SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2012.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

miejscową w sprawie wymiaru podatku od nieruchomosci ustala się według miejsca

 

 

zamieszkania właściciela nieruchomości

 

 

połoęenia zakładu pracy własciciela nieruchomości

 

 

położenia nieruchomości

 

 

zamieszkania użytkownika nieruchomości

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa należy do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego grunt może być oddany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje

 

 

Prezydent RP

 

 

Sejm

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

 

 

Senat

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

jednego pracownika w pomieszczeniu biurowym, powinna wynosić co najmniej

 

 

10 m 2

 

 

6 m 2

 

 

4 m 2

 

 

2 m 2

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Konto „Materiały” jest kontem

 

 

wynikowym

 

 

rozliczeniowym

 

 

niebilansowym

 

 

bilansowym

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

publicznej

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Powierzchnia podłogi, która nie jest zajęta przez urządzenia techniczne i sprzęt, przypadająca na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przekazywanie informacji przez kierownika poszczególnym pracownikom, zgodnie z zakresem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W maju przedsiębiorstwo otrzymało od dostawcy 22 dostawy materiałów, z czego 7 dostaw było

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Sądy administracyjne działają jako sądy

 

 

wojewódzkie

 

 

okręgowe

 

 

apelacyjne

 

 

rejonowe

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ograniczonym prawem rzeczowym slużącym zabezpieczeniu wierzytelności na rzeczach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

fundacji powinno być złożone w formie

 

 

aktu notarialnego

 

 

pisemnej z podpisami urzędowo poświadczonymi

 

 

ustnej

 

 

pisemnej pod rygorem nieważności

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Osoba, która nabyła własność nieruchomości w drodze darowizny, jest obowiązana do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jeżeli ustanowienie fundacji nie następuje w testamencie, oświadczenie woli o ustanowieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

zadań samorządów

 

 

gminnego i powiatowego

 

 

powiatowego i wojewódzkiego

 

 

wiejskiego i gminnego

 

 

gminnego i wojewódzkiego

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

pozwalający na ustalenie budżetu na kolejny rok wynosi

 

 

84 000 zł/os

 

 

63 000 zł/os

 

 

48 000 zł/os

 

 

21 000 zł/os

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jeżeli pracownik stracił przytomność i nastąpiło u niego zatrzymanie akcji serca, udzielenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

ruchomych jest

 

 

zastaw

 

 

służebnosć

 

 

użytkowanie

 

 

hipoteka

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa

 

 

w ewidencji gruntów

 

 

w sądzie rejestrowym

 

 

w ksiądze wieczystej

 

 

w urzędzie skarbowym

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej jest

 

 

Trybunał Stanu

 

 

Trybunał Konstytucyjny

 

 

Sąd Najwyższy

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

zatrudnionych w miesiącu grudniu 2011 r.?

 

 

48 000 zł

 

 

46 400 zł

 

 

44 800 zł

 

 

32 000 zł

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Derogacja oznacza

 

 

pozbawienie normy prawnej jej mocy obowiązującej przez inną normę prawną.

 

 

wejście w życie aktu normatywnego.

 

 

uchwalenie aktu normatywnego.

 

 

ogłoszenie aktu normatywnego.

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego właściwość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Obieg pism w jednostce organizacyjnej wynika

 

 

z instrukcji kancelaryjne

 

 

z kategorii archiwalnej

 

 

z korespondencji

 

 

z wykazu akt

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

pierwszej pomocy polega na

 

 

zastosowaniu zimnego okładu

 

 

ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

 

 

podaniu niewielkiej ilości wody

 

 

rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

handlowym w latach 2000 – 2009 wynosi?

 

 

140 szt

 

 

142 sz

 

 

145 szt

 

 

150 szt

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Kadencja Sejmu RP trwa

 

 

trzy lata

 

 

cztery lata

 

 

pięć lat

 

 

sześć lat

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

nieruchomości w sytuacji, w której cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Osoby te zawierają umowę

 

 

sprzedaży

 

 

zamiany

 

 

darowizny

 

 

najmu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zamieszczona decyzja administracyjna nie zawiera

 

 

rozstrzygnięcia i daty wydania

 

 

podstawy prawnej i daty wydania

 

 

podstawy prawnej i rozstrzygnięcia

 

 

oznaczenia organu, oznaczenia stron, uzasadnienia, pouczenia o odwołaniu i podpisu

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Uchwalanie zmian statutu spółdzielni należy do wyłącznej właściwości

 

 

walnego zgromadzenia

 

 

prezesa zarządu

 

 

rady nadzorczej

 

 

zarządu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

nie ma

 

 

Julia, która ukończyla trzynaście lat i nie została ubezwłasnowolniona

 

 

Andrzej, który jest pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony

 

 

Jan, który jest pełnoletni i zosta ubezwłasnowolniony częściowo

 

 

Wojtek, który ukończył lat piętnaście i został ubezwłasnowolniony całkowicie

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Posiadacz nieruchomoćci nie będący jej właścicielem, który uzyskał posiadanie w złej wierze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

niekompletnych. Oblicz wskaźnik niezawodności dostaw

 

 

100,00%

 

 

68,18%

 

 

46,67%

 

 

31,82%

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Do badania zmian, jakie następują w zjawiskach czy procesach na skutek upływu czasu służy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku

 

 

utraty prawa jazdy przez kierowcę z jego winy

 

 

nieobecności pracownika w pracy usprawiedliwionej chorobą

 

 

nieobecności pracownika w pracy korzystającego z urlopu wychowawczego

 

 

stwierdzenia przez lekarza szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

średnio zatrudnia się w magazynie 4 osoby. Wskaźnik kosztów jednostkowych zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

jest dowodem księgowym

 

 

własnym

 

 

obcym

 

 

wewnętrznym

 

 

korygującym

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

pracownika

 

 

A

 

 

rys7.png

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Nadzór nad działalnością jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie procedury uchwalania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest

 

 

marszałek województwa

 

 

prezydent miasta.

 

 

wojewoda

 

 

minister

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przedstawione pismo z zakresu korespondencji osobowej, to

 

 

oferta pracy

 

 

podanie o pracę

 

 

list motywacyjny

 

 

kwestionariusz osobowy

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

a prawo to nie może być nabyte w drodze umowy, nazywa się

 

 

wywłaszczeniem

 

 

uwłaszczeniem

 

 

nacjonalizacją

 

 

komunalizacją

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

wydatku dokonanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Technikum Elektroniczne na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W Polsce najniższe bezrobocie jest w województwach

 

 

wielkopolskim, mazowieckim i małopolskim

 

 

wielkopolskim, mazowieckim i pomorskim

 

 

śląskim, mazowieckim i pomorskim

 

 

śląskim, wielkopolskim i opolskim

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

wypłatę wynagrodzeń

 

 

dział 801, rozdział 80130, paragraf 401

 

 

dział 801, rozdział 80120, paragraf 401

 

 

dział 801, rozdział 80303, paragraf 401

 

 

dział 803, rozdział 80303, paragraf 401

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W pierwszym kwartale roku 2012 pracownicy wyprodukowali 150 000 szt. wyrobów gotowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, że pracodawca może rozwiązać umowę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ile środków pieniężnych przeznaczył pracodawca na wynagrodzenia brutto dla pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet jest

 

 

możliwe, jeżeli lekarz wyrazi na to zgodę

 

 

dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy

 

 

możliwe, jeżli związek zawodowy wyrazi na to zgodę

 

 

zabronione i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Akta sprawy posiadające krótkotrwałe znaczenie praktyczne, które po pelnym wykorzystaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że kupno cukierków przez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zamieszczony fragment spisu treści wewnętrznego aktu prawnego, to spis treści

 

 

rzeczowego wykazu akt

 

 

instrukcji kancelaryjnej

 

 

regulaminu pracy

 

 

przydziału czynności referenta

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z zamieszczonych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że zdolności do czynności prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pozbawienie konkretnego podmiotu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z przedstawionego wykresu wynika, że średni popyt na ryzy papieru w przedsiębiorstwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

nabywa własność tej nieruchomości, jeżeli posiada jł nieprzerwanie od lat

 

 

10

 

 

15

 

 

20

 

 

30

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

analiza

 

 

struktury

 

 

dynamiki

 

 

natężenia

 

 

rozproszenia

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wojewodę powołuje

 

 

Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

 

 

minister właściwy do spraw administracji publicznej

 

 

Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej

 

 

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

kwartale roku 2012 w stosunku do roku 2011 wynosi

 

 

53,34%

 

 

93,75%

 

 

106,67%

 

 

187,50%

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Element procesu decyzyjnego, na podstawie którego podejmowana jest decyzja, to

 

 

polecenie

 

 

działanie

 

 

kontrola

 

 

informacja

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

mozna przeznaczyć do likwidacji, oznacza się kategorią archiwalną

 

 

A

 

 

B

 

 

BC

 

 

BE

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Urząd gminy otrzymał fakturę za korzystanie z usług telekomunikacyjnych. Otrzymana faktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

akcjonariuszy. Informacja, w opisanej sytuacji, przepływa

 

 

pionowo

 

 

poziomo

 

 

równolegle

 

 

równorzędnie

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Korespondencja „tajna” przy wysyłce jest

 

 

pakowana w dwie koperty

 

 

dostarczana przez posłańca

 

 

traktowana jak korespondencja zwykła

 

 

pakowana tylko do jednej koperty z napisem „tajne”

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W pomieszczeniu biurowym, w przypadku pożaru urządzenia pod napięciem, należy użyć

 

 

gaśnicy pianowej

 

 

koca gaśniczego

 

 

gaśnicy proszkowej

 

 

hydronetki wodnej

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wyrobów gotowych wynoszą rocznie 84 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W administracji środkiem egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych jest

 

 

grzywna w celu przymuszenia

 

 

wykonanie zastępcze

 

 

odebranie nieruchomości

 

 

egzekucja z nieruchomości

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji budżetowej, wskaż właściwą klasyfikację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Obywatelstwo polskie nadaje

 

 

kierownik urzędu stanu cywilnego

 

 

Marszałek Sejmu

 

 

wojewoda

 

 

Prezydent RP

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

w użytkowanie wieczyste spółce

 

 

jawnej

 

 

partnerskiej

 

 

komandytowej

 

 

akcyjnej

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

średnia wydajność w roku 2011 wynosiła 160 000 szt. Wydajność pracowników w pierwszym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

dziesięciolatka będzie umową

 

 

zawierającą wady oświadczenia woli

 

 

nie należącą do czynności prawnych

 

 

nieważną

 

 

ważną

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi tzw. roszczenie

 

 

windykacyjne

 

 

negatoryjne

 

 

wydobywcze

 

 

o zwrot rzeczy

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

budżetu i jego zmian sprawuje

 

 

skarbnik jednostki

 

 

sąd administracyjny

 

 

regionalna izba obrachunkowa

 

 

samorządowe kolegium odwoławcze

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Organem nadzoru nad działalnością gminną jest

 

 

marszałek województwa.

 

 

rada powiatu

 

 

starosta

 

 

wojewoda

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

ich czynności i obowiązków, to

 

 

rozdzielanie informacji

 

 

gromadzenie informacji

 

 

przetwarzanie informacji

 

 

ewidencjonowanie informacji

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pismo powodujące wszczęcie postępowania cywilnego procesowego, nosi miano

 

 

wniosku

 

 

apelacji

 

 

skargi

 

 

pozwu

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Prezes spółki akcyjnej zlecił swojej sekretarce sporządzenie zaproszeń na walne zebranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, to

 

 

sejmik województwa

 

 

rada województwa

 

 

zarząd województwa

 

 

marszałek województwa

 

Pytanie Odp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W umowie każda ze stron zobowiązuje sią przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania