SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2016.01.X.A68.csv

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Czynnością materialno-techniczną jest

 

 

zawarcie porozumienia administracyjnego.

 

 

wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

 

 

zawarcie umowy między gminą a operatorem sieci komórkowej

 

 

przyjęcie i podpisanie protokołu z przyjęcia wniesionego ustnie podania

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:

 

 

wojewoda

 

 

urzad wojewódzki

 

 

urząd marszałkowski

 

 

marszałek województwa

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dokument wskazujący wszystkie osoby które uczestniczyły w podejmowaniu czynności administacyjnym oraz określający wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów , to

 

 

protokół

 

 

spis spraw

 

 

metryka sprawy

 

 

notatka służbowa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na

 

 

miesiąc przed terminem.

 

 

trzy dni przed terminem.

 

 

czternaście dni przed terminem.

 

 

siedem dni przed terminem.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W postępowaniu administracyjnym ogólnym załatwiane są sprawy dotyczące

 

 

wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 

wniosku usprawniajacego prace organu administracji

 

 

wydania zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków

 

 

skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez organ administracji

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Stosunek pracy z Wójtem zostaje nawiazany na podstawie

 

 

wyboru

 

 

mianowania

 

 

umowy o prace

 

 

spółdzielczej umowy o pracę

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dyrektor szkoły ogłosił publicznie, że dokona wyboru jednego przedsiębiorcy spośród tych, którzy pisemnie złożą ofertę wyremontowania pracowni komputerowej. Następnie spośród złożonych ofert wybrał najkorzystniejszą i zawiadomił o tym na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty. Umowa ta została zawarta w drodze

 

 

przetargu

 

 

aukcji

 

 

przyjęcia oferty

 

 

negocjacji

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Którego z przedmiotowo istotnych elementów nie zawiera zamieszczony projekt umowy?

 

 

Terminu wykonania prac

 

 

Oznaczenia wykonawcy

 

 

Oznaczenia dzieła

 

 

Wynagrodzenia za wykonanie dzieła

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W postępowaniu administracyjnym na prawach strony nie może uczestniczyć

 

 

biegły

 

 

prokurator

 

 

organizacja społeczna

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwały Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy ogłasza się

 

 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Najwyższe miejsce w hierarchii aktów normatywnych zajmuje

 

 

ustawa budżetowa.

 

 

Konstytucja.

 

 

zarządzenie wojewody.

 

 

rozporządzenie ministra.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Która z wymienionych osób nie ma prawa odmówić złożenia zeznań w charakterze świadka?

 

 

Była żona strony

 

 

Matka strony

 

 

Konkubina strony

 

 

Brat strony.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego organ administracji publicznej wydaje

 

 

oświadczenie.

 

 

zaświadczenie.

 

 

decyzję.

 

 

postanowienie.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest

 

 

wojewoda

 

 

urząd wojewódzki

 

 

urząd marszałkowski

 

 

marszałek województwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który z wymienionych przedsiębiorców może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

 

 

Spółka jawna

 

 

Osoba fizyczna

 

 

Spółka akcyjna

 

 

Spółdzielnia

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwały Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy ogłasza się

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości

 

 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych

 

 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Państwową jednostką budżetową jest

 

 

Gimnazjum Samorządowe Nr.2 w sanoku

 

 

II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Oświęcimiu

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Inicjatywa wsprawie sporządzenia projektu uchwaly budżetowej gminy przysługuje wyłącznie

 

 

radzie gminy

 

 

skarbnikowi gminy

 

 

regionalnej izbie rachunkowej

 

 

wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego jest

 

 

starosta

 

 

burmistrz

 

 

rada powiatu

 

 

marszałek województwa

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej jest

 

 

uchwała rady gminy

 

 

zarządzenie wójta

 

 

rozporządzenie ministra

 

 

uchwała Sejmu

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem egekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest

 

 

wojewoda

 

 

prezydent miasta

 

 

okręgowy inspektor pracy

 

 

naczelnik urzędu skarbowego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do kompetencji wójta należy

 

 

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

wydawanie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

 

 

prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 

 

prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Strona otrzymała decyzję administracyjną, która nie zawierała pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. W tej sytuacji może żądać w terminie czternastu dni od jej doręczenia

 

 

unieważnienia decyzji

 

 

sprostowania decyzji

 

 

uzupełnienia decyzji

 

 

wyjaśnienia wątpliwości

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Stosownie do przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlegają egzekucji administracyjnej narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez zobowiązanego. Którą z zasad postępowania egzekucyjnego w administracji realizuje ten przepis?

 

 

Zasadę niezbędności postępowania egzekucyjnego

 

 

Zasadę poszanowania minimum egzystencji

 

 

Zasadę stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie (zasadę legalności).

 

 

Zasadę celowości egzekucji

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dzieci państwa Nowaków znalazły psa. Następnego dnia przeczytały ogłoszenie,w którym jego właściciel obiecał znalazcy psa nagrodę finansową. W opisanej sytuacji źródłem powstania zobowiązania właściciele psa

 

 

czyn niedozwolony

 

 

nienależne świadczenie

 

 

przyrzeczenie publiczne

 

 

bezpodstawne wzbogacenie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W razie dokonywania skresleń i poprawek w protokole w postepowaniu administracyjnym

 

 

skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole po jego podpisaniu

 

 

skreslenia i poprawki nie muszą być stwierdzone w protokole

 

 

wyrazy skreślone i poprawione powinny pozostać czytelne

 

 

czytelne powinny pozostać jedynie wyrazy poprawione

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

J.w.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Egzekucja z rachunków bankowych może być środkiem egzekucyjnym w administracyjnej egzekucji obowiązku

 

 

zapłaty podatku

 

 

wydania rzeczy

 

 

opróżnienia lokalu mieszkalnego

 

 

rozbiórki budynku

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwały Rady Ministrów wydawane na podstawie ustawy ogłasza się

 

 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości

 

 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych

 

 

w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polski Monitor Polski

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które

 

 

nie ukończyły 13 lat.

 

 

ukończyły 18 lat i nie zostały ubezwłasnowolnione.

 

 

ukończyły 18 lat i zostały ubezwłasnowolnione częściowo.

 

 

ukończyły 13 lat i zostały ubezwłasnowolnione całkowicie.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną z winy pracownika przy wykonywaniu powierzonej mu czynności jest odpowiedzialnością na zasadzie

 

 

winy w wyborze.

 

 

słuszności.

 

 

ryzyka.

 

 

winy w nadzorze.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na podstawie fragmentu klasyfikacji budżetowej ustal właściwą klasyfikację budżetową wydatku poniesionego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na zakup środków opatrunkowych.

 

 

Dział 851, rozdział 85136, paragraf 421

 

 

Dział 851, rozdział 85136, paragraf 423

 

 

Dział 851, rozdział 85121, paragraf 421

 

 

Dział 851, rozdział 85121, paragraf 423

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracodawcy finansują w całości z własnych środków składki na ubezpieczenie

 

 

rentowe

 

 

emerytalne

 

 

chorobowe

 

 

wypadkowe

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego jest

 

 

marszałek województwa

 

 

burmistrz

 

 

burmistrz

 

 

rada powiatu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zasada swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii Europejskiej nie ma zastosowania do zatrudnienia

 

 

w administracji publicznej

 

 

w oświacie

 

 

w handlu

 

 

w służbie zdrowia

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Nieprawdą jest że w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

skargi i wnioski mogą być składane do organizacji instytucji społecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

 

 

przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nie nalezyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników

 

 

skargi i wnioski można składać w interesie publicznym własnym lub innej osoby za jej zgodą

 

 

skargi i wnioski podlegaja opłacie skarbowej

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania