SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2015.01.X.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg

 

 

na oddalenie przez sąd powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego ze względu na brak interesu prawnego po stronie powoda

 

 

na odmowę udzielenia przez sąd penitencjarny przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 

 

na decyzje administracyjne

 

 

na odmowę Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dochodami budżetu państwa są

 

 

wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

 

 

zaciągnięte pożyczki i kredyty.

 

 

podatki i opłaty lokalne

 

 

dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według trój elementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu cywilnego zawiera

 

 

dyspozycję i sankcję.

 

 

hipotezę i dyspozycję.

 

 

hipotezę i sankcję.

 

 

hipotezę, dyspozycję i sankcję.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ugoda w toczącym się postępowaniu administracyjnym może być zawarta

 

 

na każde żądanie przynajmniej jednej strony

 

 

jeżeli przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania.

 

 

po wydaniu decyzji w sprawie przez organ odwoławczy.

 

 

jeżeli sprzeciwia się temu przepis prawa.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W postępowaniu w sprawie skarg i wniosków organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić

 

 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

 

w terminie dwóch miesięcy.

 

 

w terminie 15 dni.

 

 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 21 dni.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma

 

 

osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

 

 

osoba, która nie ukończyła 13 łat.

 

 

osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

 

 

osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W rozporządzeniu nie zamieszcza się

 

 

przepisów regulujących sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym.

 

 

podstawy prawnej wydania rozporządzenia.

 

 

przepisów karnych.

 

 

przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia charakteryzuje się tym, że

 

 

mają do niego zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

 

w pewnych przypadkach przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej

 

 

w każdym przypadku zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za czas choroby.

 

 

regulują je przepisy Kodeksu pracy.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się o wydanie opinii

 

 

do biegłego

 

 

do świadka

 

 

do organizacji społecznej

 

 

do prokuratora

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W decyzji administracyjnej organ administracji powinien zawrzeć

 

 

tylko oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji

 

 

tylko niektóre elementy spośród wskazanych w k.p.a

 

 

tylko elementy uznane przez organ za potrzebne do zamieszczenia w danej decyzji

 

 

wszystkie elementy wymagane przez k.p.a

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się

 

 

komunikaty urzędów centralnych

 

 

ratyfikowane umowy międzynarodowe

 

 

ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy

 

 

akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pełną zdolność do czynności prawnych posiada

 

 

Paweł, który ukończył lat 19 i jest ubezwłasnowolniony całkowicie.

 

 

Piotr, który ukończył lat 18 i jest ubezwłasnowolniony częściowo.

 

 

Ewa, która ukończyła lat 17 i za zezwoleniem sądu opiekuńczego zawarła małżeństwo.

 

 

Anna, która ukończyła lat 16 i nie zawarła dotąd małżeństwa.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W przestawionym wezwaniu brakuje m.in. wymaganego przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wskazania

 

 

nazwy i adresu organu wzywającego.

 

 

imienia i nazwiska wzywanego.

 

 

skutków prawnych niezastosowania się do wezwania.

 

 

miejsca stawienia się wezwanego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Do powiatowych służb, inspekcji i straży należy

 

 

powiatowy urząd pracy.

 

 

komenda powiatowa Policji.

 

 

starostwo powiatowe.

 

 

powiatowy zakład opieki zdrowotnej.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponosi

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

prezydent miasta.

 

 

wojewoda.

 

 

marszałek województwa.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym jest

 

 

kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży.

 

 

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

dyrektor oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych.

 

 

wojewoda.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Decyzja została doręczona stronie 1 sierpnia 2013 r. Opierając się na przedstawionych przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego wskaż końcowy dzień terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji. 15 sierpnia 2013 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy i wypadał w czwartek.

 

 

17 sierpnia 2013 roku.

 

 

15 sierpnia 2013 roku.

 

 

16 sierpnia 2013 roku.

 

 

19 sierpnia 2013 roku.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według trójelementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu cywilnego zawiera

 

 

hipotezę i dyspozycję

 

 

dyspozycję i sankcję

 

 

hipotezę, dyspozycję i sankcję

 

 

hipotezę i sankcję

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W postępowaniu w sprawie skarg i wniosków organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić

 

 

w terminie 15 dni

 

 

w terminie dwóch miesięcy.

 

 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 21 dni.

 

 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uzasadnienie jest koniecznym składnikiem

 

 

każdej decyzji administracyjnej

 

 

każdej decyzji, od której służy odwołanie

 

 

każdej decyzji rozstrzygającej sporne interesy stron

 

 

każdej decyzji, co do której organ administracji uznał za potrzebne zamieszczenie uzasadnienia

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się

 

 

ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy.

 

 

ratyfikowane umowy międzynarodowe.

 

 

akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy

 

 

komunikaty urzędów centralnych.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego należy do zadań

 

 

wojewodów.

 

 

Ministra Finansów.

 

 

urzędów skarbowych.

 

 

regionalnych izb obrachunkowych.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pracownikowi wychowującemu troje dzieci w wieku 5, 12 i 17 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na

 

 

2 dni

 

 

4 dni

 

 

6 dni

 

 

8 dni

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, skreśleń i poprawek w protokole dokonuje się

 

 

czerwonym długopisem z parafką

 

 

tak, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne

 

 

tak, aby wyrazy skreślone były nieczytelne

 

 

czarnym długopisem z parafką

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Bezwzględnie obowiązujące przepisy regulujące zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę zawiera

 

 

Kodeks pracy.

 

 

Kodeks cywilny.

 

 

układ zbiorowy pracy.

 

 

regulamin pracy.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Naczelnym organem kontroli państwowej jest

 

 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organ administracji zawiesza postępowanie administracyjne w formie

 

 

decyzji

 

 

postanowienia

 

 

zarządzenia

 

 

ugody

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Decyzja została doręczona stronie 1 sierpnia 2013 r. Opierając się na przedstawionych przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego wskaż końcowy dzień terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji. 15 sierpnia 2013 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy i wypadał w czwartek.

 

 

15 sierpnia 2013 roku.

 

 

16 sierpnia 2013 roku.

 

 

17 sierpnia 2013 roku.

 

 

19 sierpnia 2013 roku.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Środkiem egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym jest

 

 

środkiem egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym jest

 

 

odebranie nieruchomości

 

 

egzekucja z nieruchomości

 

 

egzekucja z autorskich praw majątkowych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Osobą prawną jest

 

 

stowarzyszenie zwykłe.

 

 

spółka komandytowa.

 

 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

każdy człowiek.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania