SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2015.06.X.A68.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umowa o pracę powinna określać

 

 

wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

 

 

stan cywilny pracownika.

 

 

wynagrodzenie za pracę.

 

 

częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy to świadczenia wypłacane z ubezpieczenia

 

 

chorobowego.

 

 

wypadkowego.

 

 

emerytalnego.

 

 

zdrowotnego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Urząd skarbowy jest

 

 

samorządowym zakładem budżetowym.

 

 

państwowym funduszem celowym.

 

 

jednostką budżetową.

 

 

agencją wykonawczą.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Co do zasady, od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje

 

 

wznowienie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

 

 

skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

apelacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umowa, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać odpłatnie drugiej stronie grunt do używania i czerpania pożytków, to umowa

 

 

użyczenia.

 

 

dzierżawy.

 

 

darowizny.

 

 

najmu.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Elementem przedmiotowo istotnym umowy sprzedaży jest

 

 

zastrzeżenie prawa strony odstąpienia od umowy.

 

 

termin i forma zapłaty ceny.

 

 

Przedmiot sprzedaży.

 

 

zastrzeżenie kary umownej.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na podstawie

 

 

mianowania.

 

 

spółdzielczej umowy o pracę.

 

 

umowy o dzieło.

 

 

powołania.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Sprawozdaniem finansowym, zawierającym informacje o wartości i strukturze majątku jednostki (aktywach) oraz źródłach finansowania tego majątku (pasywach) według stanu na 31 grudnia, jest

 

 

rachunek zysków i strat.

 

 

budżet.

 

 

preliminarz budżetowy.

 

 

bilans.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

 Gdy podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, to

 

 

podpis składa pracownik przyjmujący podanie.

 

 

podanie nie może być złożone.

 

 

podanie zostanie przyjęte bez podpisu.

 

 

podanie podpisuje osoba upoważniona przez składającego podanie.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Urząd skarbowy jest

 

 

agencją wykonawczą.

 

 

samorządowym zakładem budżetowym.

 

 

jednostką budżetową.

 

 

państwowym funduszem celowym.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują

 

 

Prezydent RP i Rada Ministrów.

 

 

Sejm i Senat.

 

 

Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

 

 

Sąd Najwyższy i Prezes Sądu Najwyższego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akta osobowe pracownika, prowadzone przez pracodawcę, w części A obejmują dokumenty

 

 

dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

 

 

dotyczące chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

 

 

zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

 

 

związane z ustaniem zatrudnienia.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wójt jest organem:

 

 

stanowiącym gminy

 

 

stanowiącym powiatu

 

 

wykonawczym gminy

 

 

wykonawczym powiatu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Deficyt budżetowy państwa to

 

 

plan finansowy państwa sporządzany przez Rząd i uchwalany przez Sejm.

 

 

zestawienie dochodów i wydatków rządowych.

 

 

ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa.

 

 

dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa a jego wydatkami związanymi z koniecznością finansowania sfery budżetowej.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy ogłasza się

 

 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 

w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

 

 

w dzienniku urzędowym ministra

 

 

w Dzienniku Ustaw RP

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownikiem organu egzekucyjnego wyznaczonym do dokonywania czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest

 

 

pełnomocnik.

 

 

wierzyciel.

 

 

komornik.

 

 

egzekutor.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to

 

 

prokura.

 

 

kuratela.

 

 

promesa.

 

 

przedstawicielstwo ustawowe

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Obliczone i pobrane z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy, pracodawcy przekazują na rachunek

 

 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

 

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy ogłasza się

 

 

w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

 

 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 

w dzienniku urzędowym ministra.

 

 

w Dzienniku Ustaw RP.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Postanowienie w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ugody w postępowaniu administracyjnym powinno być wydane w ciągu

 

 

7 dni od dnia zawarcia ugody.

 

 

14 dni od dnia zawarcia ugody.

 

 

21 dni od dnia zawarcia ugody.

 

 

30 dni od dnia zawarcia ugody.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jeżeli okaże się, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, to jest to podstawą

 

 

odwołania.

 

 

wznowienia postępowania.

 

 

zażalenia.

 

 

stwierdzenia nieważności decyzji.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przytoczony przepis przewiduje, że organ administracji publicznej może

 

 

prostować błędy pisarskie w decyzji.

 

 

uzupełnić decyzję.

 

 

wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji.

 

 

zmienić decyzję.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przytoczony przepis wyraża zasadę

 

 

pisemności.

 

 

sądowej weryfikacji decyzji ostatecznych.

 

 

szybkości i prostoty postępowania.

 

 

trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych,

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być

 

 

osoba prawna.

 

 

każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną.

 

 

osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

 

jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Który organ, co do zasady, jest właściwy do rozpatrzenia skargi na wójta gminy za nienależyte wykonywanie obowiązków przez wójta?

 

 

Rada gminy.

 

 

Wojewoda.

 

 

Sejmik województwa.

 

 

Rada powiatu.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy

 

 

18 lat

 

 

17 lat

 

 

21 lat

 

 

16 lat

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Samorządowe jednostki budżetowe objęte są

 

 

budżetem tylko powiatu.

 

 

budżetem tylko gminy.

 

 

budżetem powiatu, gminy lub województwa.

 

 

budżetem państwa.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego nie są

 

 

udziały we wpływach z podatku akcyzowego.

 

 

wpływy z podatków i opłat.

 

 

dochody z kar i grzywien.

 

 

odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Aktem prawa miejscowego jest

 

 

rozporządzenie Ministra Finansów.

 

 

uchwała Rady Ministrów.

 

 

regulamin urzędu miejskiego.

 

 

uchwała rady powiatu.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Stosunek pracy wygasa

 

 

z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta.

 

 

z dniem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

 

 

z dniem śmierci pracownika.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do właściwości

 

 

wójta i jego zastępcy.

 

 

zarządu gminy.

 

 

rady gminy.

 

 

pracowników urzędu gminy.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zdolność prawną ma osoba fizyczna od

 

 

ukończenia 13 lat.

 

 

osiągnięcia pełnoletności.

 

 

urodzenia.

 

 

ukończenia 21 lat.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W Dzienniku Ustaw RP nie ogłasza się

 

 

ustaw.

 

 

ratyfikowanych umów międzynarodowych.

 

 

rozporządzeń Rady Ministrów.

 

 

aktów prawa miejscowego.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania