SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2010.06.X.csv

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości może nastąpić wtedy, gdy nie rozopoczęto prac związanych z reallizacją celu publicznego określonego w decyzji o wywłaszczeniu w ciągu

 

 

5 lat od dnia dokonania wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela nieruchomości

 

 

5 lat od dnia wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia

 

 

7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna

 

 

7 lat od dnia wydania pierwszej decyzji o wywłaszczeniu

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

W prawnym rozumieniu termin firma oznacza

 

 

logo przedsiębiorcy

 

 

nazwę przedsiebiorcy

 

 

zespół elementów materialnych przedsiębiorstwa

 

 

zespół elementór niematerialnych przesiębiorstwa

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Forma zorganizowanego rynku, na którym odbywa się licytacja niejednorodnych towarów jest

 

 

aukcja

 

 

przetarg

 

 

wystawa

 

 

giełda towarowa

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Organami przedsiębiorstwa państwowego są

 

 

prezes, zarząd i rada nadzorcza

 

 

dyrektor, zarząd i rada nadzorcza

 

 

zarząd, komisja rewizyjna i ogólne zabranie pracowników

 

 

dyrektor, rada pracownicza i ogólne zebranie pracowników

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Przysługująct wynajmującemu zastaw na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, to zastaw

 

 

umowny

 

 

ustawowy

 

 

rejestrowy

 

 

lombardowy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu regulują przepisy prawa

 

 

cywilnego

 

 

finansowego

 

 

konstytucyjnego

 

 

administracyjnego

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Kobieta, która ukończyła szesnaście lat, a nie ukończyła lat osiemnastu, może zawrzeć małżeństwo za zgodą

 

 

sądu

 

 

rodziców

 

 

proboszcza parafii

 

 

kierownika urzędu stanu cywilnego

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Cena detaliczna chleba w ośmiu sklepach objętych badaniem wyniosła odpowiednio: 1,80 zł, 1,85 zł, 1,75 zł, 2,10 zł, 2,00 zł, 2,40 zł, 2,00 zł, 2,10 zł. Średnia cena detaliczna w tych sklepach wynosi

 

 

2.05 zł

 

 

2,00 zł

 

 

1,95 zł

 

 

1,90 zł

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Wynagrodzenie pracowników są przekazane z rachunku bankowego przesiębiorstwa na konta osobiste pracowników na podstawie

 

 

faktury

 

 

dowodu wpłaty

 

 

polecenia zapłaty

 

 

polecenia przelewu

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Umowa na mocy krórej za określoną opłatą przedsiębiorca daje zezwolenie innemu przedsiębiorcy na używanie własnego znaku handlowego jest umową

 

 

franchisingu

 

 

faktoringu

 

 

forfaitingu

 

 

leasingu

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Z punktu widzenia prawa umowa, to:

 

 

mediacja między stronami

 

 

koncyliacja między stronami

 

 

zgodne oświadczenia woli stron

 

 

polubowne załatwienie sprawy między stronami

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

'Dyspozycja 'p.m.' na dekretowanym piśmie oznacza'

 

 

brak wymogu podpisania pisma przez dyrektora przedsiębiorstwa

 

 

wymóg podpisania pisma przez dyrektora przedsiębiorstwa

 

 

wymóg rozmowy z przełożonym

 

 

wymóg odłożenia pisma ad acta

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Fragment zamieszczonego pisma, to

 

 

życiorysu

 

 

curriculum vitae

 

 

podanie o pracę

 

 

list motywacyjny

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Pracodawca powinien zapewnićpracownikowi wodę pitną lub napoje chłodzące, gdy temperatura na zewnątrz budynku wynosi nie mniej niż 25'C, a w pomieszczeniu

 

 

28'C

 

 

30'C

 

 

32'C

 

 

34'C

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

W stosunku administracyjno-prawnym

 

 

stronami są jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

 

 

czasami jedną ze stron jest organ administracji publicznej

 

 

zawsze jedną ze stron jest organ administracji publicznej

 

 

stronami są osoby fizyczne

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie

 

 

aktu norarialnego

 

 

zwykłej pisemnej

 

 

pisemnej pod rygorem nieważności

 

 

pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Zdolność organu administracji publicznej do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw, według przepisów w zakresie jego działania, nazywa się właściwością:

 

 

rzeczową

 

 

miejscową

 

 

instancyjną

 

 

terytorialną

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Art. 158 Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Umową zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości jest umowa

 

 

najmu

 

 

sprzedaży

 

 

dzierżawy

 

 

użyczenia

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Przepis prawny, który znosi przepis dotychczas obowiązujący, to przepis

 

 

przyzwalający

 

 

derogacyjny

 

 

blankietowy

 

 

zakazyjący

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Prawo do używania cudzej rzeczy i pobierania jej pożytków to:

 

 

zastaw

 

 

hipoteka

 

 

służebność

 

 

użytkowanie

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Termin vacatio legis oznacza okres między

 

 

ustanowieniem i ogłoszeniem ustawy

 

 

ogłoszeniem i wejściem w życie ustawy

 

 

ustanowieniem i wejściem w życie ustawy

 

 

podpisem prezedenta i ogłoszeniem ustawy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Jak nazywa się wpłata, do której może być zobowiązany przystępujący do przetaru?

 

 

kaucja

 

 

zaliczka

 

 

zadatek

 

 

wadium

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Testament, do którego ważności wystarczy ustne oświadczenie woli spadkodawcy przy jednoczesnej nobecności trzech świadków jest testamentem

 

 

zwykłym

 

 

urzędowym

 

 

notarialnym

 

 

szczególnym

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców, z których każda wymaga specyficznie ukształtowanego produktu lub usługi i specyficznych działań marketingowych to:

 

 

reglamentacja rynku

 

 

standaryzacja rynku

 

 

segmentacja rynku

 

 

waloryzacja rynku

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

'Skrót 'm.p.' umieszczony na piśmie oznacza'

 

 

aprobatę kierownika

 

 

dezaprobatę kierownika

 

 

obowiązek odłożenia ad acta

 

 

wymóg podpisania pisma przez dyrektora

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Bank, w którym klient spłaca kredyt, ma prawo przetwarzać jego dane osobowe

 

 

za jego ustną zgodą

 

 

za jego pisemną zgodą

 

 

za zgodą wspólmałżonka

 

 

za zgodą jego pracodawcy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Art. 71 Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.' Z zamieszczonego przepisu KPA wynika, że skreśleń i poprawek w protokole należy dokonywać w taki sposób, aby czytelny był'

 

 

podpis w protokole

 

 

tylko skreślony wyraz

 

 

tylko poprawiony wyraz

 

 

wyraz skreślony i poprawiony

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Księgowym dokumentem magazynowym jest

 

 

faktura VAT

 

 

raport kasowy

 

 

wydanie na zewnątrz

 

 

przyjęcie środka trwałego

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Inflacja to zjawisko monetarne polegajace na szyszym przyroście na rynku:

 

 

kursu złotego w stosunku do kursu euro

 

 

ilości usług w stosunku do ilości pieniądza

 

 

ilości pieniadza w stosunku do ilości produkcji

 

 

ilości produkcji w stosunku do ilościn pieniądza

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

W której spółce za zobowiązania spółki ma miejsce wyłączna solidarna odpowiedzialność wspólników?

 

 

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

w spółce partnerskiej

 

 

w spółce akcyjnej

 

 

w spółce cywilnej

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Umowa bezpłatnego przechowania płaszcza w szatni jest umową

 

 

realną

 

 

wzajemną

 

 

nienazwaną

 

 

konsensualną

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Informację niejawną, niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czynnościami słożbowymi, której nieuprawnione ujawnienie powodowałyby szkodę dla interesów państwa, interesu poblicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli, oznacza się klauzulą

 

 

tajne

 

 

poufne

 

 

ściśle tajne

 

 

zastrzeżone

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Gaśnicy pianowej nie należy stosować do gaszenia palących się

 

 

mebli drewnianych

 

 

konstrukcji plastikowych

 

 

urządzeń pod napięciem

 

 

mebli z tworzyw sztucznych

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Który ze wskaźników statystycznych określa bezwzględne zróżnicowanie badanej cechy

 

 

Dominata

 

 

Wskaźnik natężenia

 

 

Średnia artymetyczna

 

 

Odchylenie standardowe

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Posiadaczem zależnym nie jest

 

 

najemca lokalu

 

 

właściciel lokalu

 

 

użytkownik rzeczy

 

 

przechowywacz rzeczy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być

 

 

wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomnienie

 

 

wyraźnie oznakowane i pomalowane na kolor czerwony

 

 

wyraźnie oznakowane i pomalowane na kolor żółty

 

 

zamknięte w odrębnym pomieszczeniu

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Wyjaśnienie znaczenia pojęcia stosowanego w rozporządzeniu ministra, zawarte w przepisie tego rozporządzenia, stanowi wykładnię

 

 

legalną

 

 

naukową

 

 

doktrynalną

 

 

autentyczną

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Podział kompetecji organów administracji z hierarchicznym podporządkowaniem określa się terminem:

 

 

centralizacja

 

 

koncentralizacja

 

 

decentralizacja

 

 

dekoncentracja

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest

 

 

uchwała Rady Ministrów

 

 

rozporządzenie Prezydenta PR

 

 

rozporzadzenie Rady Ministrów

 

 

ratyfikowana umowa międzynarodowa

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Osoba przyjmowana do pracy podlega

 

 

wstępnym badaniom lekarskim

 

 

kontrolnym badaniom lekarskim

 

 

okresowym badaniom lekarskim

 

 

profilaktycznym badaniom lekarskim

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Referent do spraw administracyjnych wydziału organizacyjnego urzędu miasta prosi referenta do spraw magazynowych o informację na temat stanu magazynowego papieru. Jaki jest kierunek przepływu informacji w opisanej sytuacji?

 

 

Pionowy w górę

 

 

Pionowy w dół

 

 

Równoległy

 

 

Poziomy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Faza cyklu charakteryzująca się początkowo tendencją spadkową produkcji, zatrudnienia, płac, cen, zysku, inwestycji i konsumpcji a następnie osiągnięciem stabilizacji i równowagi na niskim poziomie, nazywana jest fazą?

 

 

kryzysu

 

 

rozkwitu

 

 

depresji

 

 

ożywienia

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnej burmistrza co do zasady jest:

 

 

samorządowe kolegium odwoławcze

 

 

kierownik urzedu miasta

 

 

prezydent miasta

 

 

rada miasta

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Przejęcie dokumentacji przedsiębiorstwa z danego roku kalendarzowego przez archiwum zakładowe powinno nastąpić najpóźniej w następnym roku do końca

 

 

marca

 

 

lutego

 

 

stycznia

 

 

kwietnia

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika, że pani Alina Kordykiewicz jest zatrudniona w wymiarze

 

 

pełnego etatu na stanowisko podinspektora ds.. budownictwa od dnia 25 kwietnia 1965r.

 

 

pełnego etatu od dnia 25 kwietnia 1965r. Na stanowisku ds. Budownictwa

 

 

pełnego etatu od dnia 12 stycznia 2001r. Na stanowisku ds. Budownictwa

 

 

pełnego etatu od dnia 12 stycznia 2001r. Na stanowisku ds. rolnictwa

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Podmiotem, którego przychody są finansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego , a ewentualne dochody odprowadzane są do budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jest

 

 

gospodarstwo pomocnicze

 

 

jednostka budżetowa

 

 

zakład budżetowy

 

 

fundusz celowy

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Najwyższym organem spółdzielni jest

 

 

walne zgromadzenie

 

 

rada nadzorcza

 

 

prezes zarządu

 

 

zarząd

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Elementem przedmiotowo istotnym w umowie sprzedazy nie jest określenie

 

 

przedmiotu świadczeń stron

 

 

kary umownej

 

 

strony umownej

 

 

ceny

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Miesięczną stawkę amortyzacji środków trwałych księgujemy na kontach

 

 

Amortyzacja Dt

 

 

Środki trwałe Ct

 

 

Amortyzacja Ct

 

 

Środki trwałe Dt

 

PytaniaOdp. AOdp. BOdp. COdp. DWybierz

 

Spółka, w której wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze to spółka

 

 

akcyjna

 

 

partnerska

 

 

komandytowa

 

 

komandytowo-akcyjna

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania