym terminie, organ administracyjny

 

 

zawiesza postępowanie

 

 

pozostawia podanie bez rozpoznania

 

 

wszczyna postępowania mimo nieusunięcia braków

 

 

ponownie wzywa wnoszącego do uzupełnienia braków

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się o wydanie opinii do

 

 

prokuratora.

 

 

biegłego.

 

 

komendanta policji.

 

 

organu wyższego stopnia.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownikowi, który w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze

 

 

6 dni

 

 

20dni

 

 

21 dni

 

 

26 dni

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje w drodze

 

 

Ustawy

 

 

Uchwały Sejmu

 

 

zarządzenia ministra do spraw finansów publicznych

 

 

rozporządzenia ministra do spraw finansów publicznych

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Którą z ogólnych zasad postępowania administracyjnego wyraża obowiązek podejmowania przez organ administracji publicznej wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy?

 

 

Zasadę prawdy obiektywnej.

 

 

Zasadę szybkości i prostoty postępowania.

 

 

Zasadę trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych.

 

 

Zasadę ugodowego załatwiania spraw.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Spośród wymienionych osób zdolności do czynności prawnych nigdy nie ma

 

 

12-letni Tomek.

 

 

85-letni emeryt.

 

 

osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.

 

 

osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zamieszczona decyzja administracyjna nie zawiera wymaganego przez Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

uzasadnienia

 

 

oznaczenia strony

 

 

powołania podstawy prawnej

 

 

pouczenia o prawie i trybie odwołania

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uporczywe i długotrwale nękanie lub zastraszanie pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, to

 

 

Mobbing

 

 

Molestowanie

 

 

Dyskryminacja pośrednia

 

 

Dyskryminacja bezposrednia

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jednostką sektora finansów publicznych, niemającą osobowości prawnej, która odpłatnie wykonuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie gospodarki mieszkaniowej, dróg, ulic, mostów, i placów oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, jest

 

 

samorządowy zakład budżetowy.

 

 

agencja wykonawcza.

 

 

instytucja gospodarki budżetowej.

 

 

jednostka budżetowa.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według przyjętego sposobu wyróżniania prawnych form działania administracji, czynnością materialno-techniczną jest

 

 

zawarcie porozumienia administracyjnego

 

 

wydanie decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

sporządzenie protokołu oględzin nieruchomości

 

 

zorganizowanie festynu z okazji rocznicy otwarcia zespołu szkół

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego, w szczególności takie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, powinny być załatwiane

 

 

nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 

nie później niż w ciągu 21 dni.

 

 

niezwłocznie.

 

 

nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania