SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2008.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że termin 1 roku i 6 miesięcy, którego ciągłość nie jest wymagana upłynie za

 

 

540 dni

 

 

545 dni

 

 

547 dni

 

 

548 dni

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Normy zawarte w przepisach stanowionych przez określone w Konstytycji władze są normami

 

 

prawnymi

 

 

religijnym

 

 

moralnymi

 

 

obyczajowymi

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

zamieszczone pismo to

 

 

notatka służbowa

 

 

zawiadomienie

 

 

pismo przewodnie

 

 

sprawozdanie

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wykładnia przepisów prawnych dokonywana przez pracodawcę w tekście aktu normatywnego nazywa się wykładnią

 

 

legalną

 

 

sądową

 

 

doktrynalną 

 

 

autentyczną 

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Firma osiągneła w 2007 roku zysk z działalności gospodarczej w wysokości 1500000 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 50 pracowników. Wskaźnik rentowności pracy w tej firmie wynosi

 

 

20000

 

 

25000

 

 

30000

 

 

35000

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest

 

 

wójt

 

 

burmistrz

 

 

rada gminy

 

 

zarząd gminy

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Przedsiębiorca dysponuje kapitałem własnym w wysokości 1000000 zł i majątkiem trwałym w wysokości 1100000 zł. Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego wynosi

 

 

100

 

 

99,9

 

 

95

 

 

90,9

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika, że pani Alina Kordykiewicz jest zatrudniona w wymiarze

 

 

pełnego etatu na stanowisku podinspektora ds. budownictwa od dnia 25 kwietnia 1965 r.

 

 

pełnego etatu od dnia 25 kwietnia 1965 r. na stanowisku inspektora ds. budownictwa

 

 

pełnego etatu od dnia 12 stycznia 2001 r. na stanowisku inspektora ds. budownictwa.

 

 

pełnego etatu od dnia 12 stycznia 2001 r. na stanowisku inspektora ds. rolnictwa

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że skreśleń i poprawek w protokole należy dokonać w taki sposób, aby czytelny był

 

 

podpis na protokole

 

 

tylko skreślony wyraz

 

 

tylko poprawiony wyraz

 

 

wyraz skreślony i poprawiony

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Koszty produkcji,które nie mają związku z wielkością produkcji są kosztami

 

 

zmiennymi

 

 

całkowitymi

 

 

krańcowymi

 

 

stałymi

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Sprawdzenie czy dowód księgowy zawiera wszystkie wymagane elementy, czy został wystawiony na właściwym formularzu i podpisany przez właściwe osoby jest kontrolą

 

 

formalną

 

 

rachunkową

 

 

merytoryczną

 

 

kompleksową

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towarów konsumpcyjnych jest ceną

 

 

giełdową

 

 

detaliczną

 

 

bazową

 

 

hurtową

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

zamieszczone pismo to

 

 

zawiadomienie

 

 

pismo przewodnie

 

 

pismo informacyjne

 

 

notatka służbowa

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Jakiego typu umowy dotyczy fragment tekstu?

 

 

Dzierżawy

 

 

Leasingu

 

 

Zlecenia

 

 

Najmu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego schematu struktury organizacji urzędu miejskiego wynika, że referat ogólno-administracyjny i spraw społecznych otrzymuje informacje od

 

 

burmistrza

 

 

skarbnika gminy

 

 

sekretarza gminy

 

 

gminnego centrum informacji

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Maszyny i inne urządzania techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być

 

 

wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

 

 

wyraźnie oznakowane i pomalowane na kolor czerwony.

 

 

wyraźnie oznakowane i pomalowane na kolor żółty

 

 

zamknięte w odrębnym pomieszczeniu

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest

 

 

hipoteka

 

 

służebność

 

 

własność

 

 

zastaw

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie

 

 

aktu notarialnego

 

 

zwykłej pisemnej.

 

 

pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Tekst przepisu prawnego dzieli się na części, z których jedna może być oznaczona zankiem (-) noszącym nazwę

 

 

paragraf

 

 

ustęp

 

 

punkt

 

 

tiret

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Uchwalenie statusu powiatu należy do właściwości

 

 

starosty

 

 

rady powiatu

 

 

zarządu powiatu

 

 

sejmiku województwa

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest

 

 

uchwała Rady Ministrów

 

 

rozporządzenie Prezydenta RP

 

 

rozporządzenie Rady Ministrów

 

 

ratyfikowana umowa międzynarodowa.

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Kierownik jedncstki określa wszystkie zagadnienia związane z obiegiem pism w

 

 

rzeczowym wykazie akt

 

 

jednolitym wykazie akt

 

 

instrukcji kancelaryjnej

 

 

systemie kancelaryjnym

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Najwyższym organem spółdzielni jest

 

 

walne zgromadzenie

 

 

rada nadzorcza

 

 

prezes zarządu

 

 

zarząd

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Suma cen asortymentu pieczywa składającego się z ośmiu pozycji wynosi 12 zł. Określ średnią cenę pieczywa w tym asortymencie.

 

 

1,50 zł

 

 

1,60 zł

 

 

1,70 zł

 

 

1,80 zł

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Nadanie dowodowi księgowemu numeru, pod którym ma być księgowany, ustalenie daty, pod jaką ma być dokonany zapis, wskazanie konta i strony zaksięgowania operacji nosi nazwę

 

 

segregacji

 

 

dekretacji

 

 

kontroli

 

 

obiegu

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie począwszy od daty wytworzenia przez okres

 

 

10 lat

 

 

20 lat

 

 

50 lat

 

 

100 lat

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Dobrami substytucyjnem są

 

 

komputer i monitor

 

 

samochód i benzyna

 

 

margarynai masło

 

 

energia elektryczna i żarówka

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Bezrobocie wynikające z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej zmianą miejsca pracy bądź wchodzeniem na rynek pracy ludzi to tzw. Bezrobocie

 

 

cykliczne

 

 

frykcyjne

 

 

sezonowe

 

 

strukturalne

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wynagrodzenia pracowników są przekazywane z rachunku bankowego przedsiębiorstwa na konta osobiste pracowników na podstawie

 

 

faktury

 

 

dowodu wpłaty

 

 

polecenia zapłaty

 

 

polecenia przelewu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ wartość dominanty przedstawionego szeregu strukturalnego.

 

 

14

 

 

17

 

 

20

 

 

26

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

System ewidencji ludności wynika z

 

 

obowiązku posiadania dowodu osobistego

 

 

prawa do ubezpieczenia społecznego

 

 

obowiązku świadczenia pracy.

 

 

obowiązku meldunkowego

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Analizując zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwierdzono, że najwięcej zatrudnionych pracownatów jest w przedziale wiekowym 30-40 lat. Uzyskano w ten sposób

 

 

średnią geometryczną.

 

 

średnią arytmetyczną

 

 

dominantę

 

 

medianę

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wywłaszczenie nieruchomości możę nastapić na rzecz

 

 

jednostki samorządu terytorialnego

 

 

spółki prawa handlowego

 

 

stowarzyszenia

 

 

osoby fizycznej

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Na straży praw i wolności obywatelskich określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa stoi

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

Prokurator Generalny

 

 

Trybunał Stanu

 

 

Prezydent

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Referent do spraw administracyjnych wydziału organizacyjnego urzędu miasta prosi referenta do spraw magazynowych o informację na temat stanu magazynowego papieru. Jaki jest kierunek przepływu informacji w opisanej sytuacji?

 

 

Pionowy w górę

 

 

Pionowy w dół

 

 

Równoległy

 

 

Poziomy

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż

 

 

40%

 

 

50%

 

 

55%

 

 

70%

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Na koncie aktywów można zaewidencjonować

 

 

kredyt bankowy

 

 

produkty gotowe

 

 

kapitał zakładowy

 

 

zobowiązania wobec dostawców

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w ciągu jednego roku w danym kraju to

 

 

Produkt Krajowy Netto

 

 

Dochód Narodowy Brutto

 

 

Produkt Krajowy Brutto

 

 

Dochód Narodowy Netto

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Przepisy normujące zasady i tryb postępowania przed organami właściwymi do prowadzenie postępowania są przepisami prawa

 

 

konstytucyjnego

 

 

gospodarczego

 

 

procesowego

 

 

materialnego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

z zamieszczonego wykresu dotyczącego bezrobocia w województwie wielkopolskim wynika, że najniższy poziom bezrobocia został odnotowany

 

 

w marcu 2004r.

 

 

w marcu 2005r.

 

 

w październiku 2005r.

 

 

w październiku 2004r.

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Spółką prawa handlowego nie jest

 

 

spółka jawna

 

 

spółka cywilna

 

 

spółka akcyjna

 

 

spółka komandytowa

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Średnie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu biurowym powinno wynosić

 

 

 600 lx

 

 

500 lx

 

 

400 lx

 

 

300 lx

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane odpowiada

 

 

kierownik archiwum zakładowego

 

 

pełnomocnik ochrony

 

 

kierownik jednostki.

 

 

kierownik działu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Na podstawie fragmentu klasyfikacji budżetowej ustal właściwą klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego zakupu środków żywności przez sanatorium.

 

 

Dział 851, rozdział 85115, paragraf 422.

 

 

Dział 851, rozdział 85115, paragraf 426

 

 

Dział 851, rozdział 85115, paragraf 423

 

 

Dział 851, rozdział 85111, paragraf 422

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że najwyższe bezrobocie odnotowano

 

 

w styczniu 2007 r

 

 

w grudniu 2005 r

 

 

w styczniu 2005 r

 

 

w grudniu 2004 r

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Cześć normy prawnej, będącej opisem sytuacji lub cech, jakie posiada konkretny podmiot, nosi nazwę

 

 

dyspozycji

 

 

zwyczaju

 

 

hipotezy

 

 

sankcji

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Z zamieszczonego fragmentu przepisu Kodeksu pracy wynika, że umowa o pracę na czas nieokreślony podlega 3 miesięcznemu okresowi wypowiedzenia, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej

 

 

2 tygodnie

 

 

6 miesięcy

 

 

34 miesiące

 

 

3 lata

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Umocowanie do czynności zwykłego zarządu objęte jest

 

 

pełnomocnictwem szczególnym

 

 

pełnomocnictwem rodzajowym

 

 

przedstawicielstwem ustawowym

 

 

pełnomocnictwem ogólnym

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest

 

 

decyzja administracyjna

 

 

ugoda administracyjna

 

 

umowa cywilnoprawna

 

 

umowa o pracę

 

PytanieOdp A Odp BOdp Codp DWybierz

 

Wojewodę powołuje i odwołuje

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

Rada Ministrów

 

 

Prezydent RP

 

 

Sejm

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania