SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2016.06.X.A68.csv

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na podstawie

 

 

wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego

 

 

decyzji administracyjnej nakładającej na zobowiązanego określony obowiązek.

 

 

skierowanego do zobowiązanego pisemnego wezwania do wykonania obowiązku.

 

 

wydanego przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec zobowązanego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Państwowa jednostka budżetowa

 

 

posiada zdolność prawną

 

 

posiada osobowość prawną

 

 

pokrywa swoje wydadki z przychodów własnych

 

 

pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu państwa.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Fragment rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z2011, nr 14, poz. 67). Z przytoczonych przepisów rozporządzenia wynika, że w razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który umożliwił osobom trzecim ingerencję w zawartość przesyłki, należy sporządzić

 

 

wyłącznie protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

 

 

wyłącznie adnotację na opakowaniu i potwierdzeniu odbioru przesyłki.

 

 

adnotację utrwaloną w aktach oraz protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

 

 

adnotację na opakowaniu i potwierdzeniu odbioru oraz protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W skład Rady Ministrów nie wchodzi

 

 

premier

 

 

minister

 

 

wice premier

 

 

kierownik centralnego urzędu

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

referentowi.

 

 

starszemu referentowi.

 

 

kierownikowi działu.

 

 

zastępcy kierownika działu.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Spółka cywilna

 

 

posiada osobowość prawną

 

 

nie jest podmiotem prawa cywilnego

 

 

jest uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych

 

 

jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnośc gospodarczej

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, należy do

 

 

gminy

 

 

osiedla

 

 

powiatu

 

 

sołectwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, zawarta w zwykłej formie pisemnej

 

 

jest bezwzględnie nieważna

 

 

jest ważna, gdyż forme tę zastrzegaja przepisy dla tej umowy

 

 

staje się niewazna tylko w razie odpowiedniego orzeczenia sądu

 

 

staje się niewazna w razie podważenia jej ważności przez podmiot wskazny w ustawie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

wznowienie postępowania administracyjnego może nastąpić , jeżeli decyzja

 

 

wydana została w wyniku przestępstwa.

 

 

wydana została z rażącym naruszeniem prawa.

 

 

wydana została z naruszeniem przepisów o własności

 

 

była niewykonalna w dniu jej wydania, a jej niewykonalność ma charakter trwały

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwała rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości jest aktem prawa

 

 

ustrojowego

 

 

proceduralnego

 

 

wewnętrznie obowiązującego

 

 

powszechnie obowiązującego

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W trakcie postępowania strona, która wniosła podanie o wyznaczenie zasiłku dla bezrobotnych , zmarła. Co w tej sytuacji powinien zrobić organ administracji ?

 

 

Zawiesić postępowanie

 

 

Umorzyć postępowanie.

 

 

Pozostawić podanie w aktach bez rozpoznania.

 

 

Wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego stronę.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rozprawę w postępowaniu administracyjnym przeprowadza się

 

 

na każde żądanie strony.

 

 

w postępowaniu w każdej sprawie.

 

 

między innymi, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania.

 

 

zawsze, gdy organ przeprowadza dowód z zeznań świadków i przesłuchania strony.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatku

 

 

od spadków i darowizn

 

 

od towarów i usług

 

 

akcyzowego

 

 

od gier.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną z chwilą

 

 

zawarcia umowy spółki

 

 

powołania organów spółki

 

 

wnisienia przez wspólników wkładów

 

 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Sołectwa są jednostkami

 

 

pomocniczymi gminy

 

 

pomocniczymi powiatu

 

 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa

 

 

podziału terytorialnego państwa dla celów specjalnych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego w województwie, do którego zadań należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa, jest

 

 

minister

 

 

wojewoda

 

 

marszałek województwa

 

 

komendant wojewódzki Policji

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Samorządowy zakład budżetowy

 

 

wykonuje swoje zadanie nieodpłatnie

 

 

nadwyżkę środków obrotowych wpłaca na rachunek burdżetu państwa

 

 

nie może otrzymywać dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

 

nadwyżke środków obrotowych wpłaca na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który środek egzekucyjny powinien zastosować organ egzekucyjny prowadzący egzekucję administracyjną obowiązku rozbiórki budynku zagrażającemu życiu lub zdrowiu ludzi?

 

 

przymus bezpośredni

 

 

wykonanie zastępcze

 

 

odebranie nieruchomości

 

 

egzekucja z nieruchomości.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wznowienie postępowania administracyjnego

 

 

jest możliwe w każdej sprawie.

 

 

ma na celu stwierdzenie nieważności decyzji.

 

 

następuje w razie wniesienia odwołania od dezycji.

 

 

jest możliwe w sprawie zakończonej decyzją ostateczną

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Interesantka zgłosiła się w urzędzie gminy i wyraziła chęć ustnego wniesienia podania w indywidualnej sprawie. W jaki sposób fakt ten należy utrwalić w aktach sprawy ?.

 

 

Pracownik urzędu powinien sporządzić adnotację i podpisać ją

 

 

Pracownik urzędu powinien napisać podanie w imieniu interesantki i podpisać je.

 

 

Pracownik urzędu powinien sporządzić i podpisać protokół z ustnego wniesienia podania.

 

 

Pracownik urzędu powinien sporządzić i podpisać protokół z ustnego wniesienia podania, a ponadto podanie powinna podpisać wnosząca.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jeżeli odwoladnie od decyzji administracyjnej wniosła tylko jedna z kilku stron postępowania,a organ,który wydał decyzje ,uzna,że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie , może wydać nową decyzję, w której zmieni zaskarżoną decyzję zgodnie z żadaniem odwołania.

 

 

i nie musi pytać o zgodę na to pozostałych stron.

 

 

pod warunkiem, że pozostałe strony wyrażają na to zgodę

 

 

pod warunkiem,że pozostałe strony zostaną o tym powiadomione.

 

 

pod warunkiem,że pozostałe strony zostaną o tym powiadomione i również wniosą odwołania

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wktórej części akt osobowych pracownika należy przechowywać orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami kontrolnymi pracownika ?

 

 

w częśći A

 

 

w części B

 

 

w części C

 

 

w części D

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W obecnym stanie prawnym jedostką sektora finansów publicznych nie jest

 

 

jednostka budżetowa

 

 

agencja wykonawcza

 

 

gospodarstwo pomocnicze

 

 

państwowy fundusz celowy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, jeżeli

 

 

dezyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

 

 

decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa.

 

 

decyzja wydana została przez pracownika, który podlega wyłączeniu.

 

 

dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Właściwość organu administracji publicznej do roztrzygnięcia sprawy postępowaniu administracyjnym, ustalana według miejsca zamieszkania strony, to właściwość

 

 

rzeczowa

 

 

miejscowa

 

 

instancyjna

 

 

funkcjonalna

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gośc pensjonatu został pogryziony na terenie pensjonatu przez psa nalężącego do innego gościa. Powodem pogryzienia było niedopilnowanie psa przez właściciela psa. Za szkody wynikajacego z tego tytułu odpowiada

 

 

właściciel psa wg zasady odpowiedzialności deliktowej

 

 

włściciel psa wg zasady odpowiedzialności kontraktowej

 

 

osoba prowadząca pensjonat wg zasady odpowiedzialności deliktowej

 

 

osoba prowadząca pensjonat wg zasady odpowiedzialności kontraktowej

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zarząd województwa jest organem

 

 

centralnej administracji rządowej

 

 

terenowej administracji rządowej

 

 

stanowiącym samorządu województwa

 

 

wykonawczym samorządu województwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Osoba obowiązana do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych może być świadkiem na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli

 

 

uczestnicy postępowania dają rękojmię zachowania tej tajemnicy.

 

 

organ prowadzący postępowanie zwolni ją od obowiązku zachowania tej tajemnicy.

 

 

zostanie ona w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolniona od obowiązku zachowania tej tajemnicy.

 

 

ujawnienie tej tajemnicy nie będzie miała szkodliwego wpływu na wykonywanie przez organy władzy publicznej ich zadań.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych

 

 

w Krajowym Rejestrze Firm

 

 

w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

w Państwowym Biuletynie Urzędowym

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umowa o zakzie konkurencji między pracodawcą a pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może przewidywać

 

 

zakaz konkurencji tylko w okresie zatrudnienia, z zastrzeżeniem prawa pracodawcy do odszkodowania w określonej wysokości w razie poniesienia przez niego szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji.

 

 

zakaz konkurencji tylko w okresie zatrudnienia, bez możliwości zastrzeżenia prawa pracodawcy do odszkodowania w razie poniesienia przez niego szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurecji.

 

 

zakaz konkurencji zatrudnienia, a także po ustaniu stosunku pracy, z zastrzeżeniem prawa pracodawcy do odszkodowania w określonej wysokości w razie poniesienia przez niego szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurecji.

 

 

zakaz konkurencji w okresie zatrudnienia, a także po ustaniu stosunku pracy, bez możliwości zastrzeżenia prawa pracodawcy do odszkodowania w razie poniesienia przez niego szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akt normatywny, wydanyna podstawie szczegółowego upowaznienia zawartego wustawie i wcelu jej wykonania, będący źródłem prawa powszechnie obowiązującego to

 

 

Instrukcja

 

 

zarządzanie

 

 

pismo ogólne

 

 

rozporządzenie

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

j.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Sposób zorganizowania aparatu administracyjnego państwa, w którym organy niższego rzędu są hierachicznie podporządkowane organowi wyższego rzędu, określany jest mianem

 

 

kooperacji

 

 

koordynacji

 

 

centralizacji

 

 

decentralizacji

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akt organu państwa, wydany na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień, mocą którego ustanawiane są generalne i abstrakcyjne normy postępowania, to akt

 

 

normatywny

 

 

deklaratoryjny

 

 

administracyjny

 

 

nienormatywny

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Spór kompetencyjny pomiędzy marszałkiem województwa śląskiego a wojewodą ąląskim co do zasady rozstrzyga

 

 

sąd administracyjny

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

samorządowe kolegium odwoławcze

 

 

minister właściwy do spraw administracji

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Grający w piłke 12 -latek wybił szybę w mieszkaniu sąsiadującym z osiedlowym boiskiem. Obowiązek naprawienia tej szkody ciąży.

 

 

na rodzicach sprawcy

 

 

wyłącznie na sprawcy szkody

 

 

na wszystkich uczestnikach gry solidarnie

 

 

na rodzicach wszystkich grających solidarnie

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania