SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2013.01.X.csv

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Kategorię archiwalną dokumentacji, stanowiącej materiały archiwalne w postaci dokumentów mających znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej, oznacza się symbolem

 

 

BE5

 

 

B5

 

 

Bc

 

 

A

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W zamieszczonym piśmie brakuje

 

 

imienia i nazwiska dyrektora.

 

 

daty sporządzenia pisma.

 

 

adresu nadawcy.

 

 

adresu odbiorcy.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem, który uzyskał posiadanie w złej wierze, nabywa własności tej nieruchomości, jeżeli posiadają nieprzerwanie od lat

 

 

10

 

 

20

 

 

30

 

 

40

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest

 

 

wójt.

 

 

sołtys

 

 

burmistrz.

 

 

rada gminy.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Umowa, w której jedna ze stron zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem, to umowa

 

 

składu.

 

 

spedycji

 

 

kontraktacji

 

 

przechowania.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zasady wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę regulują przepisy prawa

 

 

cywilnego.

 

 

finansowego.

 

 

konstytucyjnego

 

 

administracyjnego

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jednostka redakcyjna aktu prawnego, wyodrębniona jako artykuł, paragraf, punkt lub litera, to

 

 

akt normatywny

 

 

przepis prawny.

 

 

norma prawna.

 

 

preambuła.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W Dzienniku Ustaw ogłasza się między innymi

 

 

ratyfikowane umowy międzynarodowe i uchwały Sejmu dotyczące regulaminu Sejmu

 

 

Konstytucją i uchwały Senatu

 

 

ustawy i rozporządzenia wydane przez ministrów kierujących działami administracji Rządowej

 

 

ustawy i uchwały Sejmu

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jakiej istotnej informacji nie zamieścił Jan Nowakowski w curriculum vitae?

 

 

Danych osobowych

 

 

Adresu zamieszkania

 

 

Informacji o dotychczasowym zatrudnieniu.

 

 

Nazwy uczelni i daty ukończenia studiów magisterskich

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Do bezzwrotnych dochodów budżetu państwa zaliczane są

 

 

podatki

 

 

kredyty

 

 

obligacje.

 

 

pożyczki

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zabezpieczeniem wierzytelności prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, jest

 

 

zastaw

 

 

hipoteka.

 

 

służebność osobista.

 

 

Służebność gruntowa.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Dowodem księgowym zbiorczym jest

 

 

LT – likwidacja środka trwałego.

 

 

OT – przyjęcie środka trwałego.

 

 

RK – raport kasowy.

 

 

KP – dowód wpłaty.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Krzesło przy stanowisku komputerowym powinno posiadać podstawę

 

 

trójramienną bez kółek.

 

 

pięcioramienną bez kółek

 

 

trójramienną wyposażoną w kółka

 

 

pięcioramienną wyposażoną w kółka

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Prezes zarządu spółki akcyjnej zlecił swojej sekretarce, aby wysłała faks do dyrektorów podległych mu komórek organizacyjnych z informacją o planowanej odprawie, która odbędzie się następnego dnia w jego gabinecie. Jaki jest kierunek przepływu informacji wewnętrznej w opisanej sytuacji?

 

 

Pionowy w górę

 

 

Pionowy w dół

 

 

Równoległy

 

 

Równoległy

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Prezydent RP

 

 

uchwala ustawy.

 

 

stosuje prawo łaski.

 

 

zapewnia wykonanie ustaw.

 

 

zatwierdza projekt budżetu państwa

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Pierwsza pomoc przy poparzeniu pierwszego stopnia polega na

 

 

podaniu środków uspokajających.

 

 

nałożeniu na poparzoną skóre tłustej maści.

 

 

przemyciu poparzonej skóry czystą, chłodną wodą

 

 

posypaniu poparzonej skóry talkiem kosmetycznym

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Organami spółki akcyjnej są

 

 

zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie.

 

 

zarząd, rada delegatów i zebranie udziałowców.

 

 

zarząd, rada udziałowców i zebranie pracowników.

 

 

zarząd, rada pracownicza i zgromadzenie wspólników.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zawarcie i wykonanie umowy leasingu regulują przepisy prawa

 

 

cywilnego.

 

 

finansowego.

 

 

konstytucyjnego

 

 

administracyjnego

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zamieszczony przepis wyraża zasadę

 

 

praworządności

 

 

dwuinstancyjności postępowania

 

 

prawdy obiektywnej

 

 

szybkości i prostoty postępowania

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Dnia 2 stycznia 2013 r. Janowi Kowalskiemu została doręczona negatywna decyzja administracyjna w sprawie zmiany imienia na Janusz. Od tej decyzji Jan Kowalski zamierza złożyć odwołanie, którego termin upłynie

 

 

15 stycznia 2013 roku

 

 

16 stycznia 2013 roku

 

 

18 stycznia 2013 roku

 

 

19 stycznia 2013 roku

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Własność komunalna to mienie

 

 

niepublicznych osób prawnych.

 

 

organów administracji rządowej.

 

 

organizacji pożytku publicznego.

 

 

jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, ile wyniósł w roku 2012 wskaźnik rentowności majątku przedsiębiorstwa

 

 

5%

 

 

10%

 

 

15%

 

 

20%

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym roku odnotowano największy deficyt budżetowy

 

 

W 2007 r.

 

 

W 2008 r.

 

 

W 2009 r.

 

 

W 2010 r.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni, ani nie wycofa złożonej oferty, to

 

 

kaucja

 

 

wadium

 

 

zadatek

 

 

zaliczka

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Minister Finansów zapowiedział konferencję prasową w celu przedstawienia informacji dotyczącej stanu finansów publicznych. W opisanej sytuacji mamy do czynienia

 

 

z selekcją informacji.

 

 

z przetwarzaniem informacji.

 

 

z przekazywaniem informacji

 

 

z przechowywaniem informacji

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami wymiar urlopu wypoczynkowego absolwenta szkoły policealnej, zatrudnionego u jednego pracodawcy 5 lat, wynosi

 

 

13 dni

 

 

20 dni

 

 

22 dni

 

 

26 dni

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Pismo jest sporządzone w układzie

 

 

a’linea

 

 

blokowym

 

 

mieszanym

 

 

europejskim.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Dowód księgowy RW - rozchód wewnętrzny potwierdza

 

 

likwidacja zużytego środka trwałego.

 

 

wydanie z magazynu sprzedanych towarów.

 

 

wydanie z magazynu materiałów do zużycia.

 

 

przyjęcie do magazynu materiałów przesuniętych z innego magazynu.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Władzą ustawodawczą w Polsce sprawuje

 

 

Sejm i Senat.

 

 

Sejm i Prezydent RP

 

 

Sejm i Rada Ministrów

 

 

Prezydent RP i Rada Ministrów

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zdolność jednostki gospodarczej do terminowego regulowania bieżących zobowiązań ocenia się na podstawie wskaźnika

 

 

zadłużenia

 

 

obrotowości

 

 

płynności finansowej

 

 

rentowności majątku.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Średnie natężenie oświetlenia na klawiaturze komputera powinno wynosić

 

 

100 lx

 

 

500 lx

 

 

1 000 lx

 

 

2 000 lx

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Dokument zawierający informację, której nadano klauzulę ściśle tajne, powinien posiadać oznaczenie

 

 

00

 

 

0

 

 

Pf

 

 

Z

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Ustawowa wspólność małżeńska jest współwłasnością

 

 

łączną

 

 

całkowitą

 

 

w częściach równych

 

 

w częściach ułamkowych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Oznaczenie akt symbolem BE5 nakłada obowiązek

 

 

przechowywania przez 5 lat

 

 

zniszczenia w ciągu 5 lat od daty sporządzenia

 

 

przekazania w ciągu 5 lat do archiwum państwowego.

 

 

poddania ekspertyzie po upływie 5 lat, w celu określenia dalszej przydatności.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres

 

 

nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 39 lat.

 

 

nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 59 lat.

 

 

nie krótszy niż 30 lat i nie dłuższy niż 79 lat.

 

 

nie krótszy niż 40 lat i nie dłuższy niż 99 lat.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Podatkiem pośrednim jest

 

 

podatek od nieruchomości.

 

 

podatek dochodowy od osób prawnych.

 

 

podatek od towarów i usług.

 

 

podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu Klasyfikacji budżetowej wskaż właściwą klasyfikację wydatku poniesionego przez Komendę Powiatową Policji na zakup energii elektrycznej

 

 

dział 752, rozdział 75402, paragraf 425

 

 

dział 752, rozdział 75405, paragraf 425

 

 

dział 754, rozdział 75405, paragraf 426

 

 

dział 755, rozdział 75404, paragraf 426

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W celu uniknięcia nieszczęśliwego wypadku w pomieszczeniach biurowych należy

 

 

wchodząc do tych pomieszczeń energicznie otwierać drzwi

 

 

siągać po dokumenty z górnej półki stając na krześle obrotowym.

 

 

zamykać szuflady biurek, szczególnie znajdujące się najniżej nad podłogą.

 

 

dokładnie wypastować stopnie schodów, aby uzyskać płaską powierzchnię

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela tego papieru, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego Świadczenia, to

 

 

czek.

 

 

akcja.

 

 

weksel.

 

 

obligacja.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Przekazywanie informacji przez kierownika poszczególnym pracownikom, zgodnie z zakresem ich czynności i obowiązków, to

 

 

rozdzielanie informacji.

 

 

gromadzenie informacji.

 

 

przetwarzanie informacji.

 

 

ewidencjonowanie informacji.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wojewoda powołuje

 

 

Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

 

 

minister właściwy do spraw administracji publicznej.

 

 

Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

 

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jaki kierunek obiegu informacji przedstawiono na zamieszczonym schemacie?

 

 

poziomy

 

 

równoległy

 

 

pionowy w dół

 

 

pionowy w górę

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Operacje gospodarczą: KW - wykupiono weksel własny za gotówką należy zaksięgować na kontach

 

 

Zobowiązanie wekslowe po stronie Dt, Kasa po stronie Ct

 

 

Zobowiązanie wekslowe po stronie Ct, Kasa po stronie Dt

 

 

Inne środki pieniężne po stronie Dt, Kasa po stronie Ct

 

 

Inne środki pieniężne po stronie Ct, Kasa po stronie Dt

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, powołanie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody

 

 

jednego z członków zarządu.

 

 

co najmniej połowy członków zarządu.

 

 

co najmniej 2/3 członków zarządu.

 

 

wszystkich członków zarządu.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Stosunek prawny charakteryzujący się równorzędnością stron, to stosunek:

 

 

cywilnoprawny.

 

 

administracyjnoprawny.

 

 

karnoprawny.

 

 

proceduralno-administracyjny.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonej tabeli określ, jaki procent uczniów tego Technikum stanowią uczniowie, którzy uzyskali ze statystyki oceń nie wyższą niż dobry (4).

 

 

36%

 

 

42%

 

 

78%

 

 

86%

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zapis powtarzany (pojedynczy) stosuje się na kontach

 

 

pozabilansowych

 

 

niebilansowych

 

 

syntetycznych.

 

 

analitycznych.

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Organem podatkowym pierwszej instancji jest

 

 

dyrektor izby skarbowej.

 

 

naczelnik urzędu administracyjnego

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

 

 

samorządowe kolegium odwoławcze

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza

 

 

20 °C

 

 

25 °C

 

 

28 °C

 

 

30 °C

 

pytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Dowód księgowy PW – przyjęcie wyrobów gotowych jest jednocześnie dokumentem

 

 

obcym, zbiorczym, potwierdzającym

 

 

własnym, pierwotnym, zewnętrznym

 

 

obcym, wewnętrznym, dyspozycyjnym

 

 

własnym, wewnętrznym, magazynowym

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania