SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2014.06.X.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedstawiona decyzja nie zawiera koniecznego elementu decyzji administracyjnej, którym jest

 

 

Podstawa prawna decyzji

 

 

pouczenie o trybie odwołania

 

 

pouczenie oprzysługującym odwołaniu

 

 

podpis osoby upowarznionej do wydania decyzji

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Żądanie strony nie jest warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie

 

 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

o nadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego

 

 

o wydanie koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 

 

o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie przepisów o ochronie środowiska

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W cytowanym przepisie Kodeksu postępowania administracyjnego jest wyrażona zasada

 

 

praworządności

 

 

prawdy obiektywnej

 

 

przekonywania stron

 

 

czynnego udziału stron w postępowaniu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Odmowie przez organ administracji podlega zatwierdzenie ugody administracyjnej

 

 

zawartej przed organem administracji, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji.

 

 

sporządzonej w formie pisemnej.

 

 

zawartej przed organem administracji, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze

 

 

nieuwzględniającej wymaganego stanowiska innego organu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do

 

 

Sądu najwyzszego

 

 

Ministra Sprawiedliwości

 

 

Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

samorządowego kolegium odwoławczego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na podstawie załączonego fragmentu rzeczowego wykazu akt organów i urzędów gminy, zawartego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wskaż symbol klasyfikacyjny skargi załatwianej bezpośrednio.

 

 

150

 

 

152

 

 

1510

 

 

1511

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Organ podatkowy zawsze stwierdza nieważność decyzji ostatecznej która

 

 

Nie zawiera uzasadnienia

 

 

Zawiera oczywiste omyłki

 

 

została wydana bez podstawy prawnej

 

 

jest napisana w całości pismem ręcznym

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Z tytułu ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonemu nie przysługuje

 

 

zasiłek stały

 

 

zasiłek chorobowy

 

 

zasiłek wyrównawczy

 

 

świadczenie rehabilitacyjne

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przyczyną zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej jest

 

 

wyjazd strony za granice

 

 

zmiana stałego miejsca zamieszkania

 

 

utrata przez stronę zdolności do czynności prawnych

 

 

niestawienie się świadka wezwanego przez organ adm na przesłuchanie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dyskryminacją w zatrudnieniu nie jest

 

 

zachęcanie innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

 

 

różnicowanie praw i obowiązków uzasadnione różnym rodzajem pracy, jej ilością i jakością

 

 

traktowanie pracownika w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż innych pracowników z powodu przynależności związkowej

 

 

zachowanie, którego celem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jako dowód w postępowaniu administracyjnym należy dopuścić

 

 

tylko dokumenty, zeznania świadków i oględziny

 

 

wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy

 

 

tylko dokumenty, zeznania świadków, oględziny oraz opinie biegłych

 

 

wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W świetle powołanego przepisu Kodeksu postępowania adm właściwym organem do stwierdzenia nieważności decyzji wojewody o odmowie wydania dokumentu paszportowego jest

 

 

Prezes Eady Ministrów

 

 

marszałek Województwa

 

 

Minister spraw Wewnętrznych

 

 

samorządowe kolegium odwoławcze

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Umowę, której fragment zamieszczono powyżej, Kodeks pracy zalicza do umów

 

 

na okres próbny

 

 

na czas określony

 

 

na czas nieokreślony

 

 

na czas wykonywania określonej pracy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Według Kodeksu postępowania administracyjnego stroną w postępowaniu jest

 

 

zawsze tylko wnioskodawca

 

 

organ prowadzący postępowanie

 

 

zawsze tylko ten, przeciwko komu jest prowadzone postępowanie

 

 

między innymi ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Środkiem egzekucyjnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest

 

 

odebranie nieruchomości

 

 

odebranie rzeczy ruchomej

 

 

grzywna w celu przymuszenia

 

 

egzekucja z autorskich praw majątkowych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Państwowy dług publiczny nie obejmuje

 

 

zobowiązań sektora finansó publicznych z tytułu

 

 

zobowiązań sektora finansó publicznych z tytułu przyjętych depozytów

 

 

zobowiązań sektora finansó publicznych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

 

 

zobowiązań wynikających z gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu realizują zasadę

 

 

pisemności

 

 

informowania stron

 

 

prawdy obiektywnej

 

 

szybkości i prostoty postępowania

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Art. 11 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowi: osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. Zgodnie z cytowanym przepisem pracownik, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zatrudniony w niemieckiej filii brytyjskiej firmy informatycznej, podlega ustawodawstwu

 

 

Polski

 

 

Niemiec

 

 

Wielkiej Brytanii

 

 

państwa wybranego przez siebie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W świetle powołanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wznowienie postępowania tylko na żądanie strony może nastąpić, jeżeli

 

 

decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

 

 

strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

 

 

decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu

 

 

decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji, który podlega wyłączeniu.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W świetle powołanego przepisu Kodeksu postępowania adm w przedstawionym wezwaniu brakuje wskazania

 

 

celu wezwania.

 

 

stanowiska służbowego podpisującego.

 

 

obowiązku osobistego stawienia się wezwanego.

 

 

skutków prawnych niezastosowania się do wezwania.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania