SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2014.01.X.csv

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika iż Pani Marianna Kowalska kieruje Wydziałem Komunikacji

 

 

od 01 lipca 1962 roku.

 

 

od 17 lipca 2000 roku.

 

 

od 01 maja 2002 roku.

 

 

od 01 września 2002 roku.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców, to

 

 

zapis

 

 

spadek

 

 

zachowek

 

 

dziedziczenie

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Tabela zawiera zestawienie liczby wniosków które wpłynęły w ciągu jednego miesiąca do poszczególnych wydziało Urzędu Miasta. W którym wydziale znalazła się dominanta złożonych wniosków?

 

 

Wydział geodezji

 

 

Wydział architektury

 

 

Wydział komunikacji

 

 

Wydział ochrony środowiska i rolnictwa

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Źródłem prawa administracyjnego jest nie jest

 

 

ustawa

 

 

instrukcja

 

 

Konstytucja

 

 

akt prawa miejscowego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Działem prawa cywilnego jest prawo

 

 

wodne

 

 

budowlane

 

 

podatkowe

 

 

zobowiązań

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego pisma sporządzonego w układzie amerykańskim wynika, że odbiorcą informacji jest

 

 

Elena sp. z o.o.

 

 

Janina Urbaniak

 

 

prezes spółki Elena

 

 

Zakład Produkcyjny Cukiereczek

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa z chwilą

 

 

urodzenia

 

 

ukończenia lat 13

 

 

ukończenia lat 16

 

 

ukończenia lat 18

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jaki jest łączny udział procentowy w strukturze zatrudnienia przedsiębiorstwa, pracowników świadczących bezpośrednio usługę transportową i pracowników prowadzących obsługę techniczną środków transportu

 

 

25%

 

 

30%

 

 

50%

 

 

75%

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie fragmentu klasyfikacji budżetowej ustal klasyfikację budzetowa wydatku dotyczacego wypłaty dodatku stażowego dla pracowników domu pomocy społecznej

 

 

Dział 852 rozdział 85212 paragraf 404

 

 

Dział 852 rozdział 85202 paragraf 417

 

 

Dział 852 rozdział 85202 paragraf 401

 

 

Dział 852 rozdział 85219 paragraf 417

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Referent do spraw administracyjnych wydziału organizacyjnego urzędu miasta prosi referenta do spraw magazynowych o informację na temat stanu magazynowego papieru. Jaki jest kierunek informacji w opisanej sytuacji

 

 

Pionowy w górę

 

 

Pionowy w dół

 

 

Równoległy

 

 

Poziomy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej Urzędu Miasta wynika, iż Kierownik Biura Obsługi Mieszkańca otrzymuje polecenie bezpośrednio od

 

 

Sekretarza Miasta

 

 

Prezydenta Miasta

 

 

Biura Rady Miejskiej

 

 

Wiceprezydenta Miasta

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na zamieszczonym wykresie przedstawiono

 

 

Rosnący trend sprzedaży

 

 

stały popyt na wodę niegazowaną

 

 

malejącą podaż wody niegazowanej

 

 

strukturę sprzedaży oferowanych artykułów

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W którym roku nastąpił największy wzrost udziału npracowników w kursach językowych w stosunku do roku poprzedniego

 

 

W 2009 roku.

 

 

W 2010 roku.

 

 

W 2011 roku.

 

 

W 2012 roku.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jeżeli wynagrodzenie nominqalne Jana Nowaka w 2012 roku wzrosło 5% w porównaniu z 2011 rokiem a inflacja w 2012 roku wyniosła 4,3 % to jego płaca realna

 

 

w 2011 roku była identyczna jak w 2012 roku

 

 

w 2011 roku była wyższa niż w 2012 roku

 

 

w 2012 roku była wyższa niż 2011 roku

 

 

w 2012 roku była niższa niż w 2011 roku

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Dyrektor przedsiębiorstwa zlecił pracownikowi działu kadr przygotowanie wykazu pracowników przebywających w bieżącym roku na urlopie macierzyńskim. Jaki kierunek przepływu informacji miał miejsce w tej sytuacji

 

 

pozimy

 

 

równoległy

 

 

pionowy w dół

 

 

pionowy w górę

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Organem właściwym do utworzenia i likwidacji gminnego ośrodka sportu i rekreacji jest

 

 

wójt

 

 

starosta

 

 

rada gminy

 

 

rada powiatu

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Instytucja planuje adaptację pomieszczeń do prac biurowych.Wysokośc adaptowanych lokali wynosi 3,20 m.W kazdym z pomieszczeń mają pracować maksymalnie 3 osoby zatrudnione na cały etat. Zgodnie z opisem wymagań zamieszczonym w ramce w każdym z planowanych pomieszczeń należy po umeblowaniu i wyposażeniu biura zapewnić maja

 

 

13 m3 wolnej objętości i 2m2 wolnej przestrzeni podłogi

 

 

39m3 wolnej objętości pomieszczenia i 6m2 wolnej przestrzeni podłogi

 

 

13m3 wolnej objętości pomieszczenia i 6m2 wolnej przestzreni podłogi

 

 

39m3 wolnej objetości pomieszczenia i 9m2 wolnej przestzreni podłogi

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zamieszczone pismo jest

 

 

Zawiadomieniem

 

 

notatką służbową

 

 

pismem przewodnim

 

 

decyzją administracyjną

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Spółką handlową nie jest spółka

 

 

z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

komandytowa

 

 

cywilna

 

 

jawna

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Dla sposobu zabezpieczenia materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej najistotniejsze znaczenie ma

 

 

odbiorca informacji zawartej w materiałach

 

 

zewnętrzna ochrona siedziby tej jednostki

 

 

klauzula tajności ustalona dla tych materiałów

 

 

instrukcja kancelaryjna obowiazujaca w jednostce

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Spółka osobowa, utworzona przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu wymienionego w Kodeksie spółek handlowych, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, to spółka

 

 

jawna

 

 

akcyjna

 

 

partnerska

 

 

komandytowa

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik udziału kapitału własnego w pasywach ogółem

 

 

10%

 

 

20%

 

 

25%

 

 

50%

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W sezonie grzewczym w pomieszczeniach biurowych powinna być zapewniona temperatura powietrza

 

 

od 15 C do 17 C

 

 

od 18 C do 22 C

 

 

od 23 C do 24 C

 

 

powyżej 24 C

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonych zapisów, oblicz saldo końcowe konta ""Rachunek bankowy"""

 

 

6 000,00 zł

 

 

8 459,00 zł

 

 

12 459,00 zł

 

 

14 459,00 zł

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przekazywanie informacji przez kierownika poszczególnym pracownikom zgodnie z zakresem ich czynności i obowiązków to

 

 

rozdzielanie informacji

 

 

gromadzenie informacji

 

 

przetwarzanie informacji

 

 

ewidencjonowanie informacji

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zapisana na kontach księgowych operacja gospodarcza potwierdza

 

 

zakup materiałów u dostawcy

 

 

zapłatę gotówkową zobowiązania wobec dostawcy

 

 

zapłatę z rachunku bankowego zobowiązania wobec dostawcy

 

 

powstanie zobowiązania wobec dostawcy, które zostanie spłacone z rachunku bankowego

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wniosek o zaliczkę należy zakwalifikować do dowodów księgowych

 

 

kasowych

 

 

materialnych

 

 

związanych z ewidencją wynagrodzeń

 

 

związanych z ewidencją środków trwałych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wyciąg bankowy należy do dokumentów

 

 

zastępczych

 

 

wewnętrznych

 

 

zewnętrznych obcych

 

 

zewnętrznych własnych

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonych przepisów wynika , że izba wyższa parlamentu może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie.

 

 

7 dni

 

 

20 dni

 

 

30 dni

 

 

2 miesiące

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik rentowości sprzedaży netto

 

 

1%

 

 

5%

 

 

10%

 

 

50%

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Która z wymienionych spółek jest spółką kapitałową

 

 

Spółka jawna

 

 

Spółka partnerska

 

 

Spółka komandytowa

 

 

Spółka z o.o.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem prowadzącym sprawy spółki akcyjnej oraz reprezentującym ją na zewnątrz jest

 

 

zgromadzenie wspólników

 

 

walne zgromadzenie

 

 

rada nadzorcza

 

 

zarząd

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zasady obiegu pism w przedsiębiorstwie są uregulowane

 

 

w statucie przedsiębiorstwa

 

 

w zakładowym planie kont

 

 

w instrukcji kancelaryjnej

 

 

w regulaminie pracy

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Zamieszczony fragment zawiera przepisy.

 

 

szczegółowe

 

 

przejściowe

 

 

końcowe

 

 

ogólne

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Paszporty w Rzeczpospolitej Polskiej wydaje

 

 

wójt

 

 

starosta

 

 

wojewoda

 

 

marszałek województwa

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Które miary statystyczne opisują zmiany poziomu zjawiska obserwowanego w czasie?

 

 

Indeksy dynamiki

 

 

Wskaźniki korelacji

 

 

Wskaźniki struktury

 

 

Miary tendencji centralnej

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Sposobem nabycia prawa właściwego jest

 

 

najem

 

 

użyczenie

 

 

dzierżawa

 

 

zasiedzenie

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W którym kwartale 2012 roku wystąpiło największa zmiana wynagrodzenia w stosunku do kwartału poprzedniego

 

 

W pierwszym kwartale

 

 

W drugim kwartale

 

 

W trzecim kwartale

 

 

W czwartym kwartale

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Podcza udzielania pierwszej pomocy w sytuacji omdlenia należy

 

 

zapewnic poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza oklepywać twarz przykryć kocem nie pozostawiać bez opieki do chwili powrotu ptzytomności

 

 

ułożyc poszkodowanego na wznak odchylic głowę do tyłu podac coś do picia unieść nogi nie pozostawić bez opieki

 

 

ułożyc poszkodowanego w pozycji bocznej sprawdzac oddech co 10 sekund odchylić głowę do tyłu przyłozyc zimny okład na czoło podac lek uspokajający wezwac pogotowie

 

 

zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza ułożyć na wznak dokonać oceny oddechy w czasie 10 sekund zastosować pozycję czterokończynową obserwować jeśli świadomość nie wraca wezwać pogotowie

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Tworzenie, organizacjęi funkcjonowanie spólki z o.o.regulują przepisy

 

 

Kodeksu pracy

 

 

Kodeksu cywilnego

 

 

Kodeksu spółek handlowych

 

 

Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pracownicy maja obowiazek odbywania okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to pracownicy odbywają

 

 

w czasie pracy , na koszt pracodawcy

 

 

poza godzinamy pracy, na koszt pracodawcy

 

 

w czasie pracy, na koszt Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

poza godzinami pracy, na koszt Państwowej Inspekcji Pracy

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik, który długotrwale wykonuje pracę umysłową w pozycji siedzącej i nie stosuje zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, naraża się na

 

 

schorzenie oddechowe

 

 

duży wydatek energetyczny

 

 

uszkodzenie narządu słuchu i głuchotę

 

 

niedotlenienie i zmniejszenie wydolnościfizycznej i umysłowej

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Rada powiatu wydaje akty normatywne powszechnie obowiązujące w formie

 

 

rozporządzeń

 

 

zarządzeń

 

 

statutów

 

 

uchwał

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Powierzchnia blatu biurka, zgodnie z przepisami BHP powinna być

 

 

lśniąca barwy jasnej

 

 

matowa barwy jasnej

 

 

lsniąca barwy ciemnej

 

 

matowa barwy ciemnej

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Referent zestawił sprawe dnia 18 kwietnia 2012 roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego w którym załatwiono sprawę, 2 stycznia 2013 roku przekazał akta sprawy z oznaczeniem kategorii archiwalnej B5 do archiwum zakładowego. Akta te mogą zostać zniszczone nie wczesniej niż

 

 

18 kwietnia 2013 roku

 

 

2 stycznia 2014 roku

 

 

18 kwietnia 2017 roku

 

 

2 stycznia 2018 roku

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego przepisu wynika iż pracownikowi zatrudnionego u danego pracodawcy 33 miesiace okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreslony wynosi

 

 

1 miesiąc

 

 

2 tygodnie

 

 

3 miesiące

 

 

6 miesiecy

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Która z wymienionych operacji gospodarczych wywołuje zmiany tylko w pasywach bilansu

 

 

Sprzedaż towaru za gotówkę

 

 

Zakup materiałów, za które zapłata nastapi w przyszłości

 

 

Spłata raty kredytu bankowego ze środków na rachunek bankowy

 

 

Spłata zobowiązania wobec dostawcy z zaciągniętego na ten cel kredytu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wojewoda jest

 

 

zwierzchnikiem starostów

 

 

organem administracji rządowej w województwie

 

 

zwierzchnikiem wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta

 

 

organem wykonawczym województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wartośc wyrazu środków w uporządkowanym szeregu statystycznym, to

 

 

mediana

 

 

dominanta

 

 

średnia arytmetyczna

 

 

odchylanie standardowe

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pracownik doznał poparzenia dłoni wrzątkiem.Miejsce poparzenia jest rozległe, zaróżowione, występują pęcherze. Udzielając pomocy temu poszkodowanemu należy

 

 

posmarować miejsce oparzenia tłustym kremem

 

 

szybko zabandażować dłon i umieścić ręke na temblaku

 

 

schładzacć oparzone miejsce zimną wodą około 20-30 minut

 

 

przekłuc pęcherze założyć opatrunek podac środek przeciwbólowy

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania